Förvaltningar

För att sköta den dagliga verksamheten och utföra de uppdrag som nämnderna beslutat om finns ett antal förvaltningar med anställda tjänstemän.

En förvaltning har tre huvudsakliga uppgifter:

  • Att ta fram underlag till de förtroendevalda, så att de är väl informerade och kan fatta avvägda beslut.
  • Att uppnå mål och verkställa uppdrag som de förtroendevalda beslutar om
  • Att besluta på uppdrag av de förtroendevalda genom så kallad delegation

Huvuddelen av Solna stads verksamhet utförs av sju olika förvaltningar som är uppdelade utifrån ansvarsområde. Varje förvaltning leds av en nämnd som består av förtroendevalda politiker.

Barn- och utbildningsförvaltningen Visa Dölj

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet omfattar förskola för åldrarna 1 till 5 år, öppen förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola årskurs 1 till 9, skolbarnsomsorg för 6- till 9‑åringar och gymnasieskolan.

Till verksamheten hör även modersmålsundervisning, obligatorisk särskola, gymnasiesärskola, sjukhusskolan vid Karolinska sjukhuset samt ungdomsmottagningen i Solna.

Förvaltningen leds av:

Barn- och förskolenämnden
Skolnämnden

Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid Visa Dölj

Den 1 oktober 2020 slogs kultur- och fritidsförvaltningen och kompetensförvaltningen samman till en gemensam förvaltning med namnet förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid. Förvaltningen ansvarar för idrott, kultur, fritid, bibliotek, kulturskola, vuxenutbildning, arbetsmarknad, etablering, evenemang och näringsliv.

Genom att skapa en samlad förvaltning för arbetsmarknad, kultur och fritid samlar staden ett antal viktiga verktyg för att kunna skräddarsy insatser för ungdomar som behöver stöd för att komma tillbaka till skolan, komma i arbete eller i övrigt komma ur en negativ spiral. Förvaltningen ansvarar också för etablering av nyanlända i samhället.

Förvaltningen ansvarar för ungdomsgårdar och fritidsparker, måltidsabonnemang samt fritidsomsorg för tonåringar med funktionsnedsättningar. Stöd till föreningar och studieförbund är ett ansvarsområde och förvaltningen ansvarar även för skötsel och drift av idrottsplatser, bad och idrottshallar samt Solna kulturskola och stadens bibliotek. Förvaltningen värnar också om kulturhistoriskt värdefulla miljöer och förbättrar stadens rum med konstnärlig utsmyckning.

Förvaltningen leds av:

Kultur- och fritidsnämnden
Kompetensnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen Visa Dölj

Samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar mot både byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med exploatering, projektledning för bygg, att förbättra Solnas yttre miljö och människors hälsa samt att bevara Solnas natur. Detta sker bland annat genom inspektioner och informationsinsatser till företag som bedriver miljöfarlig verksamhet, genom att kontrollera att inomhusmiljön i skolor och andra offentliga miljöer är bra och att maten i affärer och restauranger är säker att äta.

Förvaltningen upprättar detaljplaner som underlag för nya bostäder, kontor, skolor och andra förändringar i stadsmiljön. Byggnadernas utformning granskas i samband med bygglov och anmälningar och miljöintressen bevakas vid samhällsplanering.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar även för kartframställning, geografiska informationssystem (GIS) och mätningsarbeten.

Förvaltningen leds av:

Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kommunstyrelsen

Omvårdnadsförvaltningen Visa Dölj

Omvårdnadsförvaltningen ansvarar för äldreomsorgen samt omsorg om personer med funktionshinder. Detta innefattar bland annat att driva omvårdnadsboenden, hemtjänst, trygghetslarm, nattpatrull och seniorträffar. Dessa verksamheter drivs genom privata entreprenörer eller i Solna stads regi.

Förvaltningen leds av:

Omvårdnadsnämnden

Socialförvaltningen Visa Dölj

Socialförvaltningen ger råd, stöd och handlägger frågor som rör ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag), barn- och ungdom, familjerätt, insatser för personer med psykiskt funktionshinder samt missbruk.

Andra frågor som socialförvaltningen ansvarar för är budget- och hyresrådgivning, skuldsanering, arbetsmarknadsåtgärder, serveringstillstånd, dödsboanmälan samt socialjour.

Förvaltningen leds av:

Socialnämnden

Stadsledningsförvaltningen Visa Dölj

Stadsledningsförvaltningens uppgift är att biträda kommunstyrelsen med ledning och styrning av övergripande och strategiska frågor. Förvaltningen ansvarar dessutom för samordning av och stöd till stadens övriga förvaltningar.

Stadsledningsförvaltningen hanterar övergripande frågor om ekonomi och finans, personal, upphandling, IT och kommunikation samt trygghet och säkerhet. Här finns även ansvaret för överförmyndarverksamheten.

Näringslivskontakter, besöksnäring/turism samt internationella frågor hanteras också inom stadsledningsförvaltningen.

Förvaltningen leds av:

Kommunstyrelsen

Tekniska förvaltningen Visa Dölj

Tekniska förvaltningen ansvarar för planering och skötsel av stadsmiljön, förvaltning av stadens fastigheter samt trafik- och renhållningsfrågor. Förvaltningens uppdrag är att säkerställa att Solna kan erbjuda en ren, trygg, välfungerande och framkomlig stadsmiljö samt effektiva lokaler för stadens verksamheter.

Fastighetsverksamheten är i huvudsak en serviceorganisation till stadens verksamheter som till exempel skolor, förskolor, trygghetsboenden och idrottsanläggningar. Stadsmiljöverksamheten är i huvudsak en serviceorganisation för solnabor, företagare och besökare.

Förvaltningen leds av:

Tekniska nämnden

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad