Ansök om stöd för äldre 65+

Har du behov av hjälp med till exempel hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet, avlösning, boendestöd eller vård- och omsorgsboende kan du ansöka om hjälp enligt Socialtjänstlagen. Hjälpen kallas för bistånd och tanken är att biståndet ska hjälpa dig att leva ett så självständigt liv som möjligt.

För att ha rätt till bistånd enligt Socialtjänstlagen ska du ha behov som inte kan tillgodoses på annat sätt. Biståndet ska underlätta ditt dagliga liv. Om någon i din närhet tar kontakt med en biståndshandläggare för att meddela att du behöver insatser tar vi alltid kontakt med dig. Insatserna är frivilliga och det är endast du själv eller din ställföreträdande som kan ansöka om insatser.

En ansökan kan göras både muntligen och skriftligen. Biståndshandläggaren utreder och bedömer behov samt fattar beslut om hjälp och stöd enligt socialtjänstlagen.

Förenklad ansökan

För dig som är över 65 år och behöver hjälp med service finns möjlighet till förenklad handläggning. Det innebär att du endast anger dina hjälpbehov i e-tjänsten förenklad ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och väljer en hemtjänstutförare.

Service kan vara inköp, städning, tvätt, apoteksärenden eller sopsortering. Du kan även göra en förenklad ansökan för att få matlådor eller promenader. Om du vill ansöka om mer hjälp än vad som framgår av blanketten för förenklad ansökan måste du göra en traditionell ansökan.

Traditionell ansökan

Om du behöver hjälp dagligen till exempel med din dagliga omvårdnad, kontaktar du en biståndshandläggare som utreder ditt behov av hjälp. Det kan vara hjälp med matlagning, dusch, toalettbesök eller tillsyn. Du ansöker i e-tjänsten traditionell ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Träffa biståndshandläggare Visa Dölj

När du skickat in din ansökningsblankett tar en biståndshandläggare kontakt med dig och ni bokar tid för ett personligt möte. Du kan välja om du vill ha med dig någon på mötet, exempelvis en vän eller anhörig.

Under samtalet får biståndshandläggaren en bild av dina behov och din situation, vilket blir underlag för ett beslut.

Exempel på sådant som ni kommer att prata om under mötet:

  • Hur ditt boende och din närmiljö ser ut
  • Din fysiska och psykiska hälsa
  • Hur din vardag ser ut
  • Hur du klarar att uträtta olika ärenden, exempelvis bankärenden
  • Vad du har för intressen

Under mötet ansöker du muntligt eller skriftligt om det stöd och den hjälp du önskar. Du har rätt att ansöka om vad du vill, men det är biståndshandläggaren som beslutar om vilket stöd du blir beviljad.
Om du behöver hjälp med din ansökan om äldreomsorg, kan du be en annan person att vara ditt ombud. Du kan även få hjälp med tolk.

Beslut om instatser Visa Dölj

Biståndshandläggaren gör en utredning och beslutar om vilket stöd du har rätt till, ett så kallat biståndsbeslut. Du får alltid ett skriftligt beslut på din ansökan.

Får du avslag på din ansökan har du rätt att överklaga. En överklagan måste inkomma inom tre veckor från det att du fått beslutet.

Vid behov kan du få beslutet översatt till ett av minoritetsspråken.

Om dina behov förändras kan du när som helst göra en ny ansökan.

Välj utförare Visa Dölj

När du har fått ditt biståndsbeslut kan du välja vilken utförare som du vill anlita. Du kan välja stadens verksamhet, privata företag eller ideella organisationer som har avtal med staden. Tanken är att du ska kunna välja en utförare som passar dina önskemål. Du kan byta utförare om du inte är nöjd.

Om du behöver hjälp att välja utförare kan du prata med din biståndshandläggare. Om du inte själv väljer utförare tilldelas du en av din biståndshandläggare.

Om du har synpunkter eller klagomål Visa Dölj

Om du inte får den hjälp du är beviljad eller om du är missnöjd med sättet den utförs på så ska du i första hand kontakta verksamhetschefen hos utföraren. Du kan lämna beröm, klagomål, förslag eller allmän synpunkt på flera sätt genom att skriva, ringa eller kontakta oss.

Kontakta oss

Senast uppdaterad