Utförare hemtjänst

Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för olika typer av insatser som beviljas efter den enskildes behov. Målet med hemtjänst är att underlätta för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Ersättningar Visa Dölj

Hemtjänstutförare inom valfrihetssystemet

Hemtjänst, ersättning
per timme

Pris fr.o.m. 1 mars 2024

Omvårdnadsinsatser

464

Service och
fria insatser

382

Serviceinsatser ersätts med följande schablontider:

 • Inköp - 60 minuter
 • Apoteksärende - 45 minuter
 • Städ - 96 minuter
 • Tvätt - 86 minuter
 • Sopsortering - 30 minuter
 • Matdistribution - 20 minuter

Avböjda besök ersätts enligt följande:

 • Städ - 75% av ersättningen
 • Tvätt - 55% av ersättningen
 • Inköp - 55% av ersättningen
 • Apoteksärende - 55% av ersättningen
 • Sopsortering - 55% av ersättningen
 • Promenader - 55% av ersättningen
 • Ledsagning - 55% av ersättningen
 • Avlösning i hemmet - 55% av ersättningen
 • Omvårdnadsinsatser - 50% av ersättningen

Frånvaro för omvårdnadsinsatser är enligt följande:

Gäller enbart när kund oplanerat åker till sjukhus eller avlider i hemmet.

 • Dag 1 - 75% av ersättningen
 • Dag 2 till och med 5 - 25% av ersättningen

Övrigt

 • Ny omvårdnadskund - ersättning 4 timmar
 • Utförda trygghetsbesök - ersätts med 15 minuter oavsett besökets omfattning.

Kvalitetsberättelse Visa Dölj

Verksamheterna ska årligen upprätta en kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen för året som gått skickas till omvårdnadsförvaltningens kvalitetsutvecklare senast den 31 januari nästkommande år.

Synpunkter och klagomål Visa Dölj

En synpunkt kan vara beröm, klagomål, förslag eller allmän synpunkt. När en synpunkt har inkommit till staben för kvalitetsutveckling, informeras verksamhetschefen inom två dagar från det att synpunkten inkom till staben för kvalitetsutveckling. Informationen ges via ett skriftligt meddelande. Verksamhetschefen ska inom sju dagar bekräfta att verksamheten tagit emot synpunkten, kontaktat den som framfört den och påbörjat utredningen.

Du kan lämna beröm, klagomål, förslag eller allmän synpunkt på flera sätt genom att skriva, ringa eller kontakta oss.

Lex Sarah Visa Dölj

Information om rapportering av händelser som kan utgöra ett missförhållande/risk för ett missförhållande samt anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnas till omvårdnadsförvaltningen.

Mall för genomförandeplan Visa Dölj

Tills vidare används denna mall för att göra en genomförandeplan. Ifylld blankett sparas hos utföraren och ska skivas ut och skickas till berörd biståndshandläggare.

Delegering av enklare sjukvårdsuppgifter Visa Dölj

Denna rutin syftar till att säkerställa ett gemensamt arbetssätt kring delegeringar bland såväl vårdcentraler som hemtjänstutförare.

Rutin och adresslista finns på sidan vårdsamverkan.

Stadens riktlinjer och anvisningar Visa Dölj

Övergripande riktlinjer

Övergripande riskanvisningar

Ordinärt boende

Vård och omsorgsboende samt LSS-bostäder

Dagverksamhet och daglig verksamhet

Mat och måltider Visa Dölj

Anvisningen innehåller detaljer om vad som ingår i insatserna inköp, matdistribution och måltider. I de fall kunden inte kan ta ansvar för hela eller delar av sin mathantering ansvarar hemtjänstpersonalen för att maten hanteras enligt egenkontrollprogrammet.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad