Förlängd undervisning i gymnasieskolan

De nationella programmen i gymnasieskolan löper över tre läsår. Huvudmannen kan dock besluta att utbildningen kan fördelas på längre tid än tre läsår.

Huvudmannen har möjlighet att hos elevens hemkommun ansöka om ersättning för de elever som har beviljats förlängd undervisning. Hemkommunen prövar frågan och avgör om ersättning för den förlagda undervisningen ska beviljas.

Ansökan om ersättning

Ansökan om ersättning för förlängd undervisning, för elever folkbokförda i Solna, ska ha inkommit till Solna stad, barn- och utbildningsförvaltningen senast den 20 maj elevens tredje läsår.

Ansökan ska redogöra för:

  • Anledning till att eleven behöver mer än tre år för att nå gymnasieexamen (om frånvaro är anledningen till att undervisningen förlängs ska orsakerna till frånvaron anges).
  • Studiernas omfattning under den förlängda undervisningen.
  • Skolans stöd till eleven under den förlängda undervisningen.
  • Vad skolan har gjort för att eleven ska nå examen inom tre år samt beskrivning av vad som gjort att detta inte har lyckats.

Följande underlag ska bifogas ansökan:

  • Beslut om förlängd undervisning för eleven.
  • Utredning och pedagogiskbedömning av elevens behov av särskilt stöd.
  • Åtgärdsprogram för elev i behov av särskilt stöd, alternativt beslut om fortsatt åtgärdsprogram med nya åtgärder.
  • Elevens individuella studieplan för den förlängda undervisningen.
  • Eventuellt tidigare beslut om reducerat program för eleven.

Ansökan om ersättning för förlängda studier, gymnasieskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor mailas till skolnamnden@solna.se.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad