Skytteholm, Solna Business Park
Företagslokaler
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Sliparen 1 m.fl.

Detaljplan för fastigheten Sliparen 1, m.fl. inom stadsdelen Skytteholm i Solna Business Park.

Vad planeras?

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en ny byggnad för kontors- och centrumändamål. Bottenvåningen utformas med våningshöga glaspartier för att skapa en publik karaktär, och ska med inslag av handel och service bidra till en mer levande stadsmiljö. Även miljön runt planområdet ses över för att skapa förutsättningar för byggnaden att möta gaturummen på ett stadsmässigt sätt som stödjer utvecklingen av området till en levande stadsdel.

Miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande har inte bedömts innebära risk för betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därmed inte upprättats.

Beskrivning av plan­processen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen vilket innebär att ett förslag till detaljplan upprättas och skickas ut på samråd till berörda parter. Efter samrådet bearbetas inkomna synpunkter och detaljplanen skickas ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Läs mer om detaljplaneprocessen

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen beslutade den 10 februari 2020 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan.

Byggnadsnämnden gav den 18 mars 2020 miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planarbetet.

Byggnadsnämnden beslutade den 19 maj 2021 att ställa ut planförslaget på samråd. Handlingarna har varit ute på samråd 2 juni 2021 – 2 juli 2021. Digitalt samrådsmöte hölls den 16 juni 2021.

Byggnadsnämnden beslutade den 15 november 2023 att planförslaget ska bli föremål för granskning. Planförslaget fanns för granskning under tiden 21 november – 12 december 2023 i Solna stadshus, Stadshusgången 2 och på Solna bibliotek i Solna centrum. Planförslaget visades även på här på denna hemsida. Nu sammanställs alla yttranden och arbete pågår med att förbereda förslaget inför godkännande.

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2023-11-20 15.52
Plankarta.pdf Pdf, 675 kB. 675 kB 2023-11-20 15.52
Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 351 kB. 351 kB 2023-11-20 15.52
Protokollsutdrag.pdf Pdf, 202 kB. 202 kB 2023-11-24 13.40

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dagvattenutredning.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-11-20 15.57
Gestaltningsprogram.pdf Pdf, 40 MB. 40 MB 2023-11-20 15.57
Kulturmiljöutredning med konsekvensanalys.pdf Pdf, 6 MB. 6 MB 2023-11-20 15.57
Luftkvalitetsutredning.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2023-11-20 15.57
Miljöteknisk undersökning av mark, luft och vatten.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-11-20 15.57
Mobilitetsutredning.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2023-11-20 15.57
MUR Geoteknik.pdf Pdf, 7 MB. 7 MB 2023-11-20 15.57
Naturvärdesbedömning.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2023-11-20 15.57
Riskanalys.pdf Pdf, 458 kB. 458 kB 2023-11-20 15.57
Skyfallsutredning.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-11-20 15.57
Trafikbullerutredning.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2023-11-20 15.57
Utrednings PM Geoteknik.pdf Pdf, 6 MB. 6 MB 2023-11-20 15.57
Vibrationsmätning.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2023-11-20 15.57

Tidplan

  • Startskede 18 mars 2020
  • Samråd 2 juni 2021 – 2 juli 2021
  • Granskning 21 november 2023 - 12 december 2023
  • Antagen
  • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Miranda Boëthius

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad