Användning av växtskydds­medel - anmälan och tillstånd

Växtskyddsmedel används i huvudsak för att skydda växter mot skadedjur, svampangrepp eller mot konkurrerande växter. Ett växtskyddsmedel kan vara ett kemiskt eller ett biologiskt bekämpningsmedel. För att ett växtskyddsmedel ska få användas måste det vara godkänt av Kemikalieinspektionen. Här hittar du information om när det krävs anmälan eller tillstånd för användning av växtskyddsmedel. 

Innan du bestämmer dig för att använda kemiska bekämpningsmedel ska du först utreda möjligheterna till att använda förebyggande åtgärder, icke-kemiska metoder, såsom bekämpning med mekaniska eller termiska metoder eller biologisk bekämpning. Kemisk bekämpning bör övervägas först om det kan konstateras att syftet med bekämpningen inte kan uppnås med några andra metoder.

Vid användning av kemiska bekämpningsmedel måste du vara säker på att det inte innebär någon risk för hälsa eller miljön.

Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om bekämpningsmedel i miljön.

Kemikalieinspektionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns ett bekämpningsmedelsregister som innehåller uppgifter om godkända bekämpningsmedel i Sverige.

Förbud mot användning av växtskyddsmedel

Sedan den 1 oktober 2021 är det förbjudet att använda växtskyddsmedel inom följande område:

 • på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete
 • på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till
 • inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt
 • på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö
 • på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler

Förbudet som gäller både privat och yrkesmässig användning framgår av 37 § Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.

Undantag från förbudet finns för växtskyddsmedel som bedöms innebära en begränsad risk för människors hälsa och miljön. Läs mer om vilka verksamma ämnen som är undantagna från förbudet på Kemikalieinspektionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Solna kan i enskilda fall ge dispens från förbuden i 37 §, om växtskyddsmedlet är godkänt av Kemikalieinspektionen, användningen är förenlig med villkoren för godkännandet, och det behövs av särskilda skäl.

Yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

Om du yrkesmässigt ska använda växtskyddsmedel behöver du i vissa fall göra en anmälan eller söka tillstånd.

Reglerna för anmälnings- och tillståndsplikt för spridning av kemiska bekämpningsmedel finns i Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och i Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillstånd för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

Tillstånd (enligt 2 kap 40 § Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel) krävs från miljö- och hälsoskyddsnämnden i Solna för att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom dessa områden:

 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • på vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material
 • inom vattenskyddsområde (enligt 6 kap. 1 § NFS 2015:2)

Du som beställare eller fastighetsägare ses som verksamhetsutövare och ska skicka in en skriftlig tillståndsansökan till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning senast fyra veckor innan spridning. Om det finns särskilda skäl kan anmälan göras inom kortare tid. Tillstånd söks via e-tjänsten för anmälan eller ansökan om spridning av kemiska bekämpningsmedel. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

Anmälan (enligt 41 § Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel) krävs till Solna stads miljö- och hälsoskyddsnämnden för att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom dessa områden:

 • på banvallar
 • på vägområden, för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av invasiva främmande arter, eller karantänskadegörare enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 eller enligt bestämmelser som genomför den förordningen
 • inom områden som inte omfattas av förbud enligt 37 § eller krav på tillstånd enligt 40 § och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt.

Du som beställare eller fastighetsägare ses som verksamhetsutövare och ska skicka in en skriftlig anmälan till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning senast fyra veckor innan spridning. Om det finns särskilda skäl kan anmälan göras inom kortare tid. Anmälan görs via e-tjänsten för anmälan eller ansökan om spridning av kemiska bekämpningsmedel. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Undantag från anmälnings- och tillståndsplikten

Kravet på anmälan gäller inte användning av växtskyddsmedel på åkermark.

Krav på anmälan eller ansökan om tillstånd gäller inte vid användande av växtskyddsmedel som i föreskrifter meddelade enligt 37 a § har undantagits från användningsförbudet i 37 §.

Krav på anmälan eller ansökan om tillstånd gäller inte vid användning av växtskyddsmedel som har karaktär av punktbehandling och som har en sådan begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas.

Med punktbehandling menas en behandling av växter med en metod som medför att växtskyddsmedlet inte sprids utanför det avsedda objektet. Det innebär att du kan utföra en behandling på blad, stam, stubbe eller ett rotsystem i taget genom fickning, pensling/avstrykning eller annan liknande metod utan anmälan eller tillstånd.

Information till allmänheten

Vid spridning av växtskyddsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt (med undantag för åkermark), ska du innan spridningen sker informera om den på väl synliga anslag.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad