Andra former av godmanskap

När en god man, förvaltare eller förmyndare av någon anledning är förhindrad att utöva sitt uppdrag kan det finnas behov av ett tillfälligt godmanskap. Behovet kan exempelvis uppstå på grund av ett motstridigt intresse. God man kan även förordnas om en person är bortavarande.

God man vid motstridiga intressen Visa Dölj

När det uppstår ett motstridigt intresse mellan en ställföreträdare och den enskilde behövs en tillfällig god man för att bevaka den enskildes intresse i frågan. När behovet uppstår ska ställföreträdaren göra en anmälan till överförmyndarnämnden.

Behovet ska anmälas om det uppstår ett motstridigt intresse mellan:

  • huvudmannen och ställföreträdaren eller dennes make/maka
  • en omyndig och dennes förmyndare

Exempel på jävsituationer kan vara att ställföreträdaren och den enskilde blir delägare i samma dödsbo eller att en förmyndare (förälder) vill ge en gåva till sitt omyndiga barn. När det inte längre finns ett motstridigt intresse så ska det anmälas till överförmyndarnämnden och det tillfälliga godmanskapet kan upphöra.

God man för bortavarande Visa Dölj

Om en person är bortavarande kan det finnas behov att förordna en god man som får i uppdrag att bevaka den bortavarande personens rätt och förvalta dennes egendom.

Behovet uppstår vanligtvis i samband med dödsboutredningar. Det kan exempelvis vara så att det finns en till namnet känd arvinge eller testamentstagare som vistas på okänd eller avlägsen ort eller att det inte kan utredas huruvida den avlidne efterlämnat några arvingar. I dessa fall brukar gode mannens uppdrag begränsas till att bevaka den bortavarande personens rätt och förvalta dennes lott i dödsboet.

Om en förmyndare tillfälligt är hindrad att utöva förmynderskapet Visa Dölj

Om en förmyndare på grund av sjukdom eller av någon annan orsak inte kan utöva förmynderskapet ska överförmyndarnämnden förordna en god man att i förmyndarens ställe vårda den underåriges angelägenheter.

Med ”annan orsak” menas exempelvis en långvarig utrikes resa eller en fängelsevistelse. Det krävs dock att man kan fastslå att det föreligger ett faktiskt hinder att utöva förmynderskapet. God man enligt denna bestämmelse ska inte förordnas om den omyndiges föräldrar avlider.

God man för ensamkommande flyktingbarn Visa Dölj

Barn som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller någon annan vuxen som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe kan ha rätt att få en god man. Uppdraget som god man för ett ensamkommande barn innebär att man i vårdnadshavares och förmyndares ställe ansvarar för barnets personliga förhållanden och sköter dess angelägenheter.

Ansökan om god man för ett ensamkommande barn får göras av Migrationsverket och av socialnämnden i den kommun där barnet vistas. Överförmyndarnämnden får också självmant ta upp frågan.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad