Beredskap

Ansvaret för att förebygga olyckor, beredskap att kunna hantera krisartade situationer och dess konsekvenser finns både på samhälls- och på individnivå.

Samhällets och den enskildes ansvar

Den enskilde ansvar omfattas av att man bör kunna klara sig på sina egna basfunktioner i minst en vecka vid en samhällsstörning, om man själv inte är drabbad eller har begränsad förmåga. Samhällets ansvar är att förebygga olyckor, ha krisberedskap och operativ förmåga att skydda befolkning och samhällsviktiga funktioner.

Samhällets ansvar Visa Dölj

Syftet med svensk krisberedskap är att värna om befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden, som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. En lång rad aktörer i samhället är ansvariga och delaktiga för samhällets krisberedskap inom ett nationellt krishanteringssystem.

Nationell nivå

På nationell nivå är det regeringen som är strategisk ansvarig. Ansvarigt departement är Justitiedepartementet med inrikesministern som statsråd. Stödjande myndighet är Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB).

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) Länk till annan webbplats.

Regional nivå

På regional nivå är det Länsstyrelsen som är stödjande, samordnande och tillsynsmyndighet inom krishanteringsområdet.

Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Lokal nivå

På lokal nivå är det kommunerna som har geografiskt områdesansvar för samordning av krisberedskap inom krishanteringsområdet.

Lagstöd utgår från Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Räddningstjänstinsatser, olycksförebyggande åtgärder och riskhanteringsarbete föreskrivs av Lag (2003:788) om skydd mot olyckor.

Förutom att kunna förebygga vardagliga olyckor, måste beredskap finnas för att hantera oförutsedda händelser om de inträffar samt förmåga att återgå till ordinarie verksamhet. Ett arbete som delas in i tre stadier: Före – Under – Efter.

Din krisberedskap Visa Dölj

Den enskildes krisberedskap innebär att förbereda sig så långt det är möjligt för att hantera konsekvenser av samhällskriser. Det kan betyda att den du säkrar dina tillgångar på mat, vatten, värme och information.

Mental krisberedskap

Framför allt handlar den enskildes krisberedskap om en mental beredskap. Det innebär insikt om att:

  • Samhällskriser som påverkar stora delar av samhället också kan drabba dig och dina närstående.
  • Om jag förbereder mig har jag större möjlighet att påverka min egen och andras säkerhet.
  • Den viktigaste tillgången vid en samhällskris är andra människor och att vi alla måste hjälpas åt.

Beredskap för en vecka

En inriktning för din krishanteringsförmåga (om du inte själv är drabbad eller har en begränsad förmåga) är att klara dina egna basfunktioner i minst en vecka om det sker en omfattande samhällsstörning eller krissituation.

Hemberedskap

Hemberedskap är den beredskap som du kan ha i din bostad i form av till exempel mat- och vattenreserver, mediciner, husdjursmat och annat som utgår ifrån varje enskilt hushålls unika behov. Möjligheten att ta till sig information och nyheter om en pågående samhällskris ingår också i hemberedskap.

Här kan du läsa mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har samlat alla råd till privatpersoner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du hittar checklistor för hemberedskap och tips om vad som är bra att tänka på vid oförutsedda händelser på Din Säkerhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad information om nationella och internationella oförutsedda händelser hittar du på Krisinformation.nu Länk till annan webbplats.

MSB har även en webbutbildning om terrorberedskap: Så bör du agera vid terrorattentat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beredskapsveckan 2023 Visa Dölj

En söndag i beredskapens tecken!

Välkommen till Solnaplan söndagen den 24 september kl. 11.00-16:00

Solna stad anordnar i samarbete med Frivilliga Resursgruppen Solna-Sundbyberg, FRG, ett evenemang för att uppmärksamma och påminna alla er som bor eller vistas i Solna om att ni är en viktig del av Sveriges samlade beredskap för att hantera samhällskriser och ytterst krig.

Solna stad och flera frivilliga försvarsorganisationer kommer att dela med sig av information om respektive organisation samt om samhälls- och hemberedskap utifrån sina respektive kunskapsområden. Falck Academy kommer även finnas på plats för att informera och instruera medborgarna om brandskydd i hemmet samt om första hjälpen, HLR och hemberedskap.

Öppen föreläsning om hemberedskap

Välkommen till Solna stadsbibliotek tisdagen den 26 september, kl. 17-18

Frivilliga Resursgruppen Solna-Sundbyberg kommer i samarbete med Solna stad att hålla en öppen föreläsning om hemberedskap i stadsbiblioteket, Solna centrum. Att ha hemberedskap innebär att kunna klara sig utan samhällets hjälp i en vecka. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt.

Frågor om föreläsningen kan ställas till tina.norden@civil.se.

 

Välkomna!


Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad