Solna Business Park
Kommunal service, Bostäder, Företagslokaler
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Fräsaren 10 m.fl.

Solna stad har tagit fram ett förslag till detaljplan för kvarteret Fräsaren 10 m.fl. Planen möjliggör uppförande av ny bebyggelse som omfattar cirka 70 000 kvadratmeter kontor och lokaler. Lokaler för handel, restauranger och annan kommersiell service ska anordnas i bottenvåningar.

Vad planeras?

Kv Fräsaren 10 och kv A ingick tidigare i planförslaget "detaljplan för kv Yrket och Fräsaren m.fl. BND 2019:131", men har efter samrådet lyfts ur ovan nämnda detaljplan, och fortsätter i en separat detaljplan med ärendenummer BND 2023:138, som är denna detaljplan.

Förslaget innebär att ett område som i dag till stora delar består av kontor, verksamheter och andra hårdgjorda ytor ersätts av ny bebyggelse. Den nya bebyggelsen kommer i stora delar att utgöras av byggnader för kontor, handel och service. En annan skillnad i jämförelse med nuläget är att cykelkopplingar inom och i direkt anslutning till området har setts över. Detta för att skapa en ökad framkomlighet samt förbättra trafiksäkerheten i området.

Miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra risk för betydande miljöpåverkan.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med ett utökat planförfarande (PBL).

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Planförslaget var ute på samråd under perioden 26 augusti 2020–30 september 2020.

Byggnadsnämnden beslutade den 24 juni 2020 att samråd ska ske.

Vy från Frösundaleden, Illustration AIX arkitekter. 

Vy från Frösundaleden. Illustration AIX arkitekter.

Flygvy över området, alternativ 1. Illustration AIX arkitekter.

Flygvy över området, alternativ 1 (samråd). Illustration: AIX arkitekter.

Vy över kvarteret, alternativ 2. Illustration: AIX arkitekter. 

Vy över kvarteret, alternativ 2 (samråd). Illustration: AIX arkitekter.

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2020-08-26 08.07
Protokollsutdrag.pdf Pdf, 126 kB. 126 kB 2020-08-26 08.07
Plankarta samråd.pdf Pdf, 1001 kB. 1001 kB 2020-08-26 15.47

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dagvattenutredning.pdf Pdf, 11 MB. 11 MB 2020-08-26 08.08
Detaljerad riskanalys.pdf Pdf, 7 MB. 7 MB 2020-08-26 08.08
Gestaltningsprogram.pdf Pdf, 6 MB. 6 MB 2020-08-26 08.08
Kulturmiljösanalys.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2020-08-26 08.08
Luftkvalitet.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2020-08-26 08.08
Markteknisk undersökningsrapport.pdf Pdf, 13 MB. 13 MB 2020-08-26 08.08
Miljöteknisk undersökning.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2020-08-26 08.08
Mobilitetsutredning.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2020-08-26 08.08
Rapport.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2020-08-26 08.08
Skyfall.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2020-08-26 08.08
Utrednings-PM geoteknik.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2020-08-26 08.08

Tidplan

  • Startskede 24 juni 2020
  • Samråd 26 augusti - 30 september 2020
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Linda Schaedl

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad