Så fattas besluten

Hur processen ser ut från ärende till beslut kan skilja sig åt beroende på vad det gäller. Men generellt brukar ordningen se ut så här:

1. Ärendet initieras

När en medborgare vänder sig till kommunen med till exempel frågor, förslag eller en ansökan så skickas frågan först till den nämns som ansvarar för det aktuella området. Hos nämnden initieras ett nytt ärende. Det betyder att alla handlingar som är relevanta för att en nämnd ska kunna besluta i frågan samlas på ett ställe, med ett gemensamt diarienummer. Diarium är det register som förs över alla handlingar som kommer in till kommunen och varje nämnd har sitt eget diarium. Handlingar som finns registrerade i diariet är i allmänhet offentliga och kan lämnas ut på begäran.

2. Vem ska besluta om vad?

När ärendet har initierats måste man bestämma vem som ska fatta ett beslut. I vissa fall kan en anställd tjänsteman besluta, i andra fall måste ärendet behandlas av en nämnd. I större frågor, som till exempel principfrågor eller frågor av stor ekonomisk vikt, är det kommunfullmäktige som bestämmer. Det är dels kommunallagen, dels nämndernas och kommunstyrelsens reglementen och delegationsordningar som avgör vem som ska besluta om vad.

3. Remittering

Ibland är det viktigt att hämta synpunkter från flera instanser innan ett beslut kan fattas. På så sätt kan flera aspekter av frågan, med fördelar och nackdelar, vägas mot varandra. Man skickar då ärendet på remiss (till exempel till olika nämnder) och får tillbaka ett yttrande.

4. Handläggning

Handläggning innebär att en tjänsteman på den aktuella förvaltningen sammanställer relevant information (lagar, politiska riktlinjer, ekonomiska förutsättningar och så vidare) och utifrån denna antingen själv fattar ett beslut eller lämnar sitt förslag till den beslutande instansen.

5. Nämnden beslutar

Om en nämnd ska besluta i ett ärende skickas alla handlingar i ärendet ut tillsammans med kallelsen till sammanträdet. På så sätt får ledamöterna möjlighet att läsa in sig och ta ställning till de olika synpunkter som framkommit vid till exempel remittering och handläggning. När ärendet behandlas lägger ledamöterna fram sina förslag på hur nämnden ska besluta. Om det finns flera förslag vinner det som får flest röster.

6. Kommunfullmäktige beslutar

Om det är kommunfullmäktige som ska fatta det slutgiltiga beslutet ska alltid kommunstyrelsen först lämna sitt förslag. Det innebär att det kan krävas många sammanträden innan det slutgiltiga beslutet är fattat. Det är ett sätt att säkerställa att beslutet fattas i god demokratisk ordning.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad