Internationellt arbete

Solna stads internationella arbete ska bidra till att uppfylla stadens vision och mål, och staden har ett brett nätverk av internationella samarbetspartners.

Solna stads internationella arbete ska användas som en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Det är även ett verktyg för att rusta
barn och unga för studier och arbete i en värld med täta kontakter över nations- och kulturgränser.

Läs mer om Solna stads EU-projekt och internationella projekt

Internationella samarbeten

Solna samarbetar med städer och nätverk för att lära av andra och samverka kring gemensamma utmaningar. Solna har fyra vänorter, två samarbetsorter och en systerstad. Staden deltar också i flera europeiska nätverk.

Vänorter

Gladsaxe, Danmark Visa Dölj

Gladsaxe ligger i Köpenhamnsregionen, cirka 10 kilometer nordväst om Köpenhamn. Kommunen har idag cirka 70 000 invånare och räknar år 2035 med att öka till drygt 76 000. Nya bostäder och kontor planeras framförallt kring de sex stationer på Köpenhamns nya tvärbana som kommer att ligga i Gladsaxe. Tvärbanan beräknas vara klar för sin första tur 2025. Solna och Gladsaxe är vänorter sedan 1952.

Gladsaxe Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nordre Follo, Norge Visa Dölj

Från 1 januari 2020 bildar Ski och grannkommunen Oppegård den nya kommunen Nordre Follo. Kommunen ligger ca 30 kilometer söder om Oslo och har drygt 60 000 invånare. Kommunen räknar med kraftig befolkningstillväxt de kommande åren, till nära 70 000 år 2030. När den nya järnvägssträckningen "Follobanan" tas i bruk i december 2022 kommer restiden Oslo-Ski tätort att kortas till 11 minuter och Skis roll som kollektivtrafikknutpunkt att förstärkas ytterligare. Solna och Ski är vänorter sedan 1955.

Ski/Nordre Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pirkkala, Finland Visa Dölj

Pirkkala ligger i Tammerforsregionen, cirka 10 kilometer sydväst om Tammerfors. Kommunen har cirka 20 000 invånare och beräknas år 2040 att öka till knappt 30 000. Pirkkala är en av Finlands snabbast växande kommuner. Goda kommunikationer med utbyggt vägnät och Tampere-Pirkkala flygplats bidrar till kommunens attraktionskraft. Solna och Pirkkala är vänorter sedan 1980.

Pirkkala Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Valmiera, Lettland Visa Dölj

Den 1 juli 2021 genomfördes en reform i Lettland där Valmiera tillsammans med sju kringliggande kommuner bildade den nya kommunen Valmiera. Valmiera ligger cirka 10 mil nordost om Riga och har cirka 55 000 invånare, varav cirka 25 000 bor i staden Valmiera. Valmiera kombinerar en väl utvecklad industrinäring med rika rekreationsområden och ett rikt kultur- och idrottsutbud, bland annat genom Valmiera Dramatiska Teater och Vidzeme Olympiska Center. Solna och Valmiera är vänorter sedan 1991.

Valmiera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samarbetsorter

Kalamaria, Grekland Visa Dölj

Kalamaria ligger cirka 8 kilometer sydost om Thessaloniki och har cirka 120 000 invånare. Kommunen har en 6,5 kilometer lång strandsträcka mot Medelhavet och ligger på vägen mellan Thessaloniki och turistdestinationen Halkidiki. Området var bebyggt redan under förhistorisk tid. Kalamaria blev en fristående kommun 1943. Thessaloniki Marina ligger i Kalamaria som också har många populära restauranger, tavernor och caféer. Solna och Kalamaria är samarbetsorter sedan 1997.

Kalamaria Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bemowo, Polen Visa Dölj

Bemowo är en av Warszawas 18 stadsdelar och den polska huvudstadens port mot väster. Stadsdelen har cirka 110 000 invånare. Bemowo präglas av tillväxt, nya bostadsprojekt och utbyggnad av transportinfrastruktur. Närhet till centrala Warszawa och stora grönområden gör stadsdelen attraktiv för boende. Solna och Warszawa-Bemowo är samarbetsorter sedan 2001.

Bemowo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Systerstad

Burbank, USA Visa Dölj

Burbank ligger cirka 20 kilometer nordväst om Los Angeles, Kalifornien, och har drygt 100 000 invånare. Film- och mediaindustrin är tongivande i Burbank som bland annat är hemort för Warner Bros, Disney och ABC. Hollywood Burbank "Bob Hope" airport är också belägen i Burbank. Solna och Burbank är systerstäder sedan 1960.

Burbank Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nätverk

Eurocities Visa Dölj

Eurocities är ett nätverk för Europeiska storstäder med fler än
250 000 invånare. Mindre städer kan bli associerad partner och delta i ett eller flera av nätverkets sex tematiska forum. Solna deltar i Eurocities Social Affairs Forum som bland annat fokuserar på utbildning, arbete, migration & integration samt urbant åldrande. Nätverket har över 200 medlemmar från 38 olika länder.

Eurocities Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EFUS Visa Dölj

European Forum for Urban Security (EFUS) är ett nätverk för samverkan kring säkerhets- och tryggetsfrågor i städer. Nätverket har runt 250 medlemmar från 15 olika länder.

EFUS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regionkommitténs nätverk för regioner och kommuner Visa Dölj

Regionkommitténs nätverk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ger regioner och kommuner möjlighet att bidra till EU-debatten och att utbyta erfarenheter och bästa praxis inom specifika EU-politikområden. Solna deltar i ett av dessa.

Städer och regioner för integration Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ger europeiska borgmästare och regionala ledare en politisk plattform där de kan presentera positiva exempel på migranters och flyktingars integration, utbyta relevant information och främja mångfald som ett mervärde för att bygga upp inkluderande städer och säkerställa social sammanhållning.

EU-projekt och andra internationella projekt

Solna stad deltar i EU-projekt och andra internationella projekt för att utveckla stadens verksamhet och för att rusta Solnas barn och unga för en framtid med täta kontakter över nations- och kulturgränser.

Pågående projekt

Kinesiska i Solna Visa Dölj

På Ulriksdalsskolan är hela skolan på olika sätt delaktig i samarbetet och utbytet med den kinesiska skolan Affiliated High School of UIBE i Beijing. Samarbetet mellan skolorna har pågått under flera år och lärare och skolledare från Solna har besökt Kina för att utbyta kunskap och erfarenhet av pedagogiska och didaktiska kunskaper, material och teknologi.

Internationell spetsutbildning

På Ulriksdalsskolan finns också möjlighet för eleverna att välja Kinas kultur och språk inom ramen för Elevens val, vilket är en internationell spetsutbildning i årkurs 8 och 9. Eleverna får möjlighet att fördjupa och bredda sina kunskaper i bland annat interkulturell kompetens, ledarskap, språkkunskap vilket i sig ska leda till högre måluppfyllelse för eleverna.

Entrepreneurship and Innovations Visa Dölj

Logotyp för Nordplus Junior

Solna Gymnasium och Sint-Maartenscollege i Voorberg, Nederländerna, samarbetar kring utveckling av hållbart entreprenörskap. Eleverna utvecklar gemensamma affärsplaner som de sedan presenterar för erfarna entreprenörer.

Pågår: 2018-2022

Metodutveckling idrottsutbildning Visa Dölj

Erasmus

Metodutvecklingsutbyte mellan europeiska idrottsgymnasier.

Pågår: 2022 – 2023

YEPSA – Young European Partnerships for Sustainable Action Visa Dölj

Erasmus

Solna Gymnasium och gymnasieskolor i Prag, Tjeckien, Gladsaxe, Danmark, Wolfsburg, Tyskland och Poprad, Slovakien samarbetar kring FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Syftet är att stärka unga människors kunskaper om klimatförändringar och hållbar utveckling så att de kan definiera, identifiera och analysera problemen samt komma fram till och genomföra åtgärder i sin närmiljö. Projektet ska stärka elevernas förmåga att aktivt påverka i viktiga samhällsfrågor.

Se film från projektets möte i Solna i oktober 2022 med fokus på hållbara städer och samhällen (YouTube) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pågår: 2020 – 2023

Erasmus+ mobilitet ackreditering Visa Dölj

Erasmus

Barn- och utbildningsförvaltningen har två ackrediteringar beviljade inom programmet Erasmus+ Mobilitet. En för alla förskolor och grundskolor, grundsärskolan samt modermålsenheten och en för Solna Gymnasium.

En ackreditering gäller för hela programperioden fram till och med 2027.
Den innebär att för- & grundskolor, grundsärskola och modersmål respektive gymnasiet utifrån sina långsiktiga planer har ett förenklat förfarande för att årligen söka finansiering för planerade internationella utbyten till exempel fortbildningsinsatser för lärare eller utbyten för elever.

I planen för förskolor, grundskolor, grundsärskola och modersmålsenhet är målen att stärka inkludering och delaktighet för att skapa goda förutsättningar för lärande, uppnå god måluppfyllelse genom tillgängligt lärande, stärka kunskap och förutsättningar för ett aktivt demokratiskt medborgarskap samt integrera hållbar utveckling som en röd tråd i verksamheten.

Målen i Solna Gymnasium plan är att stäkra den europeiska identiteten hos elever och personal, attrahera duktiga lärare för ge elever från utsatta områden bättre möjligheter att lyckas med sina studier samt stärka innovationstänkande och utbilda elever i entreprenörskap för en hållbar framtid.

Pågår: 2021 - 2027

Resultat från avslutade projekt

Digitalt medarbetarskap 2018-2022 Visa Dölj

Logotyp för Nordplus Junior

Chefer och medarbetare inom förskola, fritidsverksamhet och förskoleklass samt vård och omsorg ska få kompetens att använda den digitala teknik och de möjligheter till de enkla, smarta och effektiva arbetssätt den ger så att de kan verka och utvecklas med kunskapssamhället.

Slutrapport Digitalt medarbetarskap Pdf, 480 kB.

Se filmen Digitalt medarbetarskap - ett ESF-projekt i Solna stad

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad