Illustration av bostäder
Barks väg
Företagslokaler
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Bladet 3

Solna stad, miljö- och byggnadsförvaltningen, har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för Bladet 3 i Bergshamra, det så kallade IF-huset. Detaljplanen innebär en ändrad användning från kontor till att även inkludera vårdverksamhet.

Vad planeras?

Uppdraget innebär att förvaltningen ska ta fram en ny detaljplan som ger en större flexibilitet gällande användningen inom fastigheten. Förutom vård undersöks också om service och annan centrumverksamhet är aktuellt.

Solnaberg Bladet 3 PropCo AB som är lagfaren ägare till fastigheten har ansökt om planbesked för att utöka användningssättet inom fastigheten med vård. Idag används byggnaderna huvudsakligen som kontor, i linje med gällande detaljplan. Den stora hyresgästen inom fastigheten, försäkringsbolaget IF, har dock aviserat ett minskat behov av kontorslokaler.

Behovet av kontorslokaler har generellt både förändrats och minskat bland annat som en följd av pandemin och ändrade arbetssätt. Däremot har efterfrågan på lokaler för andra typer av verksamhet ökat, bland annat vård som kan bedrivas i kontorsliknande lokaler och som är en kombination av kontor och vårdmottagning.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen vilket innebär att ett förslag till detaljplan upprättas och skickas ut på samråd till berörda parter. Efter samrådet bearbetas inkomna synpunkter och detaljplanen skickas ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Läs mer om detaljplaneprocessen

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen beslutade den 20 mars 2023 (§31) att godkänna principöverenskommelsen med Solnaberg Bladet 3 PropCo AB, samt att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan.

Byggnadsnämnden beslutade den 5 april 2023 att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.

Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget på samråd.

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokollsutdrag Byggnadsnämnden.pdf Pdf, 66 kB. 66 kB 2023-06-12 13.43
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 92 kB. 92 kB 2023-06-12 13.43

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Tidplan

  • Startskede 2023-04-05
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad