Illustration över det nya torget vid entrén till tunnelbanestationen Södra Hagalund
Hagalunds arbetsplatsområde
Kommunal service, Bostäder, Företagslokaler, Trafik & infrastruktur
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Kvarteret Gelbgjutaren m.fl.

Solna stad planerar tillsammans med Humlegården Fastigheter för en första etapp i utvecklingen av Hagalunds arbetsplatsområde.

Vad planeras?

Förslaget innebär att en tät blandad stadsbebyggelse i direkt anslutning till den sydöstra uppgången för den kommande tunnelbanestationen Södra Hagalund möjliggörs.

Vid stationsentrén, som planeras på Gelbgjutarevägen, föreslås ett nytt torg. Detaljplanen är det första steget i en utveckling av hela arbetsplatsområdet. Inom kvarteret Gelbgjutaren möjliggörs ca 350 lägenheter, och inom Instrumentet 5 möjliggörs cirka 20 000 m² kontor. Detaljplanen möjliggör även en förskola.

Stor omsorg läggs i utformning av bottenvåningarna för att skapa urbana och trygga gaturum. Parkering läggs i garage under byggnaderna och under bostadsgården. I genomförandet av planen ingår även utveckling av delar av Gelbgjutarevägen, Åldermansvägen och Industrivägen. Trädplanteringar, bredare gångbanor samt lokaler och bokaler i bottenvåningarna, föreslås rama in gatan i framtiden.

Miljöpåverkan

Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att planförslaget kan antas riskera att medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen och avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har samråtts med länsstyrelsen, som delar stadens bedömning. En miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram som del i planarbetet.

Beskrivning av planprocessen

Då detlajplanen bedömts kunna leda till betydande miljöpåverkan handläggs den med så kallat utökat förfarande, och kungjordes i samband med samrådet

Samråd hölls under maj-juli 2021. Under samrådet inkom 16 yttranden med synpunkter. Utifrån synpunkterna har ett antal justeringar och förtydliganden gjorts i både planhandlingar och utredningar. Största förändring av förslaget sedan samrådet är att kontorsbyggnaden och bostadskvarteret har justerats för att göra torget större. Kontorsbyggnaden har därför ritats om föreslås nu något högre mot järnvägen än tidigare.

Granskning hölls mellan den 19 december 2023 och den 31 januari 2024. Under granskningen inkom 13 yttranden.

Läs mer om detaljplaneprocessen

Vad händer nu?

Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter och mindre justeringar kan göras. Därefter kan detaljplanen godkännas av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

 

Illustration över möjlig ny bebyggelse

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-12-15 15.16
Planbeskrivning.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2023-12-15 15.16
Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 331 kB. 331 kB 2023-12-15 15.16
Miljökonsekvensbeskrivning.pdf Pdf, 6 MB. 6 MB 2023-12-15 15.20
Beslutsprotokoll.pdf Pdf, 225 kB. 225 kB 2023-12-15 15.22

Utredningar - nya och reviderade Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gestaltningsprogram.pdf Pdf, 29 MB. 29 MB 2023-12-15 15.23
Dagvattenutredning.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2023-12-15 15.24
Skyfallsanalys.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2023-12-15 15.24
Rapport om ljudmiljö.pdf Pdf, 6 MB. 6 MB 2023-12-15 15.24
Antikvariskt utlåtande.pdf Pdf, 455 kB. 455 kB 2023-12-15 15.24
Brandtekniskt utlåtande.pdf Pdf, 223 kB. 223 kB 2023-12-15 15.24
Fortsatta miljötekniska undersökningar.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2023-12-15 15.24
Mobilitetsutredning.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2023-12-15 15.24
PM luftkvalitet.pdf Pdf, 7 MB. 7 MB 2023-12-15 15.24
Riskutredning.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2023-12-15 15.24

Utredningar - ej reviderade Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ekologisk spridningsanalys .pdf Pdf, 16 MB. 16 MB 2023-12-15 15.29
Geoteknik MUR inkl ritningar.pdf Pdf, 22 MB. 22 MB 2023-12-15 15.29
Geoteknik och hydrogeologi.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2023-12-15 15.29
Magnetfältsbedömning.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-12-15 15.29
Miljöteknisk undersökning inkl bilagor.pdf Pdf, 10 MB. 10 MB 2023-12-15 15.29
PM - Luft och lukt.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2023-12-15 15.29
Stadsbildsanalys.pdf Pdf, 14 MB. 14 MB 2023-12-15 15.29
Trafik PM.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2023-12-15 15.29

Tidplan

  • Startskede 18 februari 2019
  • Samråd 26 maj - 7 juli 2021
  • Granskning 19 december 2023 - 31 januari 2024
  • Antagen
  • Laga kraft

Kontakta oss

Karta

Senast uppdaterad