Miljöfarlig verksamhet - anmälan, tillsyn och egen­kontroll

På den här hittar du som driver eller vill driva en verksamhet som klassas som miljöfarlig verksamhet information om tillstånd, anmälan, tillsyn och egenkontroll av miljöfarlig verksamhet samt vilka lagar och regler som gäller.

Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt 9 kapitlet miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön. Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter.

För vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan till tillsynsmyndighet. Alla miljöfarliga verksamheter omfattas emellertid av tillsyn. Solna stads miljö- och byggnadsnämnd är ansvarig tillsynsmyndighet för de flesta miljöfarlig verksamheter i Solna. För A-verksamheter utövar Länsstyrelsen tillsyn.

Läs mer om tillstånd, anmälan, tillsyn och egenkontroll av miljöfarliga verksamheter nedan.

Anmälningspliktiga och tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter

I miljöprövningsförordning (2013:251) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du information om vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka som är tillståndspliktiga. De olika miljöfarliga verksamheterna delas i förordningen upp i olika klasser beroende på verksamhetens storlek och farlighet:

  • A-verksamheter (exempelvis flygplatser och avfallsdeponier) ska ha tillstånd från Miljödomstolen att anlägga eller driva verksamheten.
  • B-verksamheter (exempelvis avloppsreningsverk och energianläggningar) ska ha tillstånd från länsstyrelsens miljöprövningsdelegation att anlägga eller driva verksamheten.
  • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till den lokala miljö- och hälsoskyddsnämnden. Läs mer nedan.
  • U-verksamheter är de miljöfarliga verksamheter som inte finns med i bilagan till förordningen och som därför varken kräver tillstånd eller anmälan. Miljöbalkens regler gäller emellertid även för dessa verksamheter och verksamheterna omfattas av tillsyn. Verksamheten ska därför underrättas Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning. Läs mer nedan.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet (C-verksamhet) Visa Dölj

Exempel på verksamheter som kan vara anmälningspliktiga (C-verksamheter) är fordonstvättar, mekaniska verkstäder, tandläkamottagningar, laboratorier, grafisk industri, bensinstationer, kemtvättar och verksamheter som förbrukar organiska lösningsmedel.

Den som avser att anlägga eller driva en anmälningspliktig verksamhet, eller genomföra ändringar av befintlig verksamhet, ska anmäla detta till Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning minst sex veckor innan verksamheten startas. Det gäller alla miljöfarliga verksamheter som har beteckningen ”C” i miljöprövningsförordning (2013:251).

Anmälan görs via blanketten för anmälan av miljöfarlig verksamhet som du hittar i självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Information om avgift för handläggning av anmälan finns på blanketten.

Är du osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig eller din planerade ändring behöver anmälas bör du kontakta Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning för en diskussion.

Vad ska en anmälan innehålla?

Av blanketten framgår vad en anmälan behöver innehålla. Anmälan ska upprättas i tre exemplar. Två exemplar av anmälan skickar du in till samhällsbyggnadsförvaltning och en behåller du som verksamhetsutövare. Den som är ansvarig för verksamheten ska underteckna anmälan. Kompletta anmälningshandlingar minskar risken för att handläggningen av ditt ärende ska fördröjas. Är du osäker på vad din anmälan ska innehålla, kontakta samhällsbyggnadsförvaltning genom stadens kontaktcenter.

För dig som ska starta, utöka eller ändra i din anmälningspliktiga miljöfarliga verksamhet är det viktigt att känna till miljöbalkens allmänna hänsynsregler och reglerna för verksamhetsutövares egenkontroll.

Granskning av anmälan

Samhällsbyggnadsförvaltning granskar att innehållet i anmälan är tillräckligt omfattande. Är anmälan inte fullständig kan kompletteringar
behövas. I enstaka fall kan anmälan behöva kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning. För att länsstyrelsen ska ha möjlighet att lämna synpunkter på en anmälan om miljöfarlig verksamhet skickas alltid anmälan på remiss till dem. När ett anmälningsärende är tillräckligt utrett tar miljö- och hälsoskyddsnämnden beslut i ärendet.

Beslutet kan meddelas i någon av följande former:

  • anmälan medför ingen åtgärd
  • krav på att skyddsåtgärder genomförs
  • förbud att starta verksamheten (avser ny verksamhet) eller att genomföra ändringen (befintlig verksamhet)

Straffsanktioner

Innan anmälan är gjord får ny verksamhet inte startas och anmälningspliktiga ändringar eller utökningar inte genomföras. Att påbörja en miljöfarlig verksamhet utan att anmäla detta omfattas av miljösanktionsavgift. Mer information om miljösanktionsavgifter finns i
förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. En anmälan om misstänkt brott kan också komma att göras. 

Information om miljöfarlig verksamhet (U-verksamhet) Visa Dölj

Eftersom miljö- och hälsoskyddsnämnden utövar tillsyn på alla miljöfarliga verksamheter är det viktigt att alltid informera tillsynsmyndigheten om den verksamhet som bedrivs, även om den inte är anmälningspliktig.

Genom att lämna uppgifter till tillsynsmyndigheten kan du som verksamhetsutövare få synpunkter och vidta eventuella ändringar eller åtgärder i ett tidigt skede. Annars kan krav på verksamheten komma att ställas i efterhand i samband med tillsyn, något som kan vara krävande både tidsmässigt och ekonomiskt. Informera därför alltid Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning om du planerar att starta en verksamhet eller om du tänker göra ändringar av en redan befintlig verksamhet (som inte är anmälningspliktig).

För att delge information om din verksamhet använder du blanketten för information om miljöfarlig verksamhet som inte är tillstånds- eller anmälningspliktig som du hittar i självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Information om avgift för handläggning finns på blanketten.

Tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning utövar tillsyn på alla miljöfarliga verksamheter i Solna (undantaget A-verksamheter). Syftet med tillsynen är att förebygga skada för människors hälsa och miljön. Som verksamhetsutövare är du skyldig känna till de lagar och regler som din verksamhet omfattas av. Den som bedriver verksamheten ska också se till att reglerna följs och är den som ska betala eventuella kostnader som kan uppstå.

Tillsynen innebär att Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning regelbundet inspekterar verksamheten, ställer krav på åtgärder där så behövs och driver ärenden tills åtgärder är genomförda.

Avgift för tillsyn Visa Dölj

För all tillsyn utgår en avgift som täcker tillsynsmyndighetens utgifter för handläggning. Taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område beslutas av kommunfullmäktige och revideras årligen.

Taxor

Det finns både timavgift och fast årlig avgift för handläggning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter. Vissa typer av u-verksamheter samt de allra flesta anmälningspliktiga verksamheterna betalar en fast årlig tillsynsavgift. Den årliga tillsynsavgiften är anpassad så att det blir en jämn fördelning av avgiften utspritt för varje år som verksamheten bedrivs. Det innebär att verksamheten debiteras för årlig avgift även om det inte sker något tillsynsbesök just det året. Om du inte omfattas av den fasta årliga avgiften betalar du i stället timavgift i samband med handläggning och tillsyn. 

Egenkontroll av miljöfarlig verksamhet

Som verksamhetsutövare till en miljöfarlig verksamhet är du skyldig att ha väl fungerande rutiner för din verksamhet och ha kunskap om den lagstiftning som du berörs av. Egenkontroll är ett verktyg för att skapa dessa rutiner och för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens krav med hänsyn till människors hälsa och miljön.

Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. En komplex verksamhet med en stor risk för människors hälsa och miljön bör ha en mer omfattande egenkontroll än om den är enkel eller innebär en liten risk för hälsa och miljön. Läs mer under sidan om egenkontroll.

Lagkrav egenkontroll (anmälningspliktiga verksamheter)

B- och C-verksamheter är tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. De omfattas därför av mer preciserade krav enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901). De punkter som särskilt måste beaktas i förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll är följande:

4 § – Organisatoriskt ansvar Visa Dölj

Paragrafen innebär att det organisatoriska ansvaret skall fördelas. Den person som har ansvaret skall ha getts förutsättningar i form av kunskaper, befogenheter och ekonomiska resurser. Det är viktigt att ansvaret dokumenteras och är fastställt av högst ansvarig. Dokument över ansvarsfördelningen ska kunna uppvisas vid inspektioner.

5 § – Rutiner för kontroll Visa Dölj

Det ska finnas dokumenterade rutiner för att fortlöpande kontrollera att inredning och utrustning hålls i gott skick och för att i god tid kunna sätta in åtgärder mot brister i eller rörande verksamheten. Detta innebär att det skall finnas rutiner för skötsel och underhåll. Det skall även finnas rutiner för kalibrering och avläsning av instrument samt för hur avvikelser och brister identifieras och åtgärdas. Alla rutiner skall dokumenteras.

6 § – Risker med verksamheten Visa Dölj

Verksamhetsutövaren ska fortlöpande bedöma risker med verksamheten från hälso och miljösynpunkt. Resultatet från riskbedömningarna ska dokumenteras. Driftstörningar och större händelser i verksamheten som kan innebära en risk för människors hälsa ska rapporteras till tillsynsmyndigheten. Rutiner ska finnas för vem som ska meddelas och hur det ska ske. Riskbedömningarna skall dokumenteras och uppdateras regelbundet t ex en gång per år eller oftare. 

7 § – Förteckning över kemiska produkter Visa Dölj

Verksamhetsutövare ska upprätta en lista över de kemikalier som används i verksamheten. Hälso- och miljöpåverkan ska finnas dokumenterad genom t.ex. säkerhetsdatablad. Detta gäller inte för kontorsprodukter eller diskmedel. Förteckningen bör uppdateras regelbundet, minst en gång per år. En översyn bör göras för att se om mindre skadliga produkter kan användas enligt produktvalsprincipen (miljöbalken 2 kap. 4 §).

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad