Nyttoparkering

Om ditt företag eller organisation bedriver omfattande verksamhet i Solna kan du ansöka om särskilt parkeringstillstånd. Tillståndet gäller för parkering på gatumark på allmän platsmark inom Solnas kommungräns alla dagar. Uppställning får ske utan avgift under högst två timmar.

Avsikten med nyttoparkeringstillstånden är att underlätta för de grupper som har behov att komma nära målet med serviceutrustade fordon. Eller de som utför ett stort antal godstransporter där godset också måste tas hand om i särskild (ofta tidskrävande) ordning innan transportören kan åka vidare. Tillstånd ges även till exempelvis hemsjukvård och liknande jourverksamhet för läkare, distriktssköterska, trygghetsjour, boendestöd eller liknande.

Priset för ett nyttoparkeringstillstånd är 7 500 kronor per år (exklusive moms). Pris för fordonsbyte är 300 kr (exklusive moms).

Utfärdat tillstånd återköps inte.

 • Du behöver ditt fordon för transport och förvaring av verktyg och material vid byggnadsarbeten, VVS-arbeten eller liknande.
 • Du behöver ditt fordon för transport och förvaring av verktyg och material i samband med fastighetsskötsel.
 • Du behöver ditt fordon för transport av tyngre eller ekonomiskt värdefullt gods i betydande omfattning.
 • Du kan visa att du måste ha ditt fordon för att utföra ett visst arbete av betydande omfattning.
 • Du behöver ditt fordon i akut eller annan uppsökande verksamhet inom socialtjänsten eller sjukvården.
 • Att sökande måste transportera sig själv (eller andra personer) till och från olika platser
 • Arbetsledning
 • Kundbesök
 • Parkering vid egen verksamhet
 • Lastning och lossning av gods
 • Placera nyttoparkeringstillståndet i original så att dekalen går att läsa i sin helhet genom fordonets vindruta. Nyttoparkeringstillståndet skall användas i kombination med en parkeringsskiva som ställs in med ankomsttiden avrundad till närmast följande hel- eller halvtimme.
 • Vid permanent fordonsbyte kan nytt tillstånd utfärdas, ny ansökan krävs och tidigare utfärdat tillståndet krävs i retur.
 • Föraren (tillståndshavaren) ska underrätta föraren om gällande villkor, giltighet och undantag.
 • Förkommet eller stulet tillstånd ersätts ej.
 • Nyttoparkeringstillståndet är knutet till ett fordon
 • Fordonet får ställas upp dygnet runt, men högst två timmar i sträck på gatumark inom Solna stad.
 • Uppställning får ske på gata med parkeringsförbud som beslutats genom lokala trafikföreskrifter och utan att erlägga avgift. Tillståndet gäller inte på servicedag, då angivna tider med parkeringsförbud ska respekteras
 • På parkeringsplatser med kortare uppställningstid än två timmar gäller tidsbegränsningen som framgår på respektive plats.
 • Tillståndet gäller inte i terräng, på gårdsgata eller ändamålsplatser eller annan specialplats som anvisats för visst fordon eller visst slag av trafikantgrupp. Tillståndet gäller inte på tomtmark.

Ansök om nyttoparkeringstillstånd

För att ansöka om nyttoparkering fyller du i blanketten Ansökan om tillstånd för nyttoparkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och skickar ifylld blankett till:

Solna stad, Tekniska förvaltingen,
171 86 Solna

 • Nytt tillstånd cirka tre veckor
 • Byte av tillstånd cirka två veckor
 • Tillståndet tillverkas av extern leverantör och sänds ut till sökande med post.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad