Rivnings­verksamhet - hantering och tillsyn

Här hittar du som driver eller ska driva rivningsverksamhet information om miljöbalkens regler och tillsyn.

Rivning ger upphov till både farligt avfall och annat avfall. Dessutom kan det under rivningstiden uppstå omgivningspåverkan i form av exempelvis buller för omkringboende eller miljöpåverkan på vatten och miljö. Det är verksamhetsutövaren, oftast fastighetsägaren och/eller byggherren, som har ansvaret för rutiner samt avfallshantering vid rivningsverksamhet (läs mer nedan).

Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning har tillsyn enligt miljöbalken över avfallshantering samt omgivningspåverkan i samband med rivningsverksamhet.

Informera om planerad rivningsverksamhet

Eftersom samhällsbyggnadsförvaltning utövar tillsyn över rivningsverksamhet är det viktigt att alltid informera tillsynsmyndigheten om den verksamhet som bedrivs, även om den inte är anmälningspliktig.

I samband med att rivningslov sökes bör byggherren eller ansvarig entreprenör därför ta kontakt med samhällsbyggnadsförvaltning (miljöskyddsenheten) och informera om projektet samt tidsplanen. Miljöskyddsenheten kontaktas via stadens kontaktcenter.

sidan om rivningslov kan du läsa mer om rivningslovsprocessen.

Tillsyn av rivningsverksamhet

Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning har tillsyn enligt miljöbalken på hantering av avfall och omgivningspåverkan i samband med rivningsverksamhet. Syftet med tillsynen är att förebygga skada för människors hälsa och miljön.

Tillsyn bedrivs bland annat genom att granska material- och miljöinventering och kontrollplan, genomföra tillsynsbesök på plats under pågående bygg- och rivningsarbeten samt genom att granska slutredovisningen för att kunna se att avfallet tagits omhand på ett korrekt sätt samt transporterats till en godkänd mottagare.

Avgift för tillsyn Visa Dölj

För all tillsyn utgår en avgift som täcker tillsynsmyndighetens utgifter för handläggning. Taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område beslutas av kommunfullmäktige och revideras årligen. Läs mer i Solna stads taxa inom miljöbalken. Pdf, 493 kB, öppnas i nytt fönster.

Verksamhetsutövarens ansvar

Det är verksamhetsutövaren, oftast fastighetsägaren och/eller byggherren, som har ansvaret för rutiner samt avfallshantering vid rivningsverksamhet. Verksamhetsutövaren är skyldig att ha kunskap om den lagstiftning som verksamheten berörs av samt säkerställa att gällande regelverk följs.

Det finns andra regler än miljöbalkens som måste följas vid rivning, till exempel reglerna i arbetsmiljölagen och plan- och bygglagen. Nedan hittar du en genomgång av de viktigaste aspekterna vid rivningsverksamhet utifrån miljöbalken område.

Hantering av rivningsavfall Visa Dölj

Enligt miljöbalken är den som innehar avfall ansvarig för att se till att det sorteras på rätt sätt. Rivning ska alltid ske på ett planerat, kunnigt och varsamt sätt där material och komponenter som innehåller farliga ämnen identifieras. Det är en förutsättning för att avfallet ska kunna tas omhand på ett säkert sätt. En materialinventering bör därför alltid göras före åtgärder som omfattar rivning.

Sedan 1 augusti 2020 gäller nya bestämmelser kring bygg- och rivningsavfall. De nya reglerna innebär att bygg- och rivningsavfall av trä, metall, glas, plast, gips och mineral (betong, tegel, klinker, keramik eller sten) ska sorteras ut och förvaras skilda från varandra och från annat avfall. Avfallet ska sedan lämnas in i separata fraktioner på en återvinningscentral.

Om det inte är möjligt att sortera ut dessa avfallsslag går det att ansöka om dispens från utsortering av avfall Länk till annan webbplats..

Läs mer om materialinventering och sortering av bygg- och rivningsavfall på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

sidan om avfallshantering för företag och verksamheter kan du läsa mer om hantering av farligt avfall och byggavfall.

För byggmaterial som innehåller CFC eller HCFC krävs särskild hantering i samband med rivning. CFC och HCFC kan finnas i cellplast som används i markskivor, väggisolering, i flytande golv och i kylrum. Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hantering av buller Visa Dölj

Bullerstörningar under rivningstiden ska alltid minimeras. På Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om de riktvärden och regler som gäller för buller från byggplatser.

Om man misstänker att riktvärdena för buller kan komma att överskridas ska en diskussion med Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning (miljöskyddsenheten) tas kring rutiner samt åtgärder för att minimera störningarna.

Hantering av dagvatten Visa Dölj

Hanteras vatten inom rivningsprojektet (exempelvis i samband med
vattenbegjutning för att reducera damning) eller om det uppstår ansamling av regnvatten kan det finnas behov av bortledning av vattnet.

Ska vattnet släppas till dagvattennätet finns det riktvärden att förhålla sig till. För att inte leda orenat vatten till Solnas recipienter ska någon form av reningsanordning upprättas för vattnet innan det leds till dagvattennätet. Diskussion bör föras med Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning (miljöskyddsenheten) och Solna Vatten AB (ledningsnätsägare) i ett tidigt skede. Vill man istället släppa vattnet till spillvattennätet skall även Käppala (ägare av avloppsreningsverket) kontaktas På Käppalas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du riktlinjer för hantering av länshållningsvatten.

Hantering av överskottsmassor och förorenad mark Visa Dölj

Om det uppstår överskottsmassor som behöver transporteras bort under bygg- och rivningsarbete är det viktigt att massorna klassas innan borttransport. Detta för att massorna ska kunna tas omhand på ett miljöriktigt och lagenligt sätt. Provtagning av massorna bör alltid ske innan det att de borttransporteras.

Som fastighetsägare eller verksamhetsutövare ska du genast meddela Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning om du upptäcker en förorening på din fastighet som kan medföra en risk för människors hälsa eller miljön (enligt 10 kap 11 § i miljöbalken). Läs mer på sidan om förorenade områden.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad