Gör affärer med Solna stad

Solnaborna ska få bästa möjliga service för sina skattepengar. Genom att konkurrensutsätta kommunal verksamhet får solnaborna större valfrihet att välja den service som passar bäst samtidigt som kvaliteten säkerställs av kommunen.

Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva. Solna stad köper årligen entreprenader, varor och tjänster för stora belopp. När Solna växer ökar möjligheterna att leverera varor och tjänster till kommunen och solnaborna. 

Delta i upphandlingar Visa Dölj

Solna stad är en av de kommuner i Sverige som har mest verksamhet på entreprenad och vi genomför löpande både stora och små upphandlingar av varor och tjänster. Vi välkomnar ditt företag att delta i upphandlingar eller utmana verksamheter som vi idag utför själva. Vill du bli leverantör till Solna stad? Solna stads aktuella upphandlingar.

Framtida utbyggnad av kommunal service

Bygg i Solna Visa Dölj

När Solna växer ökar behovet av bostäder, kommersiella lokaler och infrastruktur. Solna är en av de kommuner i landet som har det högsta bostadsbyggandet. Stadens avsikt är att även fortsättningsvis planera för en hög bostadsproduktion, med cirka 800 lägenheter per år.

Översiktsplan 2030

I dokumentet Översiktsplan 2030 talar staden om hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång sikt. Målet är att staden ska ha en levande och trygg stadsmiljö, en tät stadsstruktur, god kollektivtrafik och en blandad bebyggelse med bostäder, arbetsplatser och service. Det ska vara nära till storstad, natur och kultur.

Vill du bygga i Solna stad?

En hållbar stad skapas genom ett aktivt samarbete mellan staden och aktörer som planerar, bygger och förvaltar fastigheter i Solna. I dokumentet ”På väg mot ett hållbart Solna” Pdf, 308 kB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om de förväntningar som Solna stad har på exploatörer och fastighetsägare att minimera miljöpåverkan och skapa en god livsmiljö vid bebyggelse.

Pågående och kommande stadsutvecklingsprojekt.

Befolkningsprognos Visa Dölj

Solna är en stad i stark tillväxt. Under 2018 växte befolkningen med 1,6 procent. Enligt befolkningsprognosen 2019 beräknas Solna ha ökat till drygt 100 000 invånare till 2028.

Den demografiska utvecklingen och den senaste befolkningsprognosen.

Utbyggd kommunal service Visa Dölj

När Solna växer behöver de nya stadsdelarna försörjas med förskola, skola, äldreomsorg, gruppbostäder, fritidsverksamhet, teknisk infrastruktur och annan kommunal service. Exempel på pågående satsningar är bygget av en ny simhall och en ny idrottsplats i Järvastaden.

Enligt den senaste befolkningsprognosen kommer behovet av förskola, grundskola, gymnasieskola, LSS och äldreomsorg vara ungefär 16 procent större 2025 jämfört med 2019.

Solna stads verksamhetsplan och budget

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad