Investeringar för framtidens Solna

Visionen: Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla Solnabor. Staden kännetecknas av trygghet och öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi erbjuder kunskap kreativitet och upplevelser som ökar regionens attraktionskraft.

Solna ska vara den hållbara staden som ansvarsfullt förvaltar och utvecklar sina ekonomiska, sociala och miljömässiga resurser. De senaste åren har politiska satsningar gjorts för att förbättra kvaliteten i förskola och skola, öka tryggheten för Solnas äldre och för personer med funktionsnedsättning, samt för att rusta upp stadsmiljö och stadens lokaler. De kommande åren ska Solna fortsätta växa hållbart med en särskild prioritering på barn och ungdomar samt på klimat och miljö.

Nya stadsdelar Visa Dölj

För att möta efterfrågan på att bo och verka i Solna pågår utbyggnad av sex stadsdelar – Arenastaden, Hagastaden, Nya Ulriksdal, Järvastaden, Solna centrum samt Ingenting i Huvudsta. Inriktningen i den nya översiktsplanen är att fortsätta utveckla Solna i en takt som staden och solnaborna mäktar med. Arbetet med de nuvarande utvecklingsområdena ska fullföljas, samtidigt som Hagalunds arbetsplatsområde, Solna strand, Solna Business Park samt Huvudsta ska prövas som nya utvecklingsområden för bostäder och arbetsplatser.

Solnas stadsdelar.

Utbyggd kommunal service Visa Dölj

När Solna växer behöver de nya stadsdelarna försörjas med förskola, skola, äldreomsorg, gruppbostäder, fritidsverksamhet, teknisk infrastruktur och annan kommunal service. Exempel på pågående satsningar är bygget av en ny simhall i Frösunda och en ny idrottsplats i Järvastaden.

Enligt den senaste befolkningsprognosen kommer behovet av förskola, grundskola, gymnasieskola, LSS och äldreomsorg vara ungefär 16 procent större 2025 jämfört med 2019.

Solna stads verksamhetsplan och budget.

En miljömässigt hållbar stad Visa Dölj

Som en växande stad har Solna en viktig roll och goda möjligheter att utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt. Stadens miljöarbete utgår från de inriktningar som har fastlagts i ett antal vägledande styrdokument, däribland stadens miljöstrategi, klimatstrategi, avfallsplan och dagvattenstrategi.

Solna stad arbetar bland annat kontinuerligt för att minska stadens klimatpåverkan, att anpassa staden till ett förändrat klimat, att förbättra vattenkvaliteten i stadens vattenförekomster och att förbättra luftkvaliteten.

Solna stads miljöarbete.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad