Trygg och säker träningsmiljö

För att öka tryggheten och säkerhet inom och i anslutning till Solnas idrottsanläggningar, arbetar staden enligt en handlingsplan som bygger på tre fokusområden: nya rutiner, fysisk miljö och psykosocial miljö.

Tre fokusområden

Handlingsplanen för utvecklingsarbetet bygger på tre utpekade fokusområden: psykosocial miljö, fysisk miljö och nya rutiner, i nära samverkan med det lokala föreningslivet.

Psykosocial miljö

För att skapa förutsättningar för en god psykosocial miljö har ett antal utbildningar redan genomförts under våren 2021, i samarbete med föreningslivet. Det arbetet kommer att fortsätta under hösten, och under kommande år. Det ska bli tydligare hos föreningarna och på anläggningarna runtom i Solna hur missförhållanden som kränkningar, mobbning eller trakasserier ska kunna anmälas. Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid ansvarar för att eventuella anmälningar tas om hand och att åtgärder vidtas i samarbete med föreningslivet.

Fysisk miljö

Arbetet med en tryggare och säkrare fysiska miljö inom och i anslutning till stadens idrottsanläggningar omfattar till exempel förbättrad belysning, upprustningar av omklädningsrum och toaletter samt installation av säkerhetsdörrar och larm, för att förhindra att obehöriga nyttjar lokalerna. Andra åtgärder handlar om utemiljön vid anläggningar och platser för spontanidrott – som till exempel röjning av buskage, belysning, staket och cykelställ. Samtidigt ses gång- och cykelstråk vid anläggningarna över, för att barn och unga ska kunna känna sig trygga med att gå eller cykla till och från träningen. I utvecklingsarbetet med den fysiska miljön är de trygghetsvandringar som staden regelbundet genomför ett viktigt verktyg. Trygghetsvandringarna genomförs tillsammans med bland andra polisen, fastighetsägare, boende och föreningar.

Nya rutiner

Solna stads regelverk för stöd till föreningar reviderades i december 2020. Det innebär att staden får större möjlighet att agera mot föreningar där det finns misstanke om att kränkningar förekommer. Staden tydliggör också att all föreningsverksamhet ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och utgå från FN:s barnkonvention. Vidare har en ny arbetsrutin införts för anmälan om missförhållanden och hur förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid ska följa upp anmälningarna och de åtgärder som har vidtagits.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad