Gestaltning av kontoret
Huvudsta
Företagslokaler
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Del av Huvudsta 4:17

Solna stad har tagit fram ett förslag till detalj­plan som gör det möjligt att bygga kontors­hus i Huvudsta. Förslaget inne­håller även ett entré­torg mot Ekelunds­vägen samt mot en ny gata i för­längningen av Ekelunds­bron.

Vad planeras?

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett kontorshus med garage under mark. JM AB avser att uppföra sitt nya huvudkontor på platsen. Ett café eller en restaurang ska finnas mot det torg som planeras. Torget kommer att fungera både som entré till byggnaden och som entré till Solna stad i anslutning till Karlbergskanalen.

Den nya gatan kan på sikt utgöra en stadsmässig länk mellan Kungsholmen och Ekelund, Solnas kommande stadsutvecklingsområde vid Ulvsundasjön. Idag finns bland annat parkering i planområdet, som till större del är inhägnat med taggtrådsstängsel.

Miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande bedömdes initialt, på Länsstyrelsens inrådan, riskera att medföra betydande miljöpåverkan. En miljö­konsekvens­beskrivning (MKB) har därför upprättats. Enligt upprättad MKB bedöms dock detaljplanen inte ge upphov till några betydande negativa konsekvenser för människors hälsa eller miljön.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande. Ett utökat förfarande ska tillämpas om planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande, eller är av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse, eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Planförslaget var ute på granskning under perioden 15 maj–14 juni 2019.

Detaljplanen godkändes av byggnadsnämnden den 29 januari 2020.

Godkännandehandlingar kan ses nedan (under Planhandlingar och Utredningar).

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 24 februari 2020.

Detaljplanen vann laga kraft den 16 oktober 2020.

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljökonsekvensbeskrivning.pdf Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster. 5 MB 2020-01-27 13.46
Planbeskrivning.pdf Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster. 7 MB 2020-01-27 13.46
Plankarta.pdf Pdf, 780 kB, öppnas i nytt fönster. 780 kB 2020-01-27 13.46
Miljöredovisning.pdf Pdf, 191 kB, öppnas i nytt fönster. 191 kB 2020-01-27 13.46
Utlåtande.pdf Pdf, 265 kB, öppnas i nytt fönster. 265 kB 2020-01-27 13.46

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Risk-PM.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2020-01-27 14.16
Stabilitetsutredning.pdf Pdf, 310 kB, öppnas i nytt fönster. 310 kB 2020-01-27 14.16
Stomljudsutredning.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2020-01-27 14.16
Parkeringsutlåtande.pdf Pdf, 265 kB, öppnas i nytt fönster. 265 kB 2020-01-27 14.16
Kulturmiljöutredning.pdf Pdf, 10 MB, öppnas i nytt fönster. 10 MB 2020-01-27 14.16
Luftkvalitetsutredning.pdf Pdf, 365 kB, öppnas i nytt fönster. 365 kB 2020-01-27 14.16
Markundersökning.pdf Pdf, 569 kB, öppnas i nytt fönster. 569 kB 2020-01-27 14.16
Markundersökning Bilaga 1 Provtagning i plan.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. 3 MB 2020-01-27 14.16
Markundersökning Bilaga 2 Analysresultat.pdf Pdf, 34 kB, öppnas i nytt fönster. 34 kB 2020-01-27 14.16
Markundersökning Bilaga 3 Fältnoteringar.pdf Pdf, 150 kB, öppnas i nytt fönster. 150 kB 2020-01-27 14.16
Markundersökning Bilaga 4 Laboratorieprotokoll jordprov.pdf Pdf, 205 kB, öppnas i nytt fönster. 205 kB 2020-01-27 14.16
Trafik-PM.pdf Pdf, 725 kB, öppnas i nytt fönster. 725 kB 2020-01-27 14.16
Trafikbullerutredning.pdf Pdf, 243 kB, öppnas i nytt fönster. 243 kB 2020-01-27 14.16
Dagvattentredning.pdf Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster. 5 MB 2020-01-27 14.16
Grundläggningsritningar.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. 3 MB 2020-01-27 14.16
Grundläggningsutredning.pdf Pdf, 17 MB, öppnas i nytt fönster. 17 MB 2020-01-27 14.16
Naturvärden Karlberg.pdf Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster. 6 MB 2020-01-27 14.16
Parkeringsutredning.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2020-01-27 14.16
PM Geoteknik.pdf Pdf, 25 MB, öppnas i nytt fönster. 25 MB 2020-01-27 14.16
Riskanalys vibrationer.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2020-01-27 14.16
Riskbedömning.pdf Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. 4 MB 2020-01-27 14.16
Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 331 kB, öppnas i nytt fönster. 331 kB 2020-01-27 14.16
H417_Gestaltningsprogram.pdf Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster. 7 MB 2020-02-26 10.12

Tidplan

  • Startskede Oktober 2015
  • Samråd 30 oktober – 11 december 2018
  • Granskning 15 maj – 14 juni 2019
  • Antagen 24 februari 2020
  • Laga kraft 16 oktober 2020

Kontakta oss

Planarkitekt

Erik Nordenstam

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad