Modersmål

Solna stad erbjuder modersmålsundervisning för elever i åk 1–9 som har ett annat modersmål än svenska. Modersmålsundervisning bidrar till barns och elevers språk-, kunskaps- och identitetsutveckling, lägger grunden till aktiv flerspråkighet, skapar trygghet samt ökar förståelsen och respekten mellan olika folk och kulturer.

Rätt till modersmålsundervisning

Elever i åk 1–9 i Solnas kommunala grundskolor och anpassad grundskola kan läsa modersmål. Elever som går på fristående skolor eller skola i annan kommun, behöver vända sig till elevens skola. Modersmålsundervisning erbjuds inte till barn i förskola eller elev i förskoleklass.

Modersmålsundervisning erbjuds endast i ett språk per elev.

Elever kan få undervisning i modersmål om:

  • en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål
  • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket
  • minst fem elever hos skolans huvudman önskar undervisning i språket
  • det finns en lämplig lärare

Adoptivbarn har rätt till modersmålsundervisning och behöver då också ha grundläggande kunskaper i språket. Men de måste inte ha språket som dagligt umgängesspråk.

Minoritetsspråk

Om eleven tillhör någon av de nationella minoriteterna, kan eleven läsa språket inom ämnet modersmål. Det gäller även om det inte är elevens dagliga umgängesspråk, och eleven saknar grundläggande kunskaper i språket.

Sverige har fem nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Anmälan

Anmälan görs via e-tjänst i självserviceportalen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårdnadshavare som inte kan anmäla via e-tjänsten kan istället fylla i pappersblankett som också finns via länken ovan.

Blanketten skickas till Modersmålsenheten på följande adress:

  • Modersmålsenheten
  • Skytteholmsskolan
  • Ankdammsgatan 14-16
  • 171 43 Solna

Man kan skicka in anmälan till modersmålsundervisning när som helst under läsåret men det är bäst att göra det före terminsstart. Då är det lättare för modersmålslärare att lägga schema och ta hänsyn till elevernas undervisningstider.

Om anmälan kommer in sent under terminen eller läsåret, hinner inte modersmålsläraren få tillräckligt underlag för att bedöma elevens kunskaper. Eleven riskerar då att inte få ett godkänt betyg.

Om anmälan kommer in senare än 1 oktober på höstterminen kan eleven starta modersmålsundervisning kommande termin.

Om anmälan kommer in senare än 1 april på vårterminen, kan eleven starta modersmålsundervisning kommande läsår.

Förskoleklass

För elev i förskoleklass kan anmälan göras från och med 1 februari det år som eleven ska börja årskurs 1. Undervisning startar när eleven börjat åk 1.

Anmälningar som kommer in tidigare än februari kommer inte att behandlas.

Gymnasieskola

För modersmålsundervisning på gymnasium i Solna hänvisar vi vårdnadshavare att kontakta gymnasieskolan.

Studiehandledning på modersmål

För elever som nyligen kommit till Sverige eller som av andra skäl inte kan svenska tillräckligt bra för att följa med i undervisningen, erbjuds studiehandledning på modersmålet. Det är en viktig faktor för att nå framgång i svenska skolan. Vilka ämnen som eleven kan få studiehandledning utgår från elevens behov och beslutas av rektor på respektive skola.

Avanmälan

Om ditt barn inte längre ska fortsätta på modersmålsundervisningen ska en avanmälan göras: Avanmälan från modersmålsundervisning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad