Användning av växtskydds­medel - anmälan och tillstånd

Växtskyddsmedel används i huvudsak för att skydda växter mot skadedjur, svampangrepp eller mot konkurrerande växter. Ett växtskyddsmedel kan vara ett kemiskt eller ett biologiskt bekämpningsmedel. För att ett växtskyddsmedel ska få användas måste det vara godkänt av Kemikalieinspektionen. Här hittar du information om när det krävs anmälan eller tillstånd för användning av växtskyddsmedel. 

Innan du bestämmer dig för att använda kemiska bekämpningsmedel ska du först utreda möjligheterna till att använda förebyggande åtgärder, icke-kemiska metoder, såsom bekämpning med mekaniska eller termiska metoder eller biologisk bekämpning. Kemisk bekämpning bör övervägas först om det kan konstateras att syftet med bekämpningen inte kan uppnås med några andra metoder.

Vid användning av kemiska bekämpningsmedel måste du vara säker på att det inte innebär någon risk för hälsa eller miljön.

Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om bekämpningsmedel i miljön.

Kemikalieinspektionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns ett bekämpningsmedelsregister som innehåller uppgifter om godkända bekämpningsmedel i Sverige.

Yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

Om du yrkesmässigt ska ska använda växtskyddsmedel behöver du i vissa fall göra en anmälan eller söka tillstånd.

Reglerna för anmälnings- och tillståndsplikt för spridning av kemiska bekämpningsmedel finns i Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och i Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillstånd för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

Tillstånd (enligt 2 kap 40 § Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel) krävs från miljö- och hälsoskyddsnämnden i Solna för att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom dessa områden:

 • på tomtmark för flerfamiljshus
 • på gårdar till skolor och förskolor
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material
 • inom vattenskyddsområde (enligt 6 kap. 1 § NFS 2015:2)

Du som beställare eller fastighetsägare ses som verksamhetsutövare och ska skicka in en skriftlig tillståndsansökan till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning senast fyra veckor innan spridning. Om det finns särskilda skäl kan anmälan göras inom kortare tid. Tillstånd söks via e-tjänsten för anmälan eller ansökan om spridning av kemiska bekämpningsmedel. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

Anmälan (enligt 40 § Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel) krävs till Solna stads miljö- och hälsoskyddsnämnden för att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom dessa områden:

 • på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens jordbruksverk har meddelat
 • på banvallar
 • inom områden som inte omfattas av krav på tillstånd enligt 40 § och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt (med undantag för åkermark)

Du som beställare eller fastighetsägare ses som verksamhetsutövare och ska skicka in en skriftlig anmälan till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning senast fyra veckor innan spridning. Om det finns särskilda skäl kan anmälan göras inom kortare tid. Anmälan görs via e-tjänsten för anmälan eller ansökan om spridning av kemiska bekämpningsmedel. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Undantag från anmälnings- och tillståndsplikten

Krav på anmälan eller ansökan om tillstånd gäller inte vid användning av växtskyddsmedel som har karaktär av punktbehandling och som har en sådan begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas.

Med punktbehandling menas en behandling av växter med en metod som medför att växtskyddsmedlet inte sprids utanför det avsedda objektet. Det innebär att du kan utföra en behandling på blad, stam, stubbe eller ett rotsystem i taget genom fickning, pensling/avstrykning eller annan liknande metod utan anmälan eller tillstånd.

Information till allmänheten

Vid spridning av växtskyddsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt (med undantag för åkermark), exempelvis trädgårdar, kyrkogårdar och parker, ska du innan spridningen sker informera om den på väl synliga anslag.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad