Söka och byta skola

I Solna stad finns både kommunala och fristående grundskolor. Vårdnadshavare har möjlighet att lämna in önskemål om i vilken skola barnet ska gå. Här hittar du information om att ansöka till skola inför förskoleklass och vad som gäller när du vill byta skola.

Ansök till förskole­­klass

Du som är vårdnadshavare till ett barn som fyller sex år kan söka till tre grundskolor där du önskar att ditt barn ska gå. Skolplikten omfattar samtliga årskurser från och med förskoleklass till och med årskurs 9. Information om ansökan till förskoleklass skickas varje höst till vårdnadshavare vars barn fyller sex år.

Om du vill ansöka om plats i förskoleklass under pågående läsår använder du e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - klicka på länken Ansökan skola välj där Skolbyte.

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren till att söka skola till förskoleklass.

Inför ansökan till förskoleklass Visa Dölj

Inför förskoleklassen önskar du en till tre kommunala skolor i e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats. – klicka där på länken Ansökan skola. Solna stad rekommenderar dig att söka tre skolor för att du i så stor utsträckning som möjligt ska kunna få plats på en skola du önskar. Om en kommunal skola inte har plats för alla som har sökt, kan en annan kommunal skola nära hemmet bli aktuell.

Om du önskar en fristående skola eller en skola i en annan kommun måste du ansöka direkt dit - men du ska också fylla i ditt skolval i e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det ska du göra eftersom Solna stad har ett ansvar att bevaka att alla barn som är folkbokförda i Solna får en skolplacering. Se även Frågor & svar.

Höstterminen 2024 öppnar Solna stad en ny skola, Järvastadens skola. Du ansöker till förskoleklass där på samma sätt som alla andra kommunala skolor.

Jämför skolor

Du kan läsa om varje skola på respektive skolas webbsida. De flesta skolorna har också informationsträffar i november och december varje år. Då kan du besöka skolan, ställa frågor och få information.

Det finns också jämförelseverktyg på Skolverkets webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ansökan årskurs 1 Järvastadens skola Visa Dölj

Till höstterminen 2024 öppnar Solna stad en ny skola för förskoleklass till årskurs 3 i Järvastaden. Det första läsåret tar skolan emot elever både till förskoleklass och årskurs 1. Skolan växer sedan en årskurs per år.
Är du intresserad, gör du din ansökan under ordinarie ansökningsperiod 16–29 januari 2024. Ansökan görs i e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., klicka på Ansökan skola. Du kan läsa mer om Järvastadens skola på solna.se Öppnas i nytt fönster..

Ansökan till årskurs 4 och 7 Visa Dölj

Ansökan till årskurs 4 och 7 ska göras för elever som går sista året på Bergshamraskolan, Ekensbergsskolan, Granbackaskolan och Parkskolan eller en fristående skola som inte har kommande årskurs.

Om elevens skola erbjuder högre årskurser blir eleven automatiskt uppflyttad och vårdnadshavarna behöver inte göra någon ansökan.

När barnet har två vårdnadshavare ska bägge godkänna ansökan för att den ska bli godkänd.

Den som vill byta skola trots att skolan erbjuder högre årskurs, ansöker om skolbyte via e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Klicka på länken Ansökan skola.

Urval vid skolplacering Visa Dölj

Staden försöker att i så hög utsträckning som möjligt placera barn utifrån vårdnadshavares önskemål, vilket också är i enlighet med skollagen.

När en skola har fler sökande än platser måste Solna stad göra ett urval bland de sökande. I dessa fall tillämpas följande urvalsgrunder i turordning:

1 Syskonförtur

Syskonförtur gäller elever som har syskon i årskurs 1–3 på den aktuella skolan det läsår barnet ska börja i förskoleklass. Som syskon räknas helsyskon, halvsyskon och ”bonussyskon”, alltså barn som är folkbokförda på samma adress men inte har samma föräldrar.

2 Relativ närhet

Relativ närhet ger förtur till den elev som förlorar mest på att inte få platsen. Det som mäts är skillnaden i gångväg från folkbokföringsadressen till den sökta skolan jämfört med närmaste alternativa skola.

Målet med att använda relativ närhet är att alla elever ska få plats på en skola som är relativt nära hemmet.

Så här mäts relativt avstånd*

 • Avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och sökta skolan.
 • Avståndet till den sökta skolan jämförs med avståndet till barnets geografiskt närmaste eller näst närmaste skola (om den närmaste skolan har sökts) för att få fram differensen i avstånd. Det relativa avståndet till önskad skola är differensen mellan avstånden till den alternativa skolan och den önskade skolan.
 • Det relativa avståndet jämförs för alla som sökt samma årskurs på samma skola.
 • Barnet som får högst relativt värde får platsen.
Illustration som beskriver den relativa närhetsprincipen

* Mätning av avstånd och bedömning av relativ närhet görs av Solna stad. På så sätt säkerställer vi att alla bedöms likvärdigt. Vi mäter den faktiska gång- eller cykelvägen till skolan. Kartunderlaget hämtas från Nationella vägdatabasen, NVDB, och kommunens egna kartor. En mätning i exempelvis Eniro eller Google kan ge andra avstånd. Kartan vi använder är uppdaterad med nya folkbokföringsadresser och gäller under aktuellt läsår. Inga förändringar görs under den perioden.

3 Absolut närhet

Absolut närhet innebär att den elev som har närmast avstånd till skolan ska tas emot i skolan före andra sökande som bor längre bort från skolan. Avståndet mäts i gång- eller cykelväg – inte fågelväg eller med kollektivtrafik.

4 Lottning

Om två eller fler elever är lika berättigade till en placering på en viss skola utifrån övriga urvalsgrunder, tillämpas lottning för att komma fram till vilken eller vilka elever som har rätt till placeringen.

Lottning används alltså i sista hand och sker i dessa fall med automatik i det datasystem för skolplacering som förvaltningen använder sig av.

En skola nära hemmet – vad betyder det?

En elev har rätt att få en skolplacering i en skola nära hemmet om inte vårdnadshavaren önskat en annan skola eller om eleven inte får plats på någon av de önskade skolorna. I Solna stad definieras en skola nära hemmet, enligt följande:

 • Årskurs F-3, skolan är belägen max 2 500 meter från folkbokföringsadressen
 • Årskurs 4–6, skolan är belägen max 3 500 meter från folkbokföringsadressen
 • Årskurs 7–9, skolan är belägen max 4 500 meter från folkbokföringsadressen

Du kan läsa mer om Solna stads placering och urval i skolnämndens regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola i Solna stads kommunala skolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (se avsnitt 3). Reglerna hittar du också längst ner på den här webbsidan under Relaterad information.

Vem får delta i skolansökan? Visa Dölj

 • Vårdnadshavare till barn som är folkbokförda i Solna under ansökningstiden får delta i skolansökan.
 • Vårdnadshavare till barn utan personnummer som inte är skolpliktiga, kan delta i skolansökan om barnet är bosatt i staden. De har rätt till utbildning, enligt skollagen.
 • Skolansökan är också öppen för vårdnadshavare till barn som ska flytta till Solna stad och vill ansöka om skolplacering utifrån en kommande folkbokföringsadress. Folkbokföring i Solna stad ska ske senast dagen före höstens upprop. Läs mer om vad som gäller vid inflyttning under rubriken In- eller utflyttning

Om du flyttar inom Solna stad

För att skolplaceringen ska bli rätt behöver skolansökan kompletteras med handlingar om den nya boendeadressen eftersom alla barn har rätt att få gå i en skola nära hemmet. Läs mer om vilka avstånd som gäller för nära hemmet under rubriken Urval vid skolplacering.

Skolgång utanför Solna eller i fristående verksamhet Visa Dölj

Barnets hemkommun har ansvar för att bevaka skolplikten, det vill säga att alla barn har en plats i grundskolan. Om ditt barn ska gå i skolan utomlands, i annan kommun eller i fristående verksamhet (i hemkommunen eller i annan kommun) måste du därför meddela detta till Solna stad. Här får du veta hur du ska gå till väga.

Skolgång i annan kommun

Om ditt barn skall gå i skolan i annan kommun anmäler du vilken skola ditt barn ska gå i till Solna stad via e-tjänsten Elevs skolgång i fristående skola eller annan kommun - lämna uppgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan också kontakta Kontaktcenter på 08-746 10 00.

Skolgång i fristående verksamhet

Om ditt barn ska gå i en fristående verksamhet (i hemkommunen eller i annan kommun) anmäler du vilken skola ditt barn ska gå i till Solna stad via e-tjänsten Elevs skolgång i fristående skola eller annan kommun - lämna uppgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan också kontakta Kontaktcenter på 08-746 10 00.

Skolgång utomlands

Barn- och utbildningsförvaltningen godkänner enbart skolgång i utlandet vid svenska utlandsskolor som är godkända av Skolverket. Ansökan om skolgång i utlandet gör du via e-tjänsten Skolgång vid svensk utlandsskola - ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För övrig skolgång och vistelse i utlandet finns information på sidan Skolplikt och skolfrånvaro.

Uppskjuten skolplikt Visa Dölj

Skolplikten börjar höstterminen det år barnet fyller sex år. Den kan skjutas upp ett år om barnets vårdnadshavare begär det och det finns särskilda skäl. Om du anser att ditt barn har särskilda skäl att inte börja i förskoleklass det år barnet fyller sex år, måste du begära uppskjuten skolplikt hos barn- och utbildningsförvaltningen senast den 31 januari 2024 via e-tjänsten Uppskjuten skolplikt - ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det är barnets hemkommun som beslutar om uppskjuten skolplikt. Om skolplikten skjuts upp ska kommunen erbjuda att barnet får gå i förskola i stället.

För ett barn som har fått skolplikten uppskjuten börjar skolplikten i stället höstterminen det år barnet fyller sju år och deltar då i skolansökan till förskoleklass.

Inflyttning eller byte av skola

Ansökan för förskoleklasselev eller grundskoleelev som flyttar in till Solna stad eller önskar byta grundskola inom Solna stad görs i vår e-tjänst. För att kunna använda e-tjänsten krävs att båda vårdnadshavare har BankID eller Freja eID+.

 • Ansökan sker i e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats.. Klicka på Ansökan skola.
 • Du kan önska en till tre kommunala grundskolor i e-tjänsten. Solna stad rekommenderar att du ansöker om tre skolor. Information om skolplacering skickas med e-post till vårdnadshavare. Placeringen är ett fattat beslut om placering på skolan. Du får alltså inte ett erbjudande att tacka ja eller nej till.
 • När vårdnadshavare fått en skolplacering kontaktar skolan vårdnadshavare för att planera skolstarten.
 • All kommunikation kring ansökan sker via e-post, se därför till att dina uppgifter är korrekta i e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats., välj där Ansökan skola.

Om ditt barn får beslut om placering på en kommunal skola i Solna men flyttar från Solna före skolstart kommer barnets skolplacering i Solna att avslutas. Ansökan om plats i barnets nya hemkommun ska då göras för att säkerställa skolplacering.

För skolbyte under vårterminen, skriv via solna.se/kontakt.

Ansökan via blankett Visa Dölj

Blankett används i undantagsfall då ansökan ska göras av:

 • Vårdnadshavare till elev utan fullständigt personnummer
 • Vårdnadshavare som saknar BankID eller Freja eID+
 • Vårdnadshavare där någon i familjen har skyddade uppgifter
 • Familjehem, jourhem eller skyddat boende

Huuvdregeln är att samtliga vårdnadshavare måste skriva under blanketten för att den ska vara giltig. För att ta del av blanketten, vänd dig till Kontaktcenter på 08-746 10 00.

Skolbyte Visa Dölj

Skolbyte till annan kommunal skola

 • Ansök om skolbyte för kommande läsår i e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats., välj där Ansökan skola. Om det finns plats i aktuell årskurs på den sökta skolan, fattas beslut om placering på skolan. Du får alltså inget erbjudande att tacka ja eller nej till. Under perioden januari till mars är e-tjänsten stängd för ansökan om byte.
 • Vid beslut om beviljat skolbyte förlorar eleven sin plats på nuvarande skola.
 • Om din ansökan om skolbyte inte blir beviljad, kvarstår ditt barns nuvarande skolplacering och din ansökan är avslutad.
 • Det är möjligt att återta ansökan innan den hanterats av barn- och utbildningsförvaltningen genom att skriftligt meddela placeringsenheten, placering@solna.se

Önskemål om skolbyte till en fristående skola eller kommunal skola utanför Solna Stad

Om eleven önskar byta till en fristående skola eller en kommunal skola utanför Solna stad görs ansökan direkt till den skolan. I kommunala skolor i Solna gäller de av skolnämnden beslutade urvalsgrunderna för placering, medan fristående skolor har egna urvalsgrunder och köer.

Om eleven får plats på den sökta skolan ska det meddelas till kommunens placeringsenhet genom att använda e-tjänsten
Elevs skolgång i fristående skola eller skola i annan kommun - lämna uppgift Länk till annan webbplats..

Elever som är folkbokförda i annan kommun

Elever som är folkbokförda i annan kommun än Solna kan efter önskemål från vårdnadshavare tas emot i Solna stads förskoleklass och grundskola i mån av plats. En ansökan kan även göras om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i Solna stads förskoleklass eller grundskola. Ansök i e-tjänsten Skolplacering för elev bosatt i annan kommun än Solna - ansökan Länk till annan webbplats..

Denna typ av ansökan behandlas efter att ansökningar från boende i Solna stad har behandlats. Eftersom handläggningstiden för ansökningar från annan kommun är minst fyra veckor behöver ansökan inkomma i god tid före önskat startdatum.

In- eller utflyttning Visa Dölj

Är du nyinflyttad eller ska flytta till Solna stad kan du ansöka om skolplacering för ditt barn i Solnas kommunala skolor.

Om du har barn som går i kommunal skola i Solna stad, och ni planerar att flytta från kommunen och folkbokföra er i annan kommun, ska ni meddela Solna stad.

När du flyttar till Solna stad

För att få en plats på en kommunal grundskola måste eleven som huvudregel vara folkbokförd i Solna stad. Om eleven ännu inte är folkbokförd ska en skolansökan kompletteras med giltiga dokument, se nedan.

Du söker skola via e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., välja Ansökan skola. I samband med skolansökan måste vårdnadshavare styrka den kommande folkbokföringsadressen med till exempel ett bostads- eller hyreskontrakt eller en kvittens på flyttanmälan från Skatteverket. Dokumentet ska bifogas ansökan i e-tjänsten.

Önskar du skolplacering först till nästkommande läsår är du berättigad att delta i skolansökan i januari det året, under förutsättning att ditt barn är folkbokförd i Solna stad senast dagen för uppropet det läsåret.

När du flyttar från Solna stad

Det är vårdnadshavarens skyldighet att anmäla flytt från kommunen. När du flyttar från Solna och inte önskar behålla din skolplacering ska du säga upp platsen på Skolplacering - uppsägning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om ditt barn fått beslut om placering på en kommunal skola i Solna men flyttar från Solna före skolstart, kommer barnets skolplacering i Solna att avslutas. Du ansöker själv om plats i barnets nya hemkommun.

När eleven flyttar från Solna stad upphör skolplaceringen vid läsårets slut, om inte elevens vårdnadshavare önskar att skolplaceringen ska upphöra tidigare. Läsårstiderna beslutas av skolnämnden.

För elever i årkurs F-7 upphör skolplaceringen vid läsårets slut även om inte elevens vårdnadshavare sagt upp skolplaceringen vid flytt från kommunen. Det görs som ett beslut hos barn- och utbildningsförvaltningen.

Om du som vårdnadshavare till en elev i årskurs F-7 vill att ditt barn ska gå kvar i Solna stads skola kommande läsår, trots att eleven flyttat från kommunen, behöver du ansöka om, och beviljas fortsatt skolplacering för barnet. Ansökan gör du i e-tjänsten Skolplacering för elev bosatt i annan kommun än Solna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Elever som går i årskurs 8 har rätt att gå kvar i skola i Solna hela årskurs 9 även om de flyttar från kommunen. Det framgår av skollagen.

Elever som är folkbokförda i annan kommun

Elever som är folkbokförda i annan kommun än Solna kan efter önskemål från vårdnadshavare tas emot i Solna stads förskoleklass och grundskola i mån av plats. En ansökan kan även göras om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i Solna stads förskoleklass eller grundskola. Ansök i e-tjänsten Skolplacering för elev bosatt i annan kommun än Solna - ansökan Länk till annan webbplats..

Denna typ av ansökan behandlas efter att ansökningar från boende i Solna stad har behandlats. Eftersom handläggningstiden för ansökningar från annan kommun är minst fyra veckor behöver ansökan inkomma i god tid före önskat startdatum.

Kontakta oss

Senast uppdaterad