Platssamverkan Hagalund

Platssamverkan Hagalund är ett samarbete mellan Solna stad, Polisen, fastighetsägare i Hagalund och föreningslivet. Genom långsiktiga insatser och en ökad lokal närvaro ska Hagalund bli en tryggare stadsdel.

Platssamverkan Hagalund startade efter att en trygghetsanalys visade på flera utmaningar i området. Insatserna i Hagalund utformas efter utmaningarna som analysen visade på, och utgår ifrån fyra olika kategorier:

  • Helt, rent och snyggt
  • Säkert och tryggt
  • Tillgänglighet
  • Offentlig miljö

Inom dessa fyra områden ryms olika aktiviteter, till exempel regelbundna områdesvandringar, sociala aktiviteter för de boende och bättre renhållning. Platssamverkan ger också staden ett naturligt kontaktnät med polisen och andra aktörer i Hagalundsområdet.

Vad är platssamverkan? Visa Dölj

Platssamverkan är en metod för att skapa säkra, trygga och tilltalande offentliga miljöer. Det handlar om att offentliga och privata aktörer tillsammans tar ett gemensamt ansvar för ett område. Tillsammans arbetar man fram en metod och sätter in olika insatser i syfte att långsiktigt förbättra området.

Vad har gjorts i Hagalund? Visa Dölj

Genom platssamverkan har flera insatser kunnat utföras i Hagalund.

Skräpmätning

En skräpmätning genomfördes under 2022 tillsammans med Håll Sverige Rent. Resultaten används för att se vilka insatser som behöver sättas in i området. Genom skräpmätningar blir det också lättare att följa upp nedskräpningen över tid. Föreningen Ett Levande Hagalund genomförde även en skräpplockardag.

Trygghetsvandringar

Inom ramen för platssamverkan genomför Solna stad och polisen återkommande trygghetsvandringar, för att kartlägga platser som kan upplevas som otrygga och se om det går att förbättra dem. Den senaste trygghetsvandringen i Hagalund skedde 24 oktober 2023. Här kan du läsa protokollet från vandringen.

Belysning

Belysningen vid Sunnanskolan har rustats upp med nya LED-lampor. Inför de mörkare månaderna på året har pop up-belysning installerats för att skapa en ljusare stadsmiljö. Tidigare gjordes även en inventering av all utomhusbelysning i området, där förslag på åtgärder togs fram.

Sommartorg

Två sommartorg har anordnats på Hagalunds torg, där ungdomar har kunnat umgås och delta i en mängd olika aktiviteter varje dag.

Inventering av elskåp

Genom Platssamverkan har staden inventerat elskåp i området. Ett 20-tal elskåp har nu sanerats och ska folieras med bilder från gamla Hagalund. Syftet är att göra stadsmiljön trevligare genom att eventuellt möjliggöra konstinslag på elskåpen.

Trygghetsmätning

En trygghetsmätning har utförts bland de boende i området för att kartlägga den upplevda tryggheten.

Väggmålning i Hagalunds centrum

Tillsammans med Solna kulturskola och föreningen Ett Levande Hagalund målades den tillfälliga byggnaden vid Willys av ungdomar.

Kommande aktiviteter Visa Dölj

Deltagarna i Platssamverkan Hagalund planerar för flera aktiviteter under året.

  • Områdeskartor och hänvisningsskyltar ska sättas upp i området.
  • Aktörer och boende i Hagalund ska erbjudas en utbildning i placemaking, en metod där professionella aktörer och medborgare tillsammans utvecklar offentliga platser i stadsmiljön.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad