Gestaltning av Torsken
Bergshamra centrum
Kommunal service, Bostäder
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Kvarteret Torsken 2

Solna stad planerar tillsammans med bostads­­stiftelsen Signalisten ett nytt trygghets­­boende vid Bergshamra entrum. Förslaget innehåller cirka 78 lägenheter fördelat på två huskroppar i sex och åtta våningar som samman­binds genom en envånings­byggnad.

Vad planeras?

Sammanlagt föreslås cirka 78 lägenheter i trygghetsboendet Bergsharma centrum, fördelat på två hus samt en lägre byggnad som föreslås kunna hyras ut och bli café under delar av året. Detaljplanen föreslår även ett miljöhus, som också kan försörja befintliga angränsande lägenheter. Parkering kommer delvis lösas med markparkering och delvis inrymmas i befintligt parkerings­garage under kvarteret Torsken 3.

För att kunna bygga de nya bostäderna ska det bostadshus som finns där idag, att rivas. I det befintliga bostadshuset bedrivs ett korttids­boende som kommer att erbjudas andra lokaler. Gården som i dag tillhör verksamheten och är inhägnad kommer i och med det nya förslaget att delvis göras tillgänglig för boende i angränsande bostäder.

Miljöpåverkan

Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar stadens bedömning. Därför görs inte någon miljökonsekvens­beskrivning.

Beskrivning av planprocessen

Planen handläggs med ett standard­förfarande. Standardförfarande används om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens gransknings­yttrande, om den inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Kommunfullmäktige i Solna antog detaljplanen den 8 april 2019. Detaljplanen har vunnit laga kraft 6 november 2019.

Torsken vy från gården

Tidplan

  • Startskede Juni 2016
  • Samråd November - december 2017
  • Granskning September - oktober 2018
  • Antagen April 2019
  • Laga kraft 2019-11-06

Kontakta oss

Plan- och exploateringschef

Ann-Christine Källeskog

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad