Kommunala bolag

Delar av Solna stads verksamheter bedrivs i aktiebolag, kommunalförbund eller stiftelseform.

Delar av Solna stads verksamheter bedrivs i aktiebolag, kommunalförbund eller stiftelseform. Kommunstyrelsen ansvarar för att företagen sköter verksamheten enligt uppdrag och att samordning sker med övrig kommunal verksamhet i staden. Stadens styrning utgår från de styrdokument som utfärdats av kommunfullmäktige i form av till exempel företagspolicy, bolagsordningar, ägardirektiv och avtal.

Uppsiktsplikt

Solna stad har uppsiktsplikt – vilket innebär att företagen löpande ska lämna information om verksamheten till kommunstyrelsen. För stiftelser gäller särskilda stadgar. Ägarförhållandena varierar i de olika bolag och förbund som ingår i Solna stads koncern – och därmed varierar även formerna för stadens uppsikt.

Bostadsstiftelsen Signalisten är ett allmännyttigt bostadsföretag i form av en stiftelse till vilken staden tillskjutit hela grundfondskapitalet. Signalisten betraktas ur koncernsynpunkt som ett helägt företag. Från och med år 2001 ingår även det helägda dotterbolaget Solnabostäder AB i koncernen. Verksamheten omfattar cirka 4 000 bostadslägenheter och cirka 200 kommersiella lokaler.

Solna Vatten AB Visa Dölj

Solna Vatten AB är helägt av Solna stad och driver sedan år 1995 vatten- och avloppsverksamheten i Solna. Bolagets uppgift är att förse stadens invånare med dricksvatten samt att transportera avloppsvatten till reningsverk. Vattnet köps från kommunalförbundet Norrvatten och avloppsvattnet tas om hand och renas av kommunalförbundet Käppalaförbundet. Bolaget är helägt av Solna stad och drivs både med egen personal och genom uppdragsavtal med staden. För drift- och underhåll av VA-nätet finns från år 2018 ett flerårsavtal med Veolia.

Norrenergi AB Visa Dölj

Norrenergi AB bildades år 2004 och ägs till två tredjedelar av Solna stad och till en tredjedel av Sundbybergs stad. Norrenergi AB producerar, köper, distribuerar och säljer fjärrvärme och fjärrkyla till kunder inom Solna och Sundbyberg med angränsande områden. Den 1 juli 2016 ikraftträdde avtalet mellan Norrenergi och Fortum Värme om produktionssamverkan. I december 2017 fattade kommunfullmäktige i Solna och kommunfullmäktige i Sundbyberg likalydande beslut om att genomföra en nedströmsfusion av Norrenergi och Miljö AB med dotterbolaget Norrenergi AB. Fusionen slutfördes under maj 2018.

Råsunda Förstads AB Visa Dölj

Råsunda Förstads AB är helägt av Solna stad och dess verksamhet omfattar i huvudsak förvaltning av egna fastigheter. Bolaget äger sedan år 2005 samtliga aktier i dotterbolaget Överjärva Gård AB. Bolaget förvaltar fastigheterna stadshuset, biblioteket, Industriviadukten samt mark och byggnader vid Överjärva Gård.

Överjärva Gård AB Visa Dölj

Överjärva Gård AB bedriver verksamhet inom natur- och kulturområdet samt verksamheter som syftar till att utveckla Överjärva Gård som ett miljöpedagogiskt centrum. Överjärva Gård AB är ett helägt dotterbolag till Råsunda Förstads AB sedan år 2005.

Solna Tenniscenter AB Visa Dölj

Solna Tenniscenter AB startade 1985. De fyra intressenterna i klubben är Solna stad, Huvudsta tennisklubb, SJ tennisklubb och Solna tennisklubb. Solna stads aktiekapital i företaget uppgår till 0,03 miljoner kronor och ägarandelen är 30 procent.

Norrvatten Visa Dölj

Norrvatten är ett kommunalförbund som bildades 1926 och förser medlemskommunerna Danderyd, Järfälla, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Knivsta, Vallentuna, Vaxholm och Österåker med dricksvatten. Solna stads andel av förbundets tillgångar är 19,9 procent vid 2017 års utgång.

Käppalaförbundet Visa Dölj

Käppalaförbundet är ett kommunalförbund vars medlemskommuner är Danderyd, Lidingö, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Värmdö och Nacka. Käppalaförbundet bildades 1957 och har som uppdrag att ta hand om och rena avloppsvattnet från medlemskommunerna. Avloppsvattnet leds till förbundets reningsverk, Käppalaverket, som är beläget på Lidingö. Solna stads andel av förbundets tillgångar är 18,7 procent vid 2017 års utgång.

Stockholmsregionens Försäkring AB Visa Dölj

Stockholmsregionens Försäkring AB bildades 2008 och är ett kommungemensamt försäkringsbolag inom Stockholms län. Företaget ägs av tjugo kommuner inom Stockholms län. Solna stads aktiekapital i företaget uppgår till 6,2 miljoner kronor.

SÖRAB Visa Dölj

SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) bildades 1978. Företaget är ett samarbete mellan tio kommuner i Stockholms län. SÖRAB har som uppgift att bygga och driva regionala avfallsanläggningar. Solna stads aktiekapital i företaget uppgår till 0,4 miljoner kronor.

Storstockholms Brandförsvar Visa Dölj

I kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar ingår kommunerna Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. Kommunalförbundet ska skapa trygghet för de som bor och vistas i medlemskommunerna samt verka för ökad riskmedvetenhet, minskad sårbarhet, färre olyckor och skador i samhället.

Fastighets AB Falkeneraren Visa Dölj

Fastighets AB Falkeneraren är helägt av Solna stad. Företaget är vilande och bedriver inte någon verksamhet. Solna stads aktiekapital i företaget uppgår till 0,5 miljoner kronor.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad