Om förskola och pedagogisk omsorg

I Solna stad erbjuds olika verksamheter för barn i förskoleålder; kommunal och fristående förskola samt pedagogisk omsorg. Det finns även allmän förskola, öppen förskola och omsorg på kvällar, nätter och helger.

Barn i åldern 1–5 år kan gå i förskola. Förskolan ska arbeta med omsorg och lärande utifrån läroplanen för förskolan. I Solna finns det kommunala förskolor som drivs av Solna stad och fristående förskolor. De fristående förskolorna har en annan ansvarig huvudman. Alla förskolors pedagogiska arbete leds av en rektor.

Hitta förskola i Solna stad

Läs mer om förskola på finska

Övrig verksamhet för barn i förskoleålder

Allmän förskola Visa Dölj

Alla barn mellan 3–5 år har rätt till 525 timmars avgiftsfria förskola per år. För barn som går hel- eller deltid på förskola justeras detta på avgiften, se Avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Den som endast önskar max 525 timmar per år i förskolan (vilket motsvarar max 15 timmar per vecka) kan göra en anmälan om Allmän förskola.

Verksamheten är en integrerad del av förskolan och följer skolans läsårstider men erbjuder inte omsorg under höstlov, jullov, sportlov, påsklov eller sommarlov. Respektive rektor beslutar om vilka tider som allmän förskola erbjuds på förskolan. Kontakta förskolans rektor om du vill veta vilka tider allmän förskola erbjuds.

Anmäl via blankett Anmälan till allmän förskola Länk till annan webbplats. som finns i självserviceportalen.

Förskola för alla barn – uppsökande verksamhet från 2023

Enligt en ny lag ska alla barn i åldern 3–5 år aktivt erbjudas allmän förskola, det vill säga avgiftsfri förskola upp till 15 timmar per vecka, se ovan. I uppdraget ingår också att informera vårdnadshavare om att barnet har rätt till förskola och berätta om den pedagogiska verksamheten i förskolan.

Solna stad skickade under våren 2023 erbjudande om allmän förskola till alla barn som under under året fyller 3–5 år och inte är inskrivna i förskolan. Start i allmän förskola erbjöds från höstterminen 2023.

Öppen förskola Visa Dölj

Pedagogisk omsorg Visa Dölj

Pedagogisk omsorg (familjedaghem eller dagmamma) vänder sig oftast till barn mellan 1–5 år. Det är ibland barnomsorg i hemmiljö eller i en för ändamålet hyrd lokal där verksamheten bedrivs i mindre grupper. Läroplanen för förskolan är vägledande för verksamheterna och den pedagogiska verksamheten ska ge omvårdnad och goda möjligheter till lärande.

Hitta pedagogisk omsorg i Solna Länk till annan webbplats.

Övrig information om förskola och pedagogisk omsorg

Kvalitet i förskolan Visa Dölj

Solna stad ska vara en attraktiv förskole- och skolkommun där verksamheterna genomsyras av hög kvalitet och goda resultat. Det kan göras genom ett systematiskt kvalitetsarbete där alla som arbetar i förskolan och skolan systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till stadens nämndmål samt de nationella målen, och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen och verksamheterna.

I Solna stad tror vi att vi når framgång genom ett medvetet och systematiskt arbete med planering, uppföljning, utvärdering och förbättring. Det stora arbetet sker på varje förskola och skola som kontinuerligt driver kvalitetsarbetet framåt för att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i de lagar, läroplaner och andra skolförfattningar som styr vår verksamhet.

Verksamheten tar sin utgångspunkt i två strategier:
Strategi för att öka kvaliteten i förskolan Pdf, 514 kB, öppnas i nytt fönster.
Strategi för förbättrade kunskapsresultat Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Vision för förskola och skola i Solna stad

Vår vision är att skapa förskolor och skolor där alla barn och elever når sin fulla potential. Vi tror att trygghet och trivsel är en förutsättning för lärande. Alla ska känna sig trygga, sedda och inkluderade. Tillsammans utvecklar vi förskolor och skolor där alla barn och elever ska kunna lyckas tillägna sig nutidens och framtidens viktiga kunskaper. Vår målsättning är att ge alla barn och elever kunskaper som rustar dem för livet.

Delaktighet och utveckling

Brukarundersökning

Som vårdnadshavare till barn i förskolan samt elever i åk 3, 5 och 8 erbjuds du att svara på stadens brukarundersökning för förskola respektive skola. Brukarundersökningar är en del av stadens kvalitetsuppföljning. I undersökningarna ges elever och föräldrar möjlighet att uttrycka sina åsikter generellt, om undervisningen och om miljön.

Syftet med undersökningen, som skickas ut varje år, är att mäta våra pedagogiska verksamheters kvalitet. Tack vare svaren får vi hjälp att utveckla förskola och skola. Resultatet analyseras av varje verksamhet samt övergripande av barn- och utbildningsförvaltningen. Detta för att ta fram de områden och aktiviteter som behöver utvecklas eller förstärkas.

Ta del av resultatet från senaste brukarundersökningarna. Länk till annan webbplats.

Skolenkäten

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens granskning av landets skolor. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen, som ett underlag inför bedömningen av skolan. Delar av enkätresultaten redovisas också på Skolverkets webbplats Välja skola. För skolan genomför vi brukarundersökningen de år som Skolinspektionen inte genomför sin rikstäckande skolenkät.

Ta del av resultatet på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Skolenkäten besvaras av:

  • Elever i grundskolans årskurs 5, årskurs 9 och år 2 på gymnasiet.
  • Pedagogisk personal inom grundskolan och gymnasiet.
  • Vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan.

Tillsyn

Läs mer om tillsyn av fristående förskolor eller enskild pedagogisk verksamhet.

Öppettider Visa Dölj

Alla förskolor ska vanligtvis hålla öppet 06.30–18.00 om det finns ett behov av det.

Ordinarie förskoleverksamhet:

  • Förskolorna i Solna stad erbjuder verksamhet vardagar hela året klockan 06.30–18.00.
  • Pedagogisk omsorg erbjuder verksamhet tio timmar per dag och har flextid mellan klockan 06.30–08.00.
  • Verksamheterna är stängda under röda dagar samt jul-, nyårs- och midsommarafton.

I ungefär fem till sex veckor under sommaren och mellan jul och nyår samarbetar Solna stads kommunala förskolor för att tillgodose ditt barns behov av omsorg.

För information om öppettider och lov i fristående förskolor och pedagogisk omsorg hänvisas till respektive verksamhet.

De kommunala förskolorna har fyra till fem planeringsdagar per år och personalmöte en gång i månaden. Dessa tillfällen är förskolan stängd hela eller del av dagen.

För mer information om omsorg på kvällar, nätter och helger, se sidan Ansök om plats. Där får du också information om hur du ansöker.

Föräldraledig och arbetssökande Visa Dölj

När du är föräldraledig eller arbetssökande har ditt barn möjlighet att vara i förskolan max 30 timmar/vecka (minimum 3 timmar/dag och max 6 timmar/dag). Det gäller även skolloven. För sommarlovet gäller 15 timmar per vecka hela lovveckor, alltså inte de veckor som är brutna, till exempel om skolavslutningen är en tisdag. Se skolans terminer och lov.

Om ditt barns schemalagda tid infaller på en röd dag kan inte tiden bytas till annan dag. Den totala tiden minskar således om den schemalagda tiden infaller på en röd dag precis som för barn som går heltid på förskolan.

Rektor beslutar om förläggning av den schemalagda tiden för föräldralediga och arbetssökande. Kontakta förskolans rektor om du vill veta vilka tider som erbjuds för föräldralediga och arbetssökande.

Maten i förskolan Visa Dölj

I Solna stads förskolor serveras det frukost, lunch och mellanmål. Menyerna är säsongsanpassade och näringsberäknade och följer Livsmedelsverkets rekommendationer Bra måltider i förskolan där tallriksmodellen ligger som grund.

På många av stadens förskolor arbetar kockar som ansvarar för sina egna menyer. De förskolor som inte har egna kök får maten levererad till sig via stadens leverantör, för närvarande Sodexo. Maten lagas då i något av stadens fyra skolkök som ligger i Bergshamraskolan, Ulriksdalsskolan, Råsunda skola och Råsunda centralskola.

Menyn i förskolan

Menyn i förskolan omfattar varje dag en rätt samt vegetarisk kost till de som äter vegetariskt. Minst fyra sorters grönsaker serveras varje dag som komplement till huvudrätten, samt mjölk och vatten som dryck.

Hållbarhetskrav

Solna stad ställer höga hållbarhetskrav på måltiderna. Exempelvis kommer 30 procent av inköpskostnaden från miljömärkta inköp som exempelvis KRAV och ekologiskt. Kött och fågel som serveras följer svensk djurskydds­lagstiftning och fisken är från hållbara bestånd och har MSC- eller ASC-märkning.

Se menyn i Köket-appen

I appen Köket kan du enkelt se menyerna för Solna stads kommunala förskolor och skolor.

Så här laddar du ner Köket-appen:

  1. Gå in på Sodexos hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  2. Sök i sökfältet efter ditt barns skola.
  3. Spara sidan som genväg på hemskärmen. Den sparas då som en ikon på din mobil.

koketbysodexo.se

Leverantörens webbsida koketbysodexo.se Länk till annan webbplats. vänder sig till barn, elever, föräldrar och vuxna i förskolan och skolan. Här hittar du bland annat information om hur Sodexo arbetar med mat, hållbarhet och aktiviteter.

Skolmjölksstöd

Solna stads förskolor, skolor och gymnasieskola mottar skolmjölksstöd, ett EU-stöd som administreras av Jordbruksverket. Skolmjölksstödet syftar till att ge fler elever möjlighet att dricka mjölk i skolan.


Modersmål i förskolan Visa Dölj

Enligt skollag och läroplan för förskolan ska barnen få stöd och stimulans att utveckla både svenska språket och sitt modersmål. I förskolan lär sig barnen att kommunicera i olika aktiviteter, i lek och i skapande verksamhet. Om du vill veta hur just din förskola arbetar med barnens modersmål så tar du kontakt med ditt barns förskola.

I varje förskola där det finns barn med annat modersmål än svenska eller som hör till någon av de nationella minoriteterna ska aktiviteter, arbetssätt, miljö och material anpassas till barnens behov.

Det kan handla om att erbjuda material eller sagoböcker på barnens modersmål eller ha olika typer av samlingar där man fokuserar på inslag från barnens kultur och där man i samtal använder begrepp på barnens modersmål och på svenska.

Om du vill veta mer om hur just din förskola arbetar med barnens modersmål så tar du kontakt med ditt barns förskola.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad