Om Solnas skolor

I Solna finns det åtta kommunala grundskolor, en kommunal anpassad grundskola och 15 fristående skolor.

Solna stads grundskolor ligger strategiskt placerade i de tre områdena norra, centrala och södra Solna. Varje område har en kommunal grundskola med plats för elever från förskoleklass till årskurs 9: Ulriksdalsskolan i norra Solna, Råsunda skola i centrala Solna och Tallbackaskolan i södra Solna.

Syftet med den här planeringen är att elever ska ha möjlighet till en fullständig skolgång i det område där de bor.

Solna stad erbjuder också skola för anpassad skolgång som en del av Skytteholmsskolan: Solna anpassad grundskola och Solna anpassad gymnasieskola.

Vision för Solna stads skolor

Vår vision är att skapa skolor där alla barn och elever når sin fulla potential. Vi tror att trygghet och trivsel är en förutsättning för lärande. Alla ska känna sig trygga, sedda och inkluderade. Vår målsättning är att ge alla barn och elever kunskaper som rustar dem för livet.

Här hittar du alla grundskolor i Solna.

Därför ska du välja en av Solnas kommunala skolor

 • Nio av tio lärare har pedagogisk examen
 • Egna matsalar, slöjdsalar och andra facksalar
 • Fritidshem från förskoleklass upp till årskurs 6
 • Flera vuxna runt barnen eftersom fritidspedagogerna är med under skoldagen
 • Aktiva och planerade raster på stora skolgårdar
 • Elevhälsa med skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och tillgång till skolläkare
 • Modersmålsundervisning
 • Skolbibliotek och skolbibliotekarie
 • Särskilda undervisningsgrupper för elever i behov av extra stöd
 • Utbyten med andra skolor i Europa genom Erasmus+
 • Samarbete med Solna naturskola och Solna kulturskola

Statistik för Solna stads skolor

 • Antal elever: 3 758 (aug 2023)
  Genomsnittligt antal elever per klass: 25,1 (aug 2023)
  Andel lärare med pedagogisk examen: 88,2 % (2023)
 • Andel elever i årskurs 9 som har uppnått kunskapskraven
  i alla ämnen: 79,2 % (okt 2023)
 • Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9: 239,9 poäng (okt 2023)

Du kan även ta del av årliga brukarundersökningar från grundskolorna i Solna. Här kan du läsa mer om brukarundersökningar.

Mer information om Solna stads skolor

Skolmat Visa Dölj

Solna stad har fyra skolkök där maten för alla stadens grundskolor tillagas. Köken finns på Bergshamraskolan, Ulriksdalsskolan, och i Råsunda skolas två huvudbyggnader. Stadens matleverantör heter Sodexo.

Solna stad ställer höga krav på matens hållbarhet. Tillsammans med Sodexo arbetar staden för att minska matsvinnet, till exempel genom att uppmana elever att ta flera men mindre portioner så att ingen mat lämnas på tallriken. 30 procent av den mat som köps in ska vara miljömärkt, till exempel som KRAV eller ekologisk.

Menyn i grundskolan omfattar varje dag två rätter varav en rätt är vegetarisk. Som komplement serveras veckans soppa samt salladsbuffé och matiga sallader (typ pasta/couscous) varje dag. Salladsbuffén innehåller minst åtta olika sorter samt två dressingar/vinägretter. Till dryck serveras mellanmjölk och vatten. Standardmjölk och lättmjölk serveras till dem som vill ha. Det serveras fyra sorters knäckebröd dagligen tillsammans med smörblandat bordsmargarin.

Mellanmålet är varierat men består i huvudsak av gröt, fil, yoghurt med müsli, nyckelhålsmärkt hårt- och mjukt bröd, två sorters pålägg samt frukt och grönsaker.

Ledighetsansökan Visa Dölj

I grundskolan, förskoleklass till och med årskurs 9, råder skolplikt och det innebär att eleven ska vara i skolan under läsårets alla dagar. När en elev önskar ledigt utanför loven måste vårdnadshavare ansöka om det till skolan.

En elev kan få ledigt för så kallad enskild angelägenhet. Vid synnerliga skäl kan eleven få ledigt under en längre period.

Om du behöver ansöka om ledighet för ditt barn ska du använda blanketten Ansökan om ledighet för elev Länk till annan webbplats., som finns i självserviceportalen.

Lovskola Visa Dölj

Lovskola anordnas i juni månad för elever i årskurs 8 och 9, som efter skolåret riskerar att inte bli eller inte har blivit behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Om rektor på skolan bedömer att det finns behov kan lovskola även ordnas på sport-, påsk- och höstlov.

Kvalitet i förskola & skola Visa Dölj

Solna stad ska vara en attraktiv förskole- och skolkommun där verksamheterna genomsyras av hög kvalitet och goda resultat. Det kan göras genom ett systematiskt kvalitetsarbete där alla som arbetar i förskolan och skolan systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till stadens nämndmål samt de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen och verksamheterna.

I Solna stad tror vi att vi når framgång genom ett medvetet och systematiskt arbete med planering, uppföljning, utvärdering och förbättring. Det stora arbetet sker på varje förskola och skola som kontinuerligt driver kvalitetsarbetet framåt för att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i de lagar, läroplaner och andra skolförfattningar som styr vår verksamhet.

Verksamheten tar sin utgångspunkt i två strategier:
Strategi för att öka kvaliteten i förskolan Pdf, 514 kB, öppnas i nytt fönster.
Strategi för förbättrade kunskapsresultat Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Vision för förskola och skola i Solna stad

Vår vision är att skapa förskolor och skolor där alla barn och elever når sin fulla potential. Vi tror att trygghet och trivsel är en förutsättning för lärande. Alla ska känna sig trygga, sedda och inkluderade. Tillsammans utvecklar vi förskolor och skolor där alla barn och elever ska kunna lyckas tillägna sig nutidens och framtidens viktiga kunskaper. Vår målsättning är att ge alla barn och elever kunskaper som rustar dem för livet.

Delaktighet och utveckling

Brukarundersökning

Som vårdnadshavare till barn i förskolan samt elever i åk 3, 5 och 8 erbjuds du att svara på stadens brukarundersökning för förskola respektive skola. Brukarundersökningar är en del av stadens kvalitetsuppföljning. I undersökningarna ges elever och föräldrar möjlighet att uttrycka sina åsikter generellt, om undervisningen och om miljön.

Syftet med undersökningen, som skickas ut varje år, är att mäta våra pedagogiska verksamheters kvalitet. Tack vare svaren får vi hjälp att utveckla förskola och skola. Resultatet analyseras av varje verksamhet samt övergripande av barn- och utbildningsförvaltningen. Detta för att ta fram de områden och aktiviteter som behöver utvecklas eller förstärkas.

Ta del av resultatet från senaste brukarundersökningarna. Länk till annan webbplats.

Skolenkäten

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens granskning av landets skolor. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen, som ett underlag inför bedömningen av skolan. Delar av enkätresultaten redovisas också på Skolverkets webbplats Välja skola. För skolan genomför vi brukarundersökningen de år som Skolinspektionen inte genomför sin rikstäckande skolenkät.

Ta del av resultatet på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Skolenkäten besvaras av:

 • Elever i grundskolans årskurs 5, årskurs 9 och år 2 på gymnasiet.
 • Pedagogisk personal inom grundskolan och gymnasiet.
 • Vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan.

Tillsyn

För att få bedriva enskilt driven förskoleverksamhet eller pedagogisk omsorg krävs tillstånd av förskolenämnden. Nämnden har rätt, att genom tillsyn och inspektion, kontrollera att den enskilt drivna verksamheten lever upp till den kvalitet och säkerhet som anges i Solna stads riktlinjer.

Det övergripande syftet med tillsyn är att höja kvaliteten i den verksamhet som granskas. Utgångspunkten för myndigheten som bedriver tillsyn ska vara att se till att de fristående verksamheterna håller god kvalitet i enlighet med skollagen och läroplanen.

De fristående förskolorna och pedagogisk verksamhet ska besökas för tillsyn regelbundet var tredje år. Nystartad verksamhet ska besökas inom sex månader från det att verksamheten startar. Vid varje enskild tillsyn skrivs en rapport som kan resultera i antingen ett ingripande eller ett konstaterande om att kvalitetsaspekterna är uppfyllda.

Skolor, förskolor och fritids är även skyldiga enligt miljöbalken att planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. Alla skolor, förskolor och fritids ska därför ha ett egenkontrollprogram. Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning genomför regelbundet tillsyn för att säkerställa att verksamheterna lever upp till kraven enligt miljöbalken.

Klagomål

I tillsynsuppdraget ingår även ansvaret att ta emot och hantera anmälningar/klagomål från vårdnadshavare och andra medborgare. Om en anmälan om klagomål som berör en fristående förskola kommer in till barn- och utbildningsförvaltningen i Solna, kommer klagomålet, om det inte har anmälts till berörd huvudman, att överlämnas till huvudmannen för den fristående förskolan eller den enskilda pedagogiska omsorgen. Förvaltningen kan även göra bedömningen att följa upp huvudmannens hantering av klagomålet beroende på uppgifternas art.

Kamerabevakning Visa Dölj

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad