Hälso- och sjukvårds­ansvar för utförare

Verksamheternas hälso- och sjukvårdsansvar regleras i avtal med uppdragsgivaren Solna stad och styrs av lagar, föreskrifter och riktlinjer.

Kommunen ska enligt 12 § i SFS 2017:30 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som efter beslut av kommunen bor i en sådan boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kommunen ska även i samband med dagverksamhet enligt 3 kap. 6 § samma lag erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som vistas i dagverksamheten.

Staden har en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) samt en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). Deras riktlinjer riktar sig till chefer och personal som arbetar i verksamheter som har avtal med Solna stad.

Här hittar du till MAS och MAR riktlinjer.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas sjuksköterska med ett särskilt medicinskt ansvar, så kallade medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS).

MAS ansvarar enligt 4 kap. 6 § första stycket hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., nedan HSF, för att:

Solna stad har avtal med entreprenörer som driver vård- och omsorgsboenden i Solna gällande MAS-uppdraget. Varje vård- och omsorgsboende har en MAS kopplat till boendet. Solna stads MAS har på uppdrag av Omvårdnadsnämnden ett övergripande uppföljningsansvar och ansvarar för att rapportera allvarliga händelser till Omvårdnadsnämnden.

Verksamheterna ska årligen lämna in en patientsäkerhetsberättelse till MAS i Solna stad som beskriver verksamhetens patientsäkerhetsarbete under föregående år.

Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) ansvarar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig rehabilitering av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde.

MAR:s uppdrag styrs av samma lagar och förordningar som styr MAS-uppdraget.

Kontakta oss

Senast uppdaterad