Kontroll­program för omgivnings­påverkan i bygg- och exploaterings­projekt

Bygg- och anläggningsverksamhet i exploateringsprojekt kan orsaka störningar för omgivningen. Innan byggnationerna i ett exploateringsområde påbörjas ska ett kontrollprogram för omgivningspåverkan under byggtiden tas fram. Här hittar du information om kontrollprogram för bygg- och exploateringsprojekt.

Syftet med ett kontrollprogram är att få kännedom om möjliga störningar vad som behöver göras för att minimera störningarna.

Reglerna för kontrollprogram finns i miljöbalken (26 kap 19 §). Det är verksamhetsutövaren, oftast byggherren och/eller exploatörens, som ska arbeta fram själva kontrollprogrammet. Kontrollprogrammet skickas sedan Solna stads samhällsbyggnadsförvaltningen via e-post miljohalsoskyddsnamnden@solna.se eller via vanlig post (se adress längst ner).

Förvaltningen kan sedan komma att lämna synpunkter på kontrollprogrammet och kompletteringar kan krävas.

Kontrollprogrammets utformning och innehåll

Kontrollprogrammet ska ta upp och beskriva den påverkan som projektet kan ha för närboende och på miljön. Programmet ska ange de skyddsåtgärder som behövs, vem som ska utföra dem och när. Programmet ska också beskriva hur verksamhetsutövaren kontrollerar att miljökrav och riktlinjer följs samt hur eventuella klagomål som uppstår ska hanteras.

Innehållet kan variera beroende på typ och storlek på projekt. Fakta om projektet, rutiner och ansvar för information och hantering av klagomål ska dock alltid finnas med.

I informationsbladet om kontrollprogram för omgivningspåverkan under byggtiden Pdf, 215 kB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om vad ett kontrollprogram bör innehålla samt vilka krav som finns kopplat till bygg- och exploateringsprojekt i Solna.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad