Illustration över ny matsalsbyggnad
Karlberg
Företagslokaler
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Del av Huvudsta 4:15

Solna stad, miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att fram ett förslag till detaljplan för del av Huvudsta 4:15.

Karlbergs slottsområde, fastigheten Huvudsta 4:15, ägs av staten via Fortifikationsverket. Slottsområdet utgör ett militärt område och är i sin helhet beslutat skyddsobjekt. Området inrymmer Militärhögskolan Karlberg, ett campusområde där kadetter bor, äter, umgås och studerar.

Inom något år kommer Försvarsmakten att utöka utbildningsverksamheten ordentligt, och har därför behov av nya lokaler. Ett första steg är att bygga en ny matsals- och mässbyggnad. Detaljplanens syfte är därför att möjliggöra en ny matsalsbyggnad med mässfunktion för verksamheten på Militärhögskolan Karlberg. Detaljplanen syftar vidare till att matsalsbyggnaden utformas och placeras på ett omsorgsfullt sätt med hänsyn till landskapsbilden samt natur- och kulturvärdena inom Karlbergsområdet.

Planområdet där den nya byggnaden är tänkt ligger centralt inne på Karlbergs militära område. Området avgränsas i öster av den gamla mässbyggnaden samt i söder och väster av kör- och gångbanor.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny matsalsbyggnad med mässfunktion för verksamheten på Militärhögskolan Karlberg. Detaljplanen syftar vidare till att matsalsbyggnaden utformas och placeras på ett omsorgsfullt sätt med hänsyn till landskapsbilden samt natur- och kulturvärdena inom Karlbergsområdet.

Detaljplanen ligger i linje med översiktsplanen.

Detaljplanen ligger i linje med översiktsplanen och handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen vilket innebär att ett förslag till detaljplan upprättas och skickas ut på samråd till berörda parter. Efter samrådet bearbetas inkomna synpunkter och detaljplanen skickas ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Planförslaget fanns utställda för granskning mellan den 17 maj och den 9 juni 2023 i Solna stadshus, på Solna bibliotek samt här på webben.

Under granskningen fyra yttranden med synpunkter på eller upplysningar kring planförslaget. Länsstyrelsen har begärt andstånd och inkommer med sytt yttrande senast den 26 juni.

Vad händer nu?

Detaljplanen har godkänts i byggnadsnämnden den 18 oktober 2023. Efter att detaljplanen godkänts i byggnadsnämnden behöver den godkännas av kommunstyrelsen och slutligen antas i kommunfullmäktige. Detaljplanen beräknas att antas av kommunfullmäktige 19 februari 2024.

Antagandehandlingar, med uppdaterade planhandlingar och utredningar, finns på denna sida.

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf Pdf, 482 kB. 482 kB 2023-10-25 10.17
Planbeskrivning.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2023-10-25 10.17
Granskningsutlåtande.pdf Pdf, 151 kB. 151 kB 2023-10-25 10.17
Protokollutdrag godkännande.pdf Pdf, 88 kB. 88 kB 2023-10-25 10.26

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dagvattenutredning.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-05-16 16.00
Geoteknisk undersökning.pdf Pdf, 416 kB. 416 kB 2023-05-16 16.00
Gestaltningsprogram.pdf Pdf, 11 MB. 11 MB 2023-05-16 16.00
PM Kapacitet VA.pdf Pdf, 124 kB. 124 kB 2023-05-16 16.00
Skyddsplan för träd.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-05-16 16.00
Kulturhistorisk konsekvensanalys.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2023-05-16 16.04
PM markmiljö.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2023-05-16 16.04
Riskanalys.pdf Pdf, 755 kB. 755 kB 2023-05-16 16.04
Utlåtande om trafik och parkering.pdf Pdf, 613 kB. 613 kB 2023-05-16 16.04
PM Habitatnätverk och spridning i ekmiljöer.pdf Pdf, 550 kB. 550 kB 2023-05-16 16.13

Tidplan

  • Startskede 21 december 2020
  • Samråd 27 oktober - 6 december 2022
  • Granskning 17 maj - 9 juni 2023
  • Antagen
  • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Anton Karlsson

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad