Hållbar stads­utveckling

I en växande stad ställs krav på att möta tillväxten på ett miljömässigt hållbart sätt.

Solna är en av Sveriges snabbast växande städer. Många vill bosätta sig eller etablera verksamhet här och staden har tagit ett stort ansvar för regionens försörjning av nya bostäder och arbetsplatser, och avser fortsätta med det. Det innebär stora möjligheter men ställer också krav på att möta tillväxten på ett miljömässigt hållbart sätt. Ett fokusområde i Solnas miljöarbete är att skapa en hållbar stadsutveckling.

En sammanhållen stad

Solna ska ha en hållbar stadsutveckling som hushållar med naturens resurser. I det arbetet ingår att skapa förutsättningar för ett effektivt markutnyttjande. I första hand ska redan bebyggd mark och mark som är utsatt för olika typer av störningar användas vid nybyggnation. Målet är att skapa en sammanhållen stad med tät stadsstruktur av varierad bebyggelse, alltså en blandning av bostäder, arbetsplatser och service.

Värna om gröna ytor

Närmare hälften av Solnas yta utgörs av natur, park och andra gröna miljöer. Gröna ytor, även växter och träd i mindre omfattning, fyller en viktig funktion i täta stadsmiljöer. De bidrar med ekosystemtjänster bland annat genom bättre lokalklimat, luftrening, hjälp till att uppnå en hållbar dagvattenhantering och god vattenkvalitet i vattendragen. När gröna ytor tas i anspråk för bebyggelse ska kompensationsåtgärder eftersträvas, som exempelvis gröna stadsrum, gatuplanteringar och gröna tak.

Miljövänliga byggnader

Utgångspunkten i planeringen av stadsutvecklingen är att skapa förutsättningar för solnaborna att leva miljövänligt och att byggnation ska ske så resurseffektivt som möjligt. Det har redan under många år uppförts miljövänliga byggnader i Solna och flera byggherrar har förärats med externa utmärkelser för sina projekt. Stadens ambition är att denna utveckling ska fortsätta. Vid planering av byggnation för stadens egna verksamheter är inriktningen att byggnaderna ska uppfylla kriterierna för något vedertaget miljöklassningssystem gällande materialval, energiförbrukning, teknik för avfallshantering och omhändertagande av dagvatten.

Trafiken är en stor utmaning

Trafiken, och inte minst genomfartstrafiken, är Solnas största miljöutmaning. Bebyggelsen ska fokuseras kring goda kollektivtrafiklägen för att därmed minska beroendet av bil. Planering av stadsutvecklingen ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem, som främjar kollektivt resande och gång- och cykeltrafik.

Solnas miljöarbete

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad