Uppdrag, mål och ansvar

Solna stad ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns i kommunen. Det finns både obligatoriska verksamheter som bestäms av kommunallagen, men också frivilliga verksamheter som bestäms av de folkvalda politikerna i staden.

Kommunens obligatoriska uppgifter Visa Dölj

Följande verksamheter är Solna stad skyldiga att tillhandahålla enligt lag:

 • Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och funk­tionshindrade
 • Hälso- och viss sjukvård i särskilt boende
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Kollektivtrafik (tillsammans med landstingen)
 • Bostadsförsörjning
 • Överförmyndarverksamhet

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad