Barks väg
Företagslokaler
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Bladet 3

Solna stad, miljö- och byggnadsförvaltningen, har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för Bladet 3 i Bergshamra, det så kallade IF-huset. Detaljplanen innebär en ändrad användning från kontor till att även inkludera vårdverksamhet.

Vad planeras?

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för vård-och centrumanvändning som ett komplement till dagens kontor. Idag används samtliga byggnader inom fastigheten huvudsakligen som kontor, i linje med gällande detaljplan. Fastighetsägaren har dock sett att efterfrågan på lokaler för andra typer av verksamheter har ökat, bland annat sådan typ av vård som kan bedrivas i kontorsliknande lokaler och som är kombination av kontor och vårdmottagning.

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att planförslaget inte medför betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning tas därför inte fram

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen vilket innebär att ett förslag till detaljplan upprättas och skickas ut på samråd till berörda parter. Efter samrådet bearbetas inkomna synpunkter och detaljplanen skickas ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Läs mer om detaljplaneprocessen

Vad händer nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 11 december 2023 (§ 109) att ställa ut planförslaget på samråd.

Planförslaget finns för samråd under tiden 18 december 2023 – 22 januari 2024.

Ett digitalt samrådsmöte hölls via Teams den 10 januari 2024 kl. 18.00. Presentationen från mötet finns tillgänglig här Pdf, 2 MB.

Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen under samrådstiden och ska senast den 22 januari 2024 ha inkommit till byggnadsnamnden@solna.se, eller till:

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Solna stad

171 86 Solna

Ange ärendenummer: PLAN.2023.1

Den som inte under samråds- eller granskningstiden lämnat någon skriftlig synpunkt på detaljplaneförslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf Pdf, 567 kB. 567 kB 2023-12-18 09.02
Plankarta.pdf Pdf, 741 kB. 741 kB 2023-12-18 09.02
Protokollsutdrag.pdf Pdf, 240 kB. 240 kB 2023-12-18 09.12

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dagvattenutredning.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-12-18 09.03
Luftutredning.pdf Pdf, 1024 kB. 1024 kB 2023-12-18 09.03
Parkerings och mobilitetsutredning.pdf Pdf, 256 kB. 256 kB 2023-12-18 09.03
Riskanalys.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2023-12-18 09.03
Trafikbullerutredning.pdf Pdf, 443 kB. 443 kB 2023-12-18 09.03

Tidplan

  • Startskede 5 april 2023
  • Samråd 18 december 2023 - 22 januari 2024
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Miranda Boëthius

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad