Illustration av bostäder
Kommunal service, Bostäder
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Del av kv. Polisen

Solna stad, miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för nya bostäder och en fristående förskola inom en del av kvarteret Polisen.

Vad planeras?

Kvarteret Polisen är beläget i södra delen av området Ingenting inom stadsdelen Huvudsta. I området finns den så kallade Arken som uppfördes för postens huvudkontor. Syftet med den nya detaljplanen är att på mark som idag i huvudsak utgörs av parkeringar och en del naturmark möjliggöra bostadsbebyggelse och en förskola. Området bedöms kunna inrymma 300-350 nya bostäder, varav 50 ska upplåtas med hyresrätt, och en friliggande förskola med 8 avdelningar.

En del av den föreslagna bebyggelsen planeras på mark som idag består av vegetation, det är därför viktigt att inventera naturvärden och identifiera hur kompensationsåtgärder kan bidra till en stärkt grön infrastruktur, samt bidra till ekosystemtjänster. Även relationen mellan ny bebyggelse och befintlig kontorsbyggnad ska studeras. De kvaliteter och värden som kontorsbyggnaden har i form av landmärke ska tas hänsyn till i planeringen.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen vilket innebär att ett förslag till detaljplan upprättas och skickas ut på samråd till berörda parter. Efter samrådet bearbetas inkomna synpunkter och detaljplanen skickas ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Läs mer om detaljplaneprocessen. Länk till annan webbplats.

Vad händer nu?

  • Kommunstyrelsen beslutade den 18 december 2023 (§ 168) att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan.
  • Byggnadsnämnden beslutade den 24 januari 2024 (§ 3) att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen har inlett arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan.

Kontaktperson

Handläggare Marcus Schramm
marcus.schramm@solna.se
08-746 10 00

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Beslut Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS §168 Principöverenskommelse.pdf Pdf, 282 kB. 282 kB 2024-02-21 11.28
BND § 3 Detaljplan.pdf Pdf, 86 kB. 86 kB 2024-02-21 11.28

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad