Anslags­tavla

Det här är Solna stads officiella anslagstavla. Här anslås justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna, kungörelser och andra tillkännagivanden. Anslagstavlan ersätter den analoga anslagstavlan i Solna stadshus reception.

Anslag av protokoll

Ett anslag innebär att staden talar om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Av anslaget framår hur länge du kan överklaga beslutet. Efter att överklagandetiden har löpt ut kan beslutet verkställas.

 

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelser och tillkännagivanden

En kungörelse är ett meddelande om att en förändring av något slag ska ske eller är så pass viktig att staden vill att allmänheten ska få reda på den.

Att överklaga ett beslut

Varje kommunmedlem har enligt kommunallagen rätt att få lagligheten prövad i ett kommunalt beslut som fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller en nämnd. Den som avser överklaga ett beslut ska skicka in en skriftlig överklagan till Förvaltningsrätten i Stockholm och där ange motivering till de överklagade beslutet. Överklagandet ska inkomma till förvaltningsrätten senast inom tre veckor från den dag staden tillkännagav det justerade protokollet med beslutet på denna anslagstavla.

Förvaltningsrätten kan enbart upphäva beslutet och den kan inte fatta ett nytt beslut i kommunens ställe. Ett beslut kan upphävs om Förvaltningsrätten finner att;

beslutet inte har kommit till i laga ordning
beslutet inte är en kommunal angelägenhet
det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
beslutet strider mot lag eller annan författning
Ett beslut kan inte överklagas med laglighetsprövning om det går att överklaga beslutet med stöd av annan lagstiftning. Gäller beslutet myndighetsutövning mot enskild som till exempel försörjningsstöd eller bygglov, överklagas beslutet genom förvaltningsbesvär, enligt förvaltningslagen. Rätt att överklaga har enbart den som berörs av beslutet. Överklagandetiden i ett sådant beslut regleras inte av anslaget på denna anslagstavla. Utan denna överklagan ska vara skriftlig inskickad till nämnden som fattat beslutet senast tre veckor efter att den berörda tagit del av beslutet.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad