Förvaltningar

För att sköta den dagliga verksamheten och utföra de uppdrag som nämnderna beslutat om finns ett antal förvaltningar med anställda tjänstemän.

En förvaltning har tre huvudsakliga uppgifter:

  • Att ta fram underlag till de förtroendevalda, så att de är väl informerade och kan fatta avvägda beslut.
  • Att uppnå mål och verkställa uppdrag som de förtroendevalda beslutar om
  • Att besluta på uppdrag av de förtroendevalda genom så kallad delegation

Huvuddelen av Solna stads verksamhet utförs av åtta olika förvaltningar som är uppdelade utifrån ansvarsområde. Varje förvaltning leds av en nämnd som består av förtroendevalda politiker.

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet omfattar förskola för åldrarna 1 till 5 år, öppen förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola årskurs 1 till 9, skolbarnsomsorg för 6- till 9‑åringar och gymnasieskolan.

Till verksamheten hör även modersmålsundervisning, obligatorisk särskola, gymnasiesärskola, sjukhusskolan vid Karolinska sjukhuset samt ungdomsmottagningen i Solna.

Förvaltningen leds av:

Barn- och förskolenämnden
Skolnämnden

Kompetensförvaltningen ansvarar för arbetsmarknadsfrågor i Solna, som till exempel jobbmatchning, coachning, svenska för invandrare och vuxenutbildning. Förvaltningen ansvarar också för stadens viktiga relationer med det lokala näringslivet och skapar förutsättningar för företag att etablera sig och utvecklas i staden – Solna stad utsågs 2019 för tolfte året i rad till kommunen med Sveriges bästa företagsklimat, i Svenskt Näringslivs årliga ranking.Kompetensförvaltningen ansvarar också för stadens mottagande och bostättning av nyanlända invandrare med uppehållstillstånd som omfattas av Etableringslagen.

Förvaltningen leds av:

Kompetensnämnden

Kultur- och fritidsförvaltningen driver ungdomsgårdar och fritidsparker, måltidsabonnemang samt fritidsomsorg för tonåringar med funktionsnedsättningar. Stöd till föreningar och studieförbund är ett ansvarsområde och förvaltningen ansvarar även för skötsel och drift av idrottsplatser, bad och idrottshallar samt Solna kulturskola och stadens bibliotek.

Kultur- och fritidsförvaltningen värnar också om kulturhistoriskt värdefulla miljöer och förbättrar stadens rum med konstnärlig utsmyckning.

Förvaltningen leds av:

Kultur- och fritidsnämnden

Miljö- och byggnadsförvaltningen jobbar mot både byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar med att förbättra Solnas yttre miljö och människors hälsa samt att bevara Solnas natur. Detta sker bland annat genom inspektioner och informationsinsatser till företag som bedriver miljöfarlig verksamhet, genom att kontrollera att inomhusmiljön i skolor och andra offentliga miljöer är bra och att maten i affärer och restauranger är säker att äta.

Förvaltningen upprättar detaljplaner som underlag för nya bostäder, kontor, skolor och andra förändringar i stadsmiljön. Byggnadernas utformning granskas i samband med bygglov och anmälningar och miljöintressen bevakas vid samhällsplanering.

Miljö- och byggnadsförvaltningen ansvarar även för kartframställning, geografiska informationssystem (GIS) och mätningsarbeten.

Förvaltningen leds av:

Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Omvårdnadsförvaltningen ansvarar för äldreomsorgen samt omsorg om personer med funktionshinder. Detta innefattar bland annat att driva omvårdnadsboenden, hemtjänst, trygghetslarm, nattpatrull och seniorträffar. Dessa verksamheter drivs genom privata entreprenörer eller i Solna stads regi.

Förvaltningen leds av:

Omvårdnadsnämnden

Socialförvaltningen ger råd, stöd och handlägger frågor som rör ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag), barn- och ungdom, familjerätt, insatser för personer med psykiskt funktionshinder samt missbruk.

Andra frågor som socialförvaltningen ansvarar för är budget- och hyresrådgivning, skuldsanering, arbetsmarknadsåtgärder, serveringstillstånd, dödsboanmälan samt socialjour.

Förvaltningen leds av:

Socialnämnden

Stadsledningsförvaltningens uppgift är att biträda kommunstyrelsen med ledning och styrning av övergripande och strategiska frågor. Förvaltningen ansvarar dessutom för samordning av och stöd till stadens övriga förvaltningar.

Stadsledningsförvaltningen hanterar övergripande frågor om ekonomi och finans, personal, upphandling, IT och kommunikation samt trygghet och säkerhet. Här finns även ansvaret för överförmyndarverksamheten.

Näringslivskontakter, besöksnäring/turism samt internationella frågor hanteras också inom stadsledningsförvaltningen.

Förvaltningen leds av:

Kommunstyrelsen

Tekniska förvaltningen ansvarar för planering och skötsel av stadsmiljön, förvaltning av stadens fastigheter samt trafik- och renhållningsfrågor. Förvaltningens uppdrag är att säkerställa att Solna kan erbjuda en ren, trygg, välfungerande och framkomlig stadsmiljö samt effektiva lokaler för stadens verksamheter.

Fastighetsverksamheten är i huvudsak en serviceorganisation till stadens verksamheter som till exempel skolor, förskolor, trygghetsboenden och idrottsanläggningar. Stadsmiljöverksamheten är i huvudsak en serviceorganisation för solnabor, företagare och besökare.

Förvaltningen leds av:

Tekniska nämnden

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad