Kurskatalog och avgifter

Här hittar du ett stort utbud av kurser inom dans, musik, musikproduktion teater, bild och textilt skapande, foto och film, animation.

KURSKATALOG VÅRTERMINEN 2024 Länk till annan webbplats.

Systemet för ansökan till kulturskolan kommer ha begränsad åtkomst den 21 januari kl. 22.00 – 01.00

 • Använd webbläsaren Chrome för Kurskatalogen.
 • OBS! Det är viktigt att du får bekräftelsemejl, ibland hamnar dessa skräpposten - så kolla den! Det gäller även övriga mejl från kulturskolans bokningssystem Studyalong.
 • För att kunna boka in dig på kurser behöver målsman först skapa ett konto i StudyAlong. Se mer information under boxen "Ladda ner studyAlong appen". Om annan person än vårdnadshavare önksar köpa en kurs, vänligen kontakta kulturskolan.

Det är enkelt att hitta i Kurskatalogen. Du kan filtrera på ämne, ålder, plats, veckodag och välja att endast se kurser med lediga platser.

Nu finns även tre olika betalningsmetoder att välja på vid köp av kurs. Du kan välja på att betala via swish, kort eller faktura.

Många spännande kurser att välja mellan

Nytt för i år är musikproduktion. I denna kurs får du lära dig grunder i musikproduktion och att skapa musik med digitala verktyg. Kursinnehållet anpassas efter elevernas förkunskaper och nivå.

Vi har också en kurs i Teater Fantasy & äventyr. I kursen får deltagarna hitta på en story, skapa karaktärer, välja kostymer och tillverka rekvisita. Det hela mynnar ut i ett fysiskt äventyr i Hagaparken i slutet av kursen. Kursen passar både om man gillar att spela ut en rollkaraktär, skriva berättelser eller tillverka saker. Den leds av både teaterlärare och bildlärare.

Missa inte att vi även har har film och fotokurser!

Varmt välkomna till Solna kulturskola!


Ladda ner Studyalong-appen Visa Dölj

Sök på "studyalong" i App Store Länk till annan webbplats. eller Google Play Länk till annan webbplats. och ladda ner gratisappen. Efter att du loggat in i appen en gång har du tillgång till all information om din kurs / ditt barns kurs och ser direkt aktuella meddelanden från läraren. Föräldrar kan enkelt anmäla frånvaro för sitt barn i appen, se hur man gör det i filmen "Studyalong för föräldrar Länk till annan webbplats.".

Så här skapar du konto för dig och ditt/dina barn i Studyalong:

 1. Gå till registreringen där du ska skapa ditt konto Länk till annan webbplats.
 2. Registrera förälder/vårdnadshavare

- Välj ett användarnamn och skriv in din e-postadress.

- Välj ett säkert lösenord och bekräfta.

- Klicka på fortsätt.

- Fyll i dina personuppgifter i steg 2.

- Läs igenom användar- och betalningsvillkor, därefter klicka i godkänn.

- Klicka på registrera.

3.Lägg till ett konto för ditt barn

- Klicka på knappen ”Min sida”.

- Klicka på knappen ”Lägg till barn”.

- Välj användarnamn för barnet.

- Fyll i barnets e-postadress eller lämna tomt om du vill använda samma adress som för ditt eget konto.

- Välj ett säkert lösenord och bekräfta.

- Fyll i barnets personuppgifter.

- Klicka på ”Välj lärare” och kryssa i ditt barns lärare. Välj flera om barnet går på flera kurser med olika lärare.

- Klicka på ”Bekräfta”.

- Fyll i om du medger att ditt barn får synas på bilder/film som kulturskolan tar i samband med undervisningen och framträdanden.

- Klicka på ”Registrera”.

4. Om du har fler barn som går på Solna kulturskola så kan du nu lägga till ytterligare barnkonto enligt punkt 3.


Så här använder du Studyalong! Visa Dölj

Ta två minuter och titta på de korta filmerna som beskriver hur elever och föräldrar kan använda Studyalong på bästa sätt.

Studyalong är både en LÄRPLATTFORM och en viktig KOMMUNIKATIONSKANAL mellan lärare, elever och föräldrar på Solna kulturskola. Här får du en kort information om hur du använder Studyalong bäst. OBS! Glöm inte att också ladda ner appen!

Studyalong för elever Länk till annan webbplats.

Studyalong för föräldrar Länk till annan webbplats.

 


Vem får köpa en kurs på Solna kulturskola? Visa Dölj

Barn och ungdomar upp till 19 år, folkbokförda i Solna stad eller Sundbybergs stad får köpa kurser på Solna kulturskola. Du räknas som ungdom även om du fyllt 19 år om du fortfarande går i gymnasiet. Barn och ungdomar som är folkbokförda i någon annan kommun kan vi ta emot i mån av plats (OBS! gäller ej pianokurser) och efter överenskommelse med skolledningen. De betalar då dubbel avgift. Undantag från regeln om dubbel avgift ges till elever med delat boende där ena föräldern är folkbokförd i Solna. Då måste båda föräldrarna skapa ett konto för att styrka att detta undantag.Du måste vara vårdnadshavare för att kunna köpa en kurs. Om annan person än vårdnadshavare önskar köpa en kurs, vänligen kontakta kulturskolan.

Kursavgifter Visa Dölj

Det finns fyra prisnivåer: 700 kr, 875 kr, 1250 kr och 1650 kr. Dessutom erbjuder vi kortkurser som kostar 350 kr. I KURSKATALOGEN Länk till annan webbplats. ser du vad varje enskild kurs kostar.

Betalningsvillkor vid köp av kurs Visa Dölj

Nedanstående betalningsvillkor godkänner du vid varje köp av kurs i Solna kulturskolas KURSKATALOG Länk till annan webbplats..

Köp av kurs
Köpet genomförs och är definitivt när du slutför betalningen d.v.s. trycker på knappen Slutför bokning. Betalningsmetod är swish, kort eller faktura. Du kan välja att betala med e-faktura till Solna stad. Fakturan ska betalas innan förfallodatum. Vid utebliven betalning skickas inkassokrav enligt inkassolagen. OBS! Obetald faktura gäller inte som avbokning.

Alla kurser gäller endast en termin
För att fortsätta på kulturskolan kommande termin, måste du köpa en ny kurs. Du som redan går en kurs på kulturskolan får ett erbjudande om förtur till fortsättningen på den kurs du går på. Erbjudandet finns på vårdnadshavarens inloggning i Studyalong på "Mina sidor". Denna kurs måste du köpa inom angiven svarstid för att säkra din plats under kommande termin.

Ångerrätt
Din ångerrätt gäller under 14 dagar och börjar löpa den dag då köpet genomförs d.v.s. när du trycker på knappen Slutför bokning. Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du meddela kulturskolan@solna.se detta genom att bifoga bekräftelsemejlet du fick vid köpet samt tydligt beskriva i mejlet att du ångrar dig. Vänligen observera att du inte har ångerrätt om kursen påbörjas inom de 14 ångerrättsdagarna.

Återköp av kurs
Om du måste avbeställa kursen efter de 14 dagarna men före kursstart, har du rätt till återbetalning av kursavgiften med avdrag för en administrationsavgift på 400 kr. Resterande kursavgift återbetalas. Vi återbetalar eller reducerar inte avgiften om du avbokar påbörjad kurs eller slutar under pågående termin.

Sjukdom eller skada
Vid sjukdom/skada kan platsen avbokas och relevant del av avgiften återbetalas mot uppvisande av läkarintyg. Läkarintyget skickas till Solna kulturskola via brev till Blomgatan 3, 169 60 Solna eller e-post till kulturskolan@solna.se.

Inställd kurs eller ändrad tid för kurs
Kulturskolan kan tvingas ställa in en kurs. Du har då rätt att få tillbaka den avgift du har betalat. Om kursstarten skjuts upp mer än två veckor eller om vi tvingas att ändra dag för kursen och du inte längre kan delta, så har du rätt att avboka kursen och få tillbaka kursavgiften.

Befintliga elever på instrumentprogrammet erbjuds köpa en kurs med en preliminär tid. Om kulturskolan sedan inte kan erbjuda en för eleven möjlig tid på önskat instrument till kursstart, betalas kursavgiften tillbaka och platsen läggs ut i KURSKATALOGEN.

Garanti
För kortare kurser med fastställt antal veckor och lektionstillfällen t.ex. barndans, teaterlek, bildmix, musikpatrull och musikverkstad garanteras angivet antal veckor. För terminskurser som löper över hela året garanteras minst 27 lektionstillfällen per läsår, ca 13 på hösten och 14 på våren. Med lektionstillfälle menas schemalagda lektioner, extra repetitioner, konserter, föreställningar, utställningar och liknande.

Inställda lektioner
När så är möjligt sätter vi in vikarie om ordinarie lärare är frånvarande. Vi kompenserar inte med ytterligare undervisningstillfällen vid inställda lektioner så länge garanterat antal lektionstillfällen erbjuds.

För vidare frågor
Solna kulturskola 08-746 25 00, Kontaktcenter 08-746 10 00

Payment terms Visa Dölj

The following payment terms you approve in connection with the purchase of courses in Solna culture school's KURSKATALOG Länk till annan webbplats. (Course Catalog).

Payment
The purchase is completed and is definitely when you accept payment. The amount is to be payed by swish, card or invoice. E-invoice is optional. The invoice must be paid before the due date. In the event of non-payment, collection requirements are sent in accordance with the collection law. NOTE! Unpaid invoice does not apply to cancellation.

All courses apply only to one semester
To continue at the Cultural School next semester, you must buy a new course. If you already attend the Cultural School you will receive a course offer on "My pages" in Studyalong. This course requires you to approve within the specified response time to secure your student place in the coming semester.

Return Policy
Your right of withdrawal is valid for 14 days and begins to run on the day of purchase (= when you press the FINAL PAY button). If you wish to use your right of withdrawal, you must inform kulturskolan@solna.se by e-mail and attach the confirmation letter you received at the time of purchase and clearly describe in the message that you regret. Please note that you have no right of withdrawal if the course commences within the 14 cancellation days.

Repurchase of course
If you have to cancel the course after the 14 days but before the course starts, you are entitled to a refund of the course fee, reduced with an administration fee of 400 SEK. Remaining course fee is refundable. We will not refund or reduce the fee if you cancel a course or end during the current term.

Disease or injury
In case of illness / injury, the course can be canceled and the relevant part of the fee is refunded on presentation of medical certificate. The medical certificate is sent to Solna kulturskola by letter or e-mail kulturskolan@solna.se.

If a course is cancelled or changed course time
The Cultural School may be forced to cancel a course. You are then entitled to refund the fee you have paid. If the course starts later than two weeks or if we are forced to change the course day and you can no longer participate, you are entitled to cancel the course and receive the course fee.

Existing students on the instrument program are offered to buy a course with a preliminary time. If the cultural school cannot offer the desired course at the desired time, the course fee will be paid back and the place will be placed in the course catalog.

Guarantee
For shorter courses with fixed number of weeks and lesson opportunities for example Barndans, Teaterlek, Bildmix, Musikpatrull and Musikverkstad we guarantee the specified number of weeks. For term courses that run throughout the year, at least 27 lesson opportunities are guaranteed per academic year (approximately 13 in autumn and 14 in spring). Lesson opportunities include scheduled lessons, additional rehearsals, concerts, performances, exhibitions and the like.

Cancelled lessons
When possible, we will engage a temporary teacher if the ordinary teacher is absent. We do not compensate cancelled lessons as long as the guaranteed number of lesson opportunities are offered.

For further questions
Solna kulturskola 08-746 25 00, Kontaktcenter 08-746 10 00

Syskonrabatt Visa Dölj

Solna kulturskola erbjuder syskonrabatt från och med det tredje barnet i en familj som köper en kurs under en och samma termin. Det barnet betalar 50 procent av kursavgiften. Rabatten dras av automatiskt vid köpet.

Hjälp att söka kurser Visa Dölj

Hyra av instrument Visa Dölj

Du kan hyra många stråk- och blåsinstrument från oss. För barn och ungdom samt heltidsstuderande (intyg krävs) vuxna kostar det 300 kr per termin. För vuxna, från 18 år, är priset 600 kr per termin.

Instrumenthyra debiteras från och med utkvitterandet samt för varje påbörjad termin. Halv avgift förekommer inte. För varje påbörjad termin debiteras du full avgift.

Vi fortsätter hjälpas åt att minska smittspridningen! Visa Dölj

Stanna hemma vid minsta symtom

Alla barn med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att inte komma till kulturskolans lektioner – samt stanna hemma två dagar efter tillfrisknande.

Alla kurser pågår – viktigt följa särskilda rutiner

Kulturskolans undervisning sker även fortsättningsvis på plats och enligt schema, men med fortsatta anpassningar för att minska smittspridning. Lektioner kan komma att bedrivas digitalt t.ex. om elev eller lärare har lättare sjukdom. Vuxenkören har uppehåll tills vidare.

Särskilda rutiner

Det är viktigt att vi alla följer de grundläggande rekommendationerna med en oförtröttlig noggrannhet. Det gäller alla - barn, ungdomar och vuxna:

 • Stanna hemma vid minsta symptom
 • Håll avstånd till andra
 • Tvätta händerna före lektionen
 • Hosta och nys i armvecket
 • Föräldrar och syskon uppmanas att gärna lämna, vänta och hämta utanför kulturskolans lokaler.
 • Prata med dina barn om att hålla avstånd även i korridorer
 • Be dem lyssna på och noga följa lärarnas riktlinjer

Kulturskolans anpassningar

Eftersom det är av största vikt att alla håller avstånd till varandra har anpassningar gjorts för att förstärka detta.

 • Minskat antal deltagare i vissa grupper.
 • Lokalbyten och uppdelning av grupper för att kunna hålla avstånd.
 • Omklädningsrum vid dansen ska inte användas mer än nödvändigt. Vi uppmuntrar att man kommer ombytt till lektionerna.
 • Speciella anpassningar för blåsinstrument, kör och sång.
 • Distansundervisning kan ske som komplement t.ex. vid sjukdom, det är dock inte lämpligt för yngre elever och större grupper.
 • På Blomgatan ska alla danselever ska använda dansens entrédörr för att undvika trängsel i huvudbyggnaden.

Kulturskolans program för förskola och skola

Program inom Kulturintroduktionen för förskola och skola pågår men med särskilda rutiner för att minska smittspridning. Vi provar också nya vägar att nå förskolor och skolor på olika digitala sätt.

How Solna kulturskola prevent the spread of infection Visa Dölj

We want to meet the students in a safe way
We will help each other to remember keeping the distance, to wash hands and to stay at home if you feel unwell. Further more:

 • We have reduced the number of students in dance and musical groups.
 • We encurage outdoor lessons and division into smaller groups.
 • New routines for how to go in and out of the buildings to avoid congestion.
 • Subject-specific adaptations, e.g. for wind instruments, choir and vocals.
 • Distance education may be given as a complement e.g. in case of illness, but is not suitable for younger students and larger groups.

How can you help?

 • Parents and siblings are encouraged to leave, wait and pick up outside the cultural school's premises.
 • Make sure that your child, if possible, comes dressed for dance and musical courses to avoid congestion in the changing rooms.

Vill du veta mer?

Läs mer om Solna kulturskolas alla ämnen under rubriken Våra kurser. Har du någon övrig fråga, kontakta Solna kulturskola via mejl: kulturskolan@solna.se.

Kontakta oss

Senast uppdaterad