För dig som redan är god man och förvaltare

Här finner du som är god man eller förvaltare information om uppdraget, blanketter och annat som du har nytta av i ditt uppdrag.

På sidan Blanketter godmanskap och förvaltare hittar du alla blanketter och dokument som du kan behöva i ditt uppdrag.

Om du vill ha fler uppdrag Visa Dölj

Om du är intresserad av att ta fler uppdrag som god man eller förvaltare är du välkommen att informera oss om detta via e-postadressen overformyndarnamnden@solna.se.

Vi får ständigt in nya uppdrag och rekryterar fortlöpande. Din insats gör skillnad!

Råd och stöd i uppdraget Visa Dölj

Eftersom överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet finns det begränsningar i vilken utsträckning vi kan ge stöd och konkreta råd till ställföreträdare. Nedan finns länkar till Solna God Man och Förvaltarförening och till föreningen för frivilliga samhällsarbete som kan bistå med råd och stöd i uppdraget.

Läs mer på webbplatsen för Solna god man- och förvaltarförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS) webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad ingår och vad ingår inte i uppdraget? Visa Dölj

Uppdraget som god man eller förvaltare är främst ett administrativt uppdrag som går ut på att ta tillvara en persons juridiska, ekonomiska och personliga rättigheter. Det kan till exempel vara att betala räkningar, ansöka om bidrag eller se till att beviljade insatser fungerar. Uppdraget kan bestå av delarna bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

Bevaka rätt innebär bland annat att ansöka om bidrag och insatser, överklaga beslut, teckna avtal eller att företräda huvudmannen vid en bostadsförsäljning eller ett arvskifte.

Förvalta egendom innebär att ta hand om huvudmannens egendom. Gode mannen ska exempelvis betala räkningar, göra en budget med huvudmannen och se till att kapital är placerat på ett tryggt sätt.

Sörja för person innebär till exempel att gode mannen ska hålla sig uppdaterad om huvudmannens situation, se till att huvudmannen har en meningsfull fritid och att dennes medel används på bästa sätt.

Ett uppdrag kan bestå av samtliga delar, två i kombination eller bara en del. Uppdraget ska alltid anpassas efter huvudmannens individuella behov och ställföreträdaren ska inom ramen för uppdraget alltid agera utifrån huvudmannens bästa.

En ställföreträdare ska inte utföra praktiska åtgärder hos huvudmannen. Det ingår inte i uppdraget att till exempel städa, handla eller skjutsa huvudmannen. Det är inte förbjudet att utföra dessa sysslor, men om man gör det så gör man det utanför uppdraget.

Här följer några exempel på hur rollfördelningen kan se ut mellan olika aktörer:

Exempel på rollfördelning

Uppgift

Vems ansvar?

Betala räkningar, tilldela huvudmannen pengar

God man/förvaltare

Ansöka om bidrag, fonder, hjälpinsatser

God man/förvaltare

Överklaga beslut, bevaka rättigheter

God man/förvaltare

Sälja/köpa hus/lägenhet, säga upp hyresavtal, ansöka om nytt boende

God man/förvaltare

Hämta ut mediciner

Anhörig, boendepersonal, personlig assistent

Städa, vattna blommor, hänga upp gardiner

Anhörig, boendepersonal, personlig assistent

Promenera, gå på bio, fika

Anhörig, boendepersonal, personlig assistent

Påminna om möten, motivera att söka jobb

Anhörig, boendepersonal, personlig assistent

Följa med till läkare

Anhörig, boendepersonal, personlig assistent

Handla

Anhörig, boendepersonal, personlig assistent

Klä på sig, äta, sköta hygien

Anhörig, boendepersonal, personlig assistent

I RFS:s material RollKoll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om rollfördelning.

När uppdraget börjar Visa Dölj

När ett nytt uppdrag startar är det en del saker som ska göras och en del som man bör tänka på. Vilka uppgifter du måste vidta är beroende av uppdragets omfattning som framgår av ditt registerutdrag.

Exempel på åtgärder i början av uppdraget:

 • Informera berörda parter om att du har förordnats som ställföreträdare t.ex. huvudmannen, anhöriga, boende, relevanta myndigheter, banker
 • Se till att posten kommer till din adress genom ”särskild postadress” för din huvudman. Blankett beställer du via Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Om förvalta egendom ingår i ditt uppdrag ska du lämna in en förteckning över tillgångar och skulder. Utred därför vilka tillgångar huvudmannen har. Gör en budget, tänk på att du kan behöva budgetera för arvode.
 • Kontrollera om huvudmannen är tillräckligt försäkrad.
 • Utred om huvudmannen har de ersättningar hen är berättigad till.

För mer info om uppdraget, se nämndens informationsblad Att vara god man och förvaltare Pdf, 121 kB, öppnas i nytt fönster..

Bankärenden som inte kräver överförmyndarnämndens samtycke Visa Dölj

Som god man eller förvaltare är du behörig att öppna bankkonto i din huvudmans namn. Alla bankkonton utom det som används för vardagliga utgifter ska vara försedda med överförmyndarspärr. Du är behörig att flytta pengar mellan spärrade bankkonton utan samtycke från överförmyndarnämnden. Det gäller även transaktioner mellan spärrade konton i olika banker.

Du kan sälja huvudmannens fonder och värdepapper utan överförmyndarnämndens samtycke. Tänk på att det inte ska finnas mer än cirka 30 000 kr på huvudmannens transaktionskonto och att överstigande summa ska föras över till ett bankkonto med spärr.

Du kan köpa värdepapper av typen värdepappersfond utan överförmyndarnämndens samtycke. Övriga placeringar kräver samtycke från överförmyndarnämnden. Fondkonton, aktiedepåer, ISK med mera ska vara försedda med överförmyndarspärr. Om detta ej är möjligt ska det intygas skriftligt av bank.

Åtgärder som kräver överförmyndarnämndens samtycke Visa Dölj

Vissa åtgärder som du gör för din huvudman kräver överförmyndarnämndens samtycke, som en säkerhet för att åtgärden ligger i huvudmannens intresse. Du ska självklart även ha huvudmannens samtycke när det är möjligt. För att få ett beslut om samtycke från överförmyndarnämnden ska du göra en skriftlig ansökan.

Följande åtgärder kräver överförmyndarnämndens samtycke:

 • Ta ut pengar från överförmyndarspärrat konto. (Du behöver inte samtycke för att föra över pengar mellan spärrade konton.)
 • Köpa eller sälja fastighet/bostadsrätt.
 • Vid vissa typer av placeringar av din huvudmans tillgångar, exempelvis köp av aktier, kapitalförsäkringar eller specialfonder.
 • När din huvudman är en av flera delägare i ett dödsbo och det blir bodelning och/eller arvskifte.
 • Utlåning av huvudmannens tillgångar
 • Upptagande av lån
 • Driva näring

På sidan Blanketter godmanskap och förvaltare hittar du alla blanketter och dokument som du kan behöva i ditt uppdrag.

Redovisning av uppdraget Visa Dölj

Som god man eller förvaltare är du skyldig att föra räkenskaper över din förvaltning och göra anteckningar om dina åtgärder i övrigt. Överförmyndarnämnden har möjlighet att när som helst begära in dessa handlingar. Det kan exempelvis bli aktuellt i samband med att nämnden ska bedöma vad som är ett skäligt arvode för uppdraget.

När uppdraget börjar ska du inom 60 dagar lämna in en förteckning över tillgångar och skulder. Därefter ska du årligen före den 1 mars lämna in en årsräkning som visar hur du förvaltat huvudmannens egendom under föregående år. När uppdraget avslutas ska du inom 30 dagar lämna in en sluträkning som visar hur du förvaltat huvudmannens egendom under året till och med datumet för uppdragets upphörande.

Om ditt uppdrag inte omfattar delen att förvalta huvudmannens egendom räcker det med att årligen lämna in en redogörelse.

På sidan Blanketter godmanskap och förvaltare hittar du alla blanketter och dokument som du kan behöva i ditt uppdrag.

Gåvoförbud Visa Dölj

Som god man eller förvaltare har du inte rätt att skänka bort huvudmannens tillgångar. Gåvoförbud råder och omfattar all huvudmannens egendom, inte bara pengar. Vid godmanskap kan huvudmannen själv välja att skänka gåvor om hen förstår vad saken gäller. Du som är god man ska dock inte medverka till att huvudmannen skänker bort sina tillgångar.

Vid förvaltarskap saknar huvudmannen rättshandlingsförmåga. En huvudman som har förvaltare kan därför inte skänka bort sina tillgångar.

Det är olämpligt för en god man att ta emot en gåva från sin huvudman även om huvudmannen förstår gåvans innebörd. Om huvudmannen ändå vill genomföra gåvan, måste en ny god man (enligt föräldrabalken 11 kap. 2 §) förordnas. Det är alltså inte tillåtet att ta emot pengar eller något annat från huvudmannen om det inte finns ytterligare en god man förordnad.

Arvode Visa Dölj

Uppdraget som god man eller förvaltare är i huvudsak ett ideellt uppdrag. Du har dock rätt till ett skäligt arvode för uppdraget samt ersättning för kostnader som är skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Arvodet beslutas i regel i samband med granskning av årsräkningen. Överförmyndarnämnden fattar beslutet utifrån antagna riktlinjer.

Läs mer i Överförmyndarnämndens arvodesriktlinjer. Pdf, 101 kB, öppnas i nytt fönster.

När det finns behov av förändring av uppdraget Visa Dölj

Som god man och förvaltare är du behörig att ansöka om förändring av uppdragets omfattning. Ett uppdrag ska inte vara mer ingripande än nödvändigt. Regeln om minsta ingripande åtgärd för huvudmannen gäller. Du som god man eller förvaltare ska därför vara uppmärksam på om din huvudmans hjälpbehov förändras. Det innebär att uppdraget ska upphöra helt eller delvis om hjälpbehovet inte längre finns eller om huvudmannen kan få behovet tillgodosett på annat sätt, t.ex. genom fullmakt eller anhörigbehörighet. Ett godmanskap kan även övergå till ett förvaltarskap eller tvärtom. Du är behörig att ansöka till tingsrätten om förändring av uppdraget för din huvudman.

Solna tingsrätts webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer.

Om du vill bli entledigad från uppdraget Visa Dölj

Du kan när som helst begära dig entledigad från uppdraget som god man eller förvaltare, men är skyldig att kvarstå tills det att nämnden har fattat beslut om entledigande. Ansökan om entledigande ska göras skriftligen till överförmyndarkansliet.

Om du har varit ställföreträdare i ärendet under en längre tid är det bra om du samtidigt lämnar in en redogörelse av huvudmannens aktuella situation. Detta använder vi oss av för att försöka hitta en lämplig ställföreträdare som kan överta uppdraget. Du behöver inte ange orsaken till varför du vill bli entledigad från uppdraget men ibland kan det vara information som hjälper oss att hitta en ny ställföreträdare.

När uppdraget upphör Visa Dölj

Ett godmanskap eller förvaltarskap kan upphöra av olika anledningar:

 • Huvudmannen avlider
 • Tingsrätten beslutar om upphörande
 • Överförmyndarnämnden beslutar om byte

Om huvudmannen avlider upphör uppdraget omedelbart. Du som har varit ställföreträdare ska informera överförmyndarnämndens kansli, huvudmannens närmaste anhöriga och eventuellt andra myndigheter som berörs av dödsfallet. Huvudmannens förvaltade tillgångar ska utan dröjsmål överlämnas till företrädare för dennes dödsbo.

Om tingsrätten eller överförmyndarnämnden fattar beslut ska tillgångarna utan dröjsmål överlämnas till huvudmannen eller den nye ställföreträdaren.

När nämnden fått kännedom om att ditt uppdrag avslutats ska du slutredovisa ditt uppdrag. Om du förvaltat egendom för huvudmannens räkning ska du skicka in en sluträkning till förvaltningen. Sluträkningen ska enligt lag skickas in senast 30 dagar efter att ditt uppdrag upphört. När sluträkningen har granskats kommer överförmyndarnämnden skicka alla redovisningshandlingar till en behörig mottagare (huvudmannen, dödsbo eller ny ställföreträdare). Den behöriga mottagaren kan inom tre år från mottagandet av handlingarna väcka talan mot dig för eventuella försummelser i uppdraget. Det är därför viktigt att du sparar verifikat som hör till uppdraget.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad