Förenings- och bidrags­­regler

Det finns vissa villkor för att registreras som en Solna­förening. En förening behöver vara regist­rerad som en Solna­förening för att kunna få ekono­miskt stöd från staden. Olika bidrags­regler gäller för olika typer av verksam­heter.

En förening måste uppfylla vissa krav för att kunna söka stöd från kommunen. Det finns olika former av stöd för olika typer av föreningar. Reglerna finns samlade i sex avsnitt som du kan läsa om på den här sidan.

1. Allmänna villkor för Solna stads förenings­register Visa Dölj

1.1 Villkor för Solnas förenings­register

Föreningens namn ska innehålla en Solnakoppling eller vara ortsneutralt.

Föreningen ska senast den 31 december årligen insända blanketten ”Årsrapport” för att stå med i föreningsregistret. Vid anmodan ska föreningens verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse insändas till förvaltningen för arbetsmarknad, kultur- och fritid.

Föreningen ska vara tydligt representerad och ha sitt säte i Solna.

Föreningen ska ha en giltig E-post en korrekt adress, samt telefonnummer.

2. Allmänna villkor för bidrags­berättigad organisation Visa Dölj

2.1 Allmänna villkor för före­ningar eller liknande samman­slutning

Bidrag kan utgå till i Solna stad på demokratisk grund verkande lokalförening eller liknande sammanslutning.

Nystartad förening ska godkännas för att få bidrag och/eller tider.
Det bör finnas förutsättningar för att kunna genomföra verksamheten i Solna.

Föreningen ska vara ansluten till distriktsorganisation om sådan finns.
Om föreningen inte är ansluten ska föreningen ansöka om dispens.

Föreningen förväntas att i sin verksamhet följa sin distriktsorganisations stadgar, regler och beslut fattade av överordnat riksförbund.

Föreningen ska bedriva verksamhet inom Kultur- och fritidsnämndens område.

Föreningen ska ha utsett en styrelse och antagit stadgar.
Föreningen ska ha minst 10 medlemmar. Med medlem avses person som den 30 september året närmast före det år vilket bidrag sökes, erlagt föreskriven avgift och deltagit i organisationens verksamhet.

Ingen användning av droger bland Solnas barn och ungdomar ska accepteras. Personal och andra vuxna inom verksamheter som får bidrag från staden uppmanas att agera som föredömen. Alla stadens verksamhetslokaler ska vara drogfria när barn och ungdomar vistas
där.

All föreningsverksamhet för barn och ungdom ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och utgå från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) som blev svensk lag den 1 januari 2020.

Inte någon form av kränkande särbehandling eller diskriminering skall accepteras. Föreningen skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon i föreningens verksamhet utsätts för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

All föreningsverksamhet för barn och ungdom ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och utgå från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) som blev svensk lag den 1 januari 2020.

Föreningen skall upprätta en av styrelsen godkänd plan för likabehandling samt redovisa vidtagna åtgärder i verksamhets­berättelsen.

Inte acceptera att företrädare (styrelseledamöter, ledare och anställda) uttrycker åsikter som uppmanar till våld eller som inte är förenliga med principen om alla människors lika värde eller utrycker sitt stöd till en terrororganisation.

Föreningens senaste årsredovisning skall bifogas till årets första bidragsansökan. Föreningen skall dock senast den 31 december insända en årsredovisning till kultur- och fritidsförvaltningen. En årsredovisning skall bestå av följande handlingar:

 • Årsrapport
 • Verksamhetsberättelse
 • Kassa- och revisionsberättelse
 • Plan för likabehandling
 • Nivån på medlemsavgifter

Kopia på kallelse till årsmöte skall skickas till kultur- och fritidsförvaltningen för kännedom i samband med ordinarie kallelse.

Föreningen skall bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av sina medlemmar i staden.

Skolelever i Solnas skolor men boende i annan kommun räknas som medlem från Solna.

Förening som ej har huvuddelen av sina medlemmar från Solna skall söka dispens och kan godkännas för bidrag om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan till exempel vara:

 • Att verksamheten förutsätter ett regionalt upptagningsområde
 • Att verksamheten har särskilda förutsättningar som finns i Solna
 • Att föreningen har en tillfällig obalans
 • Att det finns en upprättad handlingsplan
 • Att verksamheten gynnar Solnas medborgare.

Förening med verksamhet i annan kommun kan efter särskild prövning få bidrag om verksamheten ej kan genomföras i Solna men i övrigt uppfyller villkoren för bidrag. Bidragets storlek skall i detta fall tydligt kunna hänföras till verksamhet riktad till Solnabor.

Från rätt till bidrag undantas följande föreningar och verksamheter:

På grundval av inkomna ansökningar och därtill hörande handlingar, beslutar kultur- och fritidsnämnden om bidrag.

Utbetalning sker till ett föreningstecknat postgiro/bankgirokonto.

Kultur- och fritidsförvaltningen äger rätt att använda föreningsbidraget som kvittning mot fordringar som kultur- och fritidsförvaltningen har mot förening.

Avstängning från nyttjande av anläggningar får ske så länge förening inte betalt sina förfallna skulder till kultur- och fritidsförvaltningen.

För sent inkommen ansökan ger ej rätt till bidrag.

Vid en kontroll av verksamheten i samband med bidragsgivning skall föreningen vid begäran kunna redovisa en förteckning över sina medlemmar.

Föreningen skall redovisa var verksamheten genomförs.

Bidragsansökningar skall göras elektroniskt där så är möjligt.

Granskning och dialog med staden

Föreningar som omfattas av dessa bidragsregler ska medverka till en god dialog med staden, och lämna ut de uppgifter som staden efterfrågar och behöver i sin granskning av föreningen. Förening som uppbär bidrag av staden godkänner också att staden får ta del av exempelvis räkenskaper och revisionshandlingar.

Konsekvenser vid brott mot regelverk

Alla föreningar som erhåller bidrag av Solna stad är medvetna om att bidraget även innebär en förpliktelse att leva upp till föreskrifterna i detta regelverk. Solna stad förbehåller sig rätten att innehålla beviljade bidrag eller återkräva utbetalade bidrag om förening lämnat felaktiga uppgifter som påverkat stadens bedömning av bidragets storlek. Solna stad har också möjlighet att göra detsamma om förening i ett eller flera avseenden bryter mot detta regelverk.

Förening som beviljats bidrag och eller fördelats tider på Solnas idrottsanläggningar på felaktiga grunder eller som inte följer stadens etiska regler kan komma att bli avstängd från bidrag och rätten att vara på Solnas anläggningar.

För att efter rättelse kunna beviljas bidrag och erhålla tider krävs en förnyad särskild prövning.

2.2 Studieförbund

Bidrag kan utgå till i Solna stad på demokratisk grund verkande Studieförbund.

Studieförbund kan söka bidrag enligt reglerna för projektbidrag för ungdoms­föreningar eller som en kulturförening.

Studieförbunden skall bedriva sin verksamhet i staden.

För att ett studieförbund skall vara bidragsberättigat skall årsrapporten tillsammans med studieförbundets verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse insändas till kultur- och fritidsförvaltningen senast den 31 mars.

3. Föreningar med ungdoms­verksamhet Visa Dölj

För att vara bidragsberättigad gäller allmänna villkor samt särskilda villkor.

3.1 Särskilda villkor

Föreningen skall ha minst tio medlemmar i åldersgruppen 7–20 år.

Med medlem avses person som under kalenderår fyller 7–20 år och som den 30 september året närmast före det år vilket bidrag sökes, erlagt föreskriven avgift och deltagit i organisationens verksamhet.

3.2 Aktivitets­bidrag

Föreningens aktivitetsbidrag grundas på de sammankomster för barn och ungdomar mellan 7–20 år som föreningen anordnar.

Aktivitet

Med en bidragsberättigad aktivitet menas en ledarledd sammankomst

Deltagare

För att räknas som deltagare måste personen vara medlem i föreningen.

Deltagare i tillfälliga ”prova på” aktiviteter i rekryteringssyfte räknas som bidragsberättigade deltagare utan krav på medlemskap.

Samma deltagare får endast räknas en gång per dag och sammankomst inom samma förening.

Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare.

För handikappad ledare eller handikappad deltagare finns ingen övre åldersgräns.

För handikappidrott utgår dubbel LOK.

I åldern 7–12 år kan bidrag utgå till som mest två sammankomster per vecka i 40 veckor.

I åldern 13–20 år kan bidrag utgå till som mest tre sammankomster per vecka i 40 veckor.

Blandade grupper

Bedriver föreningen verksamhet med blandade grupper (deltagare i varierande ålder i samma grupp) kommer antalet godkända tillfällen att styras av deltagarens ålder.

Så här ansöker föreningen om LOK-stöd

Ansökan skall göras elektroniskt via Solna stads hemsida där så är möjligt.

Närvaro

Vid varje sammankomst skall närvaron registreras av ledaren för sammankomsten.

Redovisningen skall innehålla föreningens namn, SF-idrott (specialidrottsförbund) om det är en sådan, typ av aktivitet, plats, datum, tider, deltagarnamn, födelsedata, kön, postort och närvaro. Gruppledaren skall godkänna redovisningen.

Det skall tydligt framgå vilken grupp eller lag som avses.

Redovisningsperiod

Året är indelat i två redovisningsperioder: 1/1–30/6 och 1/7–31/12.
Ansökan om aktivitetsstöd inges/redovisas senast den 27 augusti för första halvåret (1/1–30/6) och den 27 februari för andra halvåret (1/7-31/12).

Sammanställning och ansökan

All närvaroregistrering sammanställs till en ansökan om kommunalt Lokalt Aktivitetsstöd.

I ansökan som redovisas skall framgå antalet aktiviteter och deltagare
fördelat på åldersspann, pojkar och flickor.

Ordföranden eller firmatecknare och kassör skall underteckna ansökan.

Utbetalning

För godkända sammankomster utgår ett bidrag med x kronor per deltagare. (Bidragets storlek beror på den totala ekonomiska ramen och på det totala antalet ansökningar.)

Aktivitetsbidraget utbetalas vid ett tillfälle efter att samtliga ansökningar behandlats.

Vid kontroll får föreningen sin utbetalning när kontrollen är avslutad.

3.3 Bidrag till extern ledar­utbildning

Utbildningen skall genomföras med inriktning på barn- och ungdomsverksamhet.

Bidrag kan utgå till kursavgifter, varvid resekostnaderna särskilt prövas, som förening betalar för medlem som deltar i ungdomsledarutbildning, och som anordnas av riks- eller distrikts­organisationen eller studieförbund.

Kursen skall omfatta minst fyra timmar per dag och pågå i högst fjorton dagar.

Bidrag kan utgå till maximalt sjuttio procent av kurskostnaden upp till femtusen kronor.
Bidrag kan utgå till maximalt femtio procent av kurskostnad som överstiger femtusen kronor.
Bidrag utgår ej på belopp över tiotusen kronor per deltagare om det ej finns särskilda skäl.

Värdegrundande utbildnings­insatser skall särskilt stimuleras.

Efter genomgången kurs skall följande insändas till kultur- och fritidsförvaltningen senast inom tre månader:

3.4 Bidrag till intern ledar­utbildning

Utbildningen skall genomföras med inriktning på barn- och ungdomsverksamhet.

Bidrag kan utgå till enskild förening. Innan kurs/konferens genomförs skall skriftlig ansökan med program och kalkylkostnad godkännas av kultur- och fritidsförvaltningen.

Bidrag utgår ej för resa och logi. Ersättning för föreläsare från den egna föreningen utgår ej. Genomförd kurs skall redovisas till kultur- och fritidsförvaltningen senast efter tre månader.

Bidrag kan utgå till maximalt sjuttio procent av kurs- eller konferens­kostnaden upp till femtusen kronor per deltagare.
Bidrag kan utgå till maximalt femtio procent av kurs- eller konferenskostnad som överstiger femtusen kronor per deltagare.
Bidrag utgår ej för kurs- eller konferenskostnad över tiotusen kronor per deltagare om det ej finns särskilda skäl.

3.5 Bidrag för projekt- och uppdrags­verksamhet

Ansökan

3.5.1 Mindre projekt/uppdrag

Projektet är en enskild händelse med tydlig start och slutpunkt (t.ex. läger eller festival).

Ansökan om bidrag till mindre projekt kan ske löpande under året dock senast sex veckor innan projektstart.

3.5.2 Större projekt/uppdrag

Projektet syftar till att utveckla ny verksamhet eller någon del av befintlig verksamhet.

Verksamheten pågår under en längre tidsperiod.

Ansökan om bidrag till större projekt skall göras senast den 30 september.

Ansökan skall vid behov kompletteras med föreningens verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse samt verksamhets­planering för nästa år.

Bedömning

Kultur- och fritidsförvaltningen gör en bedömning i vilken utsträckning projektet stämmer överens med stadens kultur- och fritids­politiska mål och planer, och vilka möjligheter föreningen har att genomföra projektet.

Kultur- och fritidsnämnden kan ge direktiv om särskilt prioriterade projektområden (exempel på detta är drogföre­byggande arbete, internatio­nella kontakter, jämställdhets­arbete, miljö, lovverksamhet, idrottsskolor och integration).

Redovisning

Verksamheten utvärderas genom uppföljningar halv- och helårsvis inför beslut om förnyat eller nytt projekt eller uppdrag.

Redovisning skall ske i enlighet med överenskommelsen. Förening som helt eller delvis ej genomfört avsett projekt kan bli återbetalnings­skyldig.

4. Kultur­projekt­bidrag Visa Dölj

4.1 Särskilda villkor

Ansökande verksamhet/organisation måste:

 1. Vara registrerad kulturförening i Solna enligt Allmänna villkor avsnitt 1 och 2 eller ha som huvudsyfte att bedriva kontinuerlig kulturverksamhet i Solna
 2. Bedriva kontinuerlig kulturverksamhet sedan minst 1 år
 3. Bedriva religiöst och politiskt obunden samt demokratiskt värdegrundsbaserad verksamhet.

Ansökan

Ansökan måste gälla kulturprojekt:

 1. som huvudsakligen äger rum i Solna
 2. har utsatt start- och slutdatum
 3. är underskriven och komplett med samtliga efterfrågade bilagor

Ansökan kan skickas in löpande inför givna handläggnings­datum och ska göras elektroniskt om så är möjligt.

Bilagor till ansökan

Senaste verksamhets­berättelsen, årsbokslut, lika­behandlingsplan samt ekonomisk kalkyl för projektet. I de fall förvaltningen bedömer att tillstånd behövs från polis eller annan myndighet måste dessa inkomma till förvaltningen innan utbetalning kan ske.

Bedömning

Bedömning görs utifrån komplett ansökan och prioriteringar enligt kultur- och fritidsnämndens mål.

Kulturprojekt prioriteras som:

 • Riktar sig till barn och unga
 • Har verksamhet som drivs av Solna­registrerade kulturföreningar
 • Kan redovisa kontinuerligt likabehandlings­arbete i projektet eller verksamheten

Bedömningskriterier omfattar även att:

 • Syfte och målformulering ska ligga i linje med nämndens antagna målinriktning
 • Målen skall vara mätbara kvantitativt och kvalitativt
 • ”Öppen” och ej medlemsbunden verksamhet prioriteras
 • Ungdomskultur och bildandet av ungdoms­kulturella föreningar ska särskilt stimuleras

Handläggning

Handläggning och bedömning av inkomna ansökningar görs av kultur- och fritidsförvaltningen utifrån givna handläggnings­datum. Senast 6 veckor efter utsatt handläggnings­datum lämnas besked till sökande.

Beslut fattas enligt kultur- och fritids­nämndens delegations­ordning.

Ansökan lämnas utan prövning om:

 1. ansökan inte är komplett eller så ofullständig att den inte utgör tillräcklig grund för bedömning
 2. kravet på redovisning beträffande tidigare mottagna bidrag inte är uppfyllt

I den händelse ansökan lämnas utan prövning har sökande möjlighet att komplettera ansökan till nästa ansökningsdatum.

Redovisning

Sökande ska redovisa måluppfyllelse och besöksstatistik för beviljade projekt.

Redovisning ska ske i enlighet med överenskommelse mellan sökande och staden.

Sökande som helt eller delvis ej genomför avsett projekt kan bli återbetalningsskyldig.

Sökande som inte lämnar redovisning i enlighet med överenskommelsen har inte rätt att söka nytt bidrag.

Konsekvenser vid brott mot regelverk

Förekommer misstanke om att sökande gjort sig skyldig till missbruk eller lämnat oriktiga ansöknings­uppgifter kan beviljade, men ännu ej utbetalda medel, hållas inne och beviljade bidrag med felaktiga ansöknings­uppgifter medför återbetalnings­skyldighet.

5. Pensionärs­föreningar Visa Dölj

Bidrag till pensionärs­­föreningar i Solna hanteras av föreningarna i samråd med Äldreforum och kultur- och fritidsnämnden.

6. Övriga föreningar Visa Dölj

6.1 Särskilda villkor

Bidrag kan utgå till på demokratisk grund verkande ideell och samhälls­nyttig lokalförening eller liknande samman­slutning och som inte kan hänföras till övriga bidrags­berättigade typer av föreningar.

6.2 Bidragsform

Kultur- och fritidsnämnden beslutar på grundval av inkomna ansökningar i varje särskilt fall om bidrag.

Ansökan

Organisation som önskar komma ifråga för bidragsgivning har att ansöka till kultur- och fritidsnämnden senast den 30 november.

Till ansökan skall vid behov bifogas senaste verksamhets-, kassa- och revisions­berättelse samt verksamhets­planering för nästkommande.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad