Studera på annan ort

Om du är folkbokförd i Solna och ska gå en utbildning på annan ort och behöver bo inackorderad kan du ansöka om inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Det är ett kommunalt bidrag som ska ersätta en del av de omkostnader som uppkommer vid inackordering på annan ort, så som boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet (folkbokföringsadressen).

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg finns för elever som studerar på annan ort än i hemkommunen. Syftet är att minska merkostnaderna för familjer där ungdomar måste inackordera sig på utbildningsorten. Observera att inackorderingstillägget är ett bidrag från hemkommunen och täcker inte alla merkostnader en familj kan få när en ungdom studerar och bor i annan ort.

Kriterier

Elev erhåller inackorderingstillägg om reseavståndet mellan hemmet (folkbokföringsadress) och skolan är minst 40 km eller om avståndet är mindre än 40 km men den totala restiden mellan hemmet och skolan är minst 2 timmar enkel väg.

Omfattning och storlek

Elev som beviljats inackorderingstillägg för hela läsåret får inackorderingstillägg för fyra månader på höstterminen och fem månader för vårterminen.

Inackorderingstillägg beviljas endast för hel kalendermånad som eleven är inackorderad och inskriven på skolan.

Belopp per månad är 1/30 av basbeloppet. Första utbetalning sker tidigast tre veckor efter skolstart.

Ansök om inackorderingstillägg

Hemkommunen beslutar om inackorderingstillägg för elev som går gymnasieutbildning på en kommunal gymnasieskola i Sverige.

Ansökan om inackorderingstillägg på kommunal gymnasieskola görs via e-tjänst eller blanketten Ansökan inackorderingstillägg i självserviceportalen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elev i fristående gymnasieskola, riksinternatskola, folkhögskola eller skola utanför Sverige erhåller inte inackorderingstillägg av hemkommunen utan kan ansöka om detta hos Centrala studiestödsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., CSN.

Studieintyg

Efter skolstart skall ett studieintyg fyllas i av skolan och skickas in, Studieintyg inackorderingstillägg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns i självserviceportalen.

Ändrade förhållanden

Observera att eleven är skyldig att anmäla ändrade förhållanden. Om eleven inte anmäler ändrade förhållanden kommer inackorderingstillägget att återkrävas. Med ändrade förhållanden avses t ex avbrutna studier, flytt till annan kommun eller att eleven erhåller inackorderingstillägg från CSN.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad