Illustration av bostäder
Järva
Trafik & infrastruktur
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Del av kvarteret Myran m.fl.

För att säkra stadens framtida elförsörjning behöver Vattenfall, ägaren av det regionala elnätet, uppföra två nya region­nätstationer - en i norra och en i södra Solna. I norra Solna föreslås den nya region­nätstationen ersätta befintlig trans­formator­station på stadens mark i stadsdelen Järva.

Med anledning av den pågående och framtida utvecklingen av Solna med nya stads­delar, ett nytt universitets­sjukhus med mera, kommer behovet av att använda stadens elnät att öka. För att säkra stadens framtida elförsörjning behöver Vattenfall, ägaren av det regionala elnätet, uppföra två nya region­nätstationer - en i norra och en i södra Solna.

I norra Solna föreslås den nya region­nätstationen ersätta befintlig trans­formator­station belägen på stadens mark i kvarteret Myran i stadsdelen Järva. Plan­området ingick i detalj­plane­arbetet för del av kvarteret Startboxen men efter gransk­ningen beslutades att region­nät­stationen istället skulle hanteras i en fristående detaljplan.

Vad planeras?

På platsen finns en befintlig lokalnätstation. Den nya regionnätstationen ska uppföras på samma plats som befintlig nätstation i gränsen mellan den nya föreslagna täta stadsbebyggelsen (kvarteret Startboxen) och parkområdet i sluttningen väster om Galoppvägen.

Miljöpåverkan

Planområdet ingick i behovsbedömningen för detaljplan för del av kvarteret Startboxen med flera och detaljplanens genomförande bedömdes inte innebära betydande miljöpåverkan. Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att en särskild miljöbedömning enligt PBL 5 kap 18§ eller MB 6 kap 11§ inte behöver göras för denna detaljplan.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen följer Plan- och bygglagen 2010:900 och handläggs med normalt planförfarande. Det innebär att planförslaget är av stor vikt, eller har principiell betydelse. Det kan även innebära att det är av stort intresse för allmänheten eller att det antas medföra en betydande påverkan på miljön.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Läs om projekt Galoppvägen på Vattenfalls webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer nu?

Detaljplanen vann laga kraft den 16 juli 2021.


Tidplan

  • Startskede 3 december 2012
  • Samråd 10 juni - 31 augusti 2015
  • Granskning 20 april - 12 maj 2017
  • Antagen 21 juni 2021
  • Laga kraft 16 juli 2021

Kontakta oss

Planarkitekt

Marcus Schramm

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad