Illustration av bostäder
Hagastaden
Bostäder, Företagslokaler
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Planprogram för norra delen av Hagastaden

Syftet med planprogrammet är att beskriva och ange riktlinjer för hur den östra delen av Karolinska sjukhus­området kan omvandlas från institutions­område till en blandad tät stads­bebyggelse, med bostäder och lokaler så att det blir en integrerad del i den nya stads­delen Hagastaden.

Vad planeras?

I takt med att nya gator, kvarter och parker byggs ut inom Hagastaden kommer gränsen mellan Solna och Stockholm suddas ut. Norra delen av Hagastaden utvecklas till ett levande område vars identitet skapas dels utifrån dess läge i förlängningen av Stockholms innerstad på en plats med intressant topografi och närhet till Nationalstadsparken. Dels i blandningen mellan ny och gammal bebyggelse, variation i byggnadstyper och hushöjder samt ett mångfacetterat innehåll. Genom den föreslagna strukturen kopplas området på ett tydligt sätt till omgivningen via nya huvudstråk och med en ny stadsfront och entré mot norr. De huvudsakliga rörelserna föreslås i "korset" som i nord-sydlig riktning utgörs av stråket i Hälsingegatans förlängning och i öst-västlig riktning av Akademiska stråket.

Området kopplas till stadsdelar och grönområden i omgivningen. Inom stadsdelen bevaras och utvecklas två parker, "Sjukhusparken" och "Eugeniaparken" som på ett tydligt sätt kopplas till den omgivande grönstrukturen via "korset".

Miljöpåverkan

Programmet har bedömts ligga till grund för flera detaljplaner som både enskilt och tillsammans bedöms kunna innebära betydande miljöpåverkan. I och med detta har en miljöbedömning gjorts och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats i enlighet med miljöbalkens bestämmelser.

Vad händer nu?

Byggnadsnämnden godkände planprogrammet den 19 oktober 2016.

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planprogram.pdf Pdf, 82 MB. 82 MB 2019-05-20 09.55
Miljökonsekvensbeskrivning.pdf Pdf, 35 MB. 35 MB 2019-05-20 09.55
Vyer - Bilaga MKB.pdf Pdf, 7 MB. 7 MB 2019-05-20 09.55

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bullerutredning.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2019-05-13 11.13
Dagvattenutredning.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2019-05-13 11.13
Kulturhistorisk utredning.pdf Pdf, 25 MB. 25 MB 2019-05-13 11.13
Landskapsinventering och analys.pdf Pdf, 14 MB. 14 MB 2019-05-13 11.13
Luftföroreningar.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2019-05-13 11.13
Riskutredning.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2019-05-13 11.13
Tekniskt PM.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2019-05-13 11.13
Trafik PM.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2019-05-13 11.13

Kontakta oss

Planarkitekt

Erik Nordenstam

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad