Ansök om ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) är ett bidrag som du kan få via Solna stads socialtjänst. Bidraget kan du ha rätt till om du inte kan försörja dig och din familj genom egen inkomst eller på annat sätt.

Du kan ha rätt till ekonomiskt bistånd om du bor eller vistas i Solna stad, är svensk medborgare eller har uppehållstillstånd/uppehållsrätt och är mellan 18–64 år gammal. Målet är att biståndet ska vara kortsiktigt så att du på sikt ska kunna leva ett självständigt liv och klara din egen försörjning.

Utredning och ansökan

Solna stads ekonomi- och arbetsmarknadsenhet ansvarar för prövning av rätten till ekonomist bistånd. För att du ska kunna få ekonomiskt bistånd behöver du komma i kontakt med en socialsekreterare via stadens kontaktcenter. Socialsekreteraren gör sedan en preliminär ekonomisk utredning vid första kontakten. Därefter genomförs en större utredning.

När du lämnat en komplett ansökan om ekonomiskt bistånd Pdf, 318 kB, öppnas i nytt fönster., inklusive nödvändiga handlingar, får du ett skriftligt beslut inom sju arbetsdagar.

Vad krävs för att få ekononomiskt bistånd? Visa Dölj

Du kan ha rätt till ekonomiskt bistånd om du bor eller vistas i Solna stad, är svensk medborgare eller har uppehållstillstånd/uppehållsrätt och är mellan 18-64 år gammal. En individuell prövning görs utifrån din situation. I första hand har du ansvar för att planera din och din familjs försörjning och socialtjänsten ska inte ta över det ansvaret. Föräldrar ansvarar för sina underåriga barn och gymnasieungdomar. Om du är ålderspensionärer ska du i första hand vända dig till Pensionsmyndigheten.

Innan du kan beviljas ekonomiskt bistånd måste du begära eller ansöka om alla andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till. Följande kan du exempelvis få beroende på din situation:

Om du är arbetslös: arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, etableringsersättning, bostadsersättning, privata försäkringsförmåner.

Om du är sjuk: sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, bostadstillägg, privata försäkringsförmåner.

Om du är förälder: bosstadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd, föräldrapenning.

Om du har en inkomst eller tillgångar kan du normalt inte beviljas ekonomiskt bistånd. Tillgångar kan exempelvis vara egna pengar på banken, aktier eller fonder, bil, moped, fastighet, bostadsrätt eller andra värdesaker. Du måste använda dessa till din och din familjs försörjning innan du har rätt till ekonomiskt bistånd.

Vid arbetslöshet

Om du är arbetslös ska du stå till arbetsmarknadens förfogande och söka arbete aktivt i minst en månad innan ansökan om ekonomiskt bistånd. Det innebär att du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen, söka arbete dagligen samt vid behov delta i arbetssökarverksamhet som anvisas av kommunen

Vid sjukdom

Om du är förhindrad att arbeta av socialmedicinska skäl skall du styrka detta med ett godkänt läkarintyg. Av läkarintyget ska det framgå i vilken utsträckning din arbetsförmåga är nedsatt. Det är inte sjukdom i sig som bedöms utan arbetsförmågan.

Studerande

Om du är studerande ska du ansöka om studiemedel hos Centrala studiestödsnämnden (CSN) eller aktivitetsstöd via Arbetsförmedlingen. Studiemedlet ska täcka levnadskostnaderna under terminerna till och med den dag terminen slutar. Först efter avslutade studier kan ekonomiskt bistånd bli aktuellt. Du ska i god tid söka feriearbete då inkomstbortfall är en förutsedd situation som du måste planera inför.

Företagare

I regel beviljas ekonomiskt bistånd inte till den som är egen företagare. Företagare konkurrerar med andra näringsidkare och beviljat bistånd skulle leda till att näringsidkare som inte behövde ta ut lön skulle få en otillbörlig konkurrensfördel. Om du är egenföretagare ska du ta ut avtalsenlig lön eller avregistrera ditt företag och stå till arbetsmarknadens förfogande.

Till vad kan jag beviljas ekonomiskt bistånd? Visa Dölj

Ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd består av två delar; riksnorm och övrigt försörjningsstöd. Riksnormen innehåller kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hygien, barn- och ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon och tv-avgift. Regeringen fastställer varje år nivån på riksnormen. Riksnormen tar hänsyn till antalet personer i hushållet, ålder på barn och ungdomar i hushållet samt om vuxna i hushållet är ensamstående eller sammanboende. Hos Socialstyrelsen kan du se vilket belopp som är aktuellt för dig. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även beviljas övrigt försörjningsstöd till skäliga kostnader för boende, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor, fackföreningsavgift och arbetslöshetsavgift. Fakturaspecifikationer eller dylikt krävs för att styrka att du ha dessa utgifter.

Utöver försörjningsstödet kan du beviljas ekonomiskt bistånd till andra nödvändiga utgifter, exempelvis tandvård, glasögon, barnomsorg, läkarvård, medicin och färdtjänstavgift. Särskilda förutsättningar krävs vid bedömning av rätt till ekonomiskt bistånd till övriga ändamål. Utgångspunkten är vad en låginkomsttagare normalt kan kosta på sig.

Hur mycket kan jag få i bistånd? Visa Dölj

Storleken på det ekonomiska biståndet som kan beviljas bygger på en individuell bedömning av bland annat dina inkomster, realiserbara tillgångar, utgifter samt din familje- och boendesituation. Du kan göra en provberäkning via Socialstyrelsens beräkningsverktyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. men du bör kontakta socialtjänsten för ett konkret besked.

Jag har fått avslag på ansökan, hur kan jag överklaga? Visa Dölj

Du kan överklaga socialförvaltningens beslut om ekonomiskt bistånd. Du överklagar skriftligt inom tre veckor efter att du tagit del av beslutet. Du ska skriva vilket beslut du vill överklaga, vad du tycker är fel med beslutet och vilken ändring du vill ha. Du ska bifoga papper som du anser stöder din uppfattning. Du ska underteckna överklagandet samt uppge namn, adress och telefonnummer.

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna överklagandet. Överklagandet ska lämnas till Socialförvaltningen. Har överklagandet inkommit i rätt tid skickas det vidare till förvaltningsrätten om inte socialförvaltningen själv ändra beslutet på det sätt du begär. Ditt överklagande avvisas om det inte inkommer inom tre veckor.

Du kan ta hjälp av handläggare på Socialförvaltningen i Solna om du vill överklaga ditt beslut.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad