Hälso- och sjukvårds­ansvar för utförare

Verksamheternas hälso- och sjukvårdsansvar regleras i i avtal med uppdragsgivaren Solna stad och styrs av lagar, föreskrifter och riktlinjer.

Kommunen skall enligt 12 § i SFS 2017:30 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som efter beslut av kommunen bor i en sådan boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen ska även i samband med dagverksamhet enligt 3 kap. 6 § samma lag erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som vistas i dagverksamheten.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas sjuksköterska med ett särskilt medicinskt ansvar, så kallade medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS).

MAS ansvarar enligt 4 kap. 6 § första stycket hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, nedan HSF, för att:

  • Patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde
  • Patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om
  • Journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten,
  • Det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för

Solna stad har avtal med entreprenörer som driver vård- och omsorgsboenden i Solna gällande MAS-uppdraget. Varje vård- och omsorgsboende har en MAS kopplat till boendet. Solna stads MAS har på uppdrag av Omvårdnadsnämnden ett övergripande tillsynsansvar och ansvarar för att rapportera allvarliga händelser till Omvårdnadsnämnden.

Verksamheterna ska årligen lämna in en patientsäkerhetsberättelse till MAS i Solna stad som beskriver verksamhetens patientsäkerhetsarbete under föregående år.

MAS riktlinjer hälso- och sjukvård

Solna stads MAS riktlinjer riktar sig till chefer och personal som arbetar i verksamheter som har avtal med Solna stad.

Länk till MAS riktlinjer.

Kontakta oss

Senast uppdaterad