Hälsofrämjande arbete

Solna stad satsar på hälsofrämjande insatser för barn i förskolan. Varje förskola har tillgång till psykologiska och specialpedagogiska resurser.

Resurserna arbetar tillsammans med förskolans pedagoger för att stödja eleven, familjen och personalen så att alla barn trivs och utvecklas efter sin förmåga.

De olika professionerna har möjlighet att samarbeta runt ett enskilt barn i lokala barnhälsoteam och i nätverk med BVC. De olika professionerna kan också agera enskilt. Andra gånger handlar det om att handleda personal eller ge råd på uppdrag av rektor.

Om kränkande behandling och diskriminering Visa Dölj

I Solna stad har vi nolltolerans mot kränkande behandling och diskriminering i förskolor och skolor.

Vad gör du om ditt barn blivit utsatt för kränkande behandling eller diskriminering?

Om du befarar att ditt barn har blivit utsatt ska du först vända dig till någon av personalen på förskolan eller skolan och berätta om vad ni upplever har inträffat. Personalen har i sin tur en skyldighet att anmäla till verksamhetens rektor. Den måste i sin tur utreda uppgifterna skyndsamt och återkoppla till vårdnadshavaren om utredning och anmälan i ärendet. Om du upplever att förskolan eller skolan inte arbetar för att stoppa kränkningarna kan du vända dig med klagomål till barn- och utbildningsförvaltningen i Solna stad.

Vad säger lagen?

Enligt skollagen ska varje förskola och skola upprätta en plan mot kränkande behandling och diskriminering.

Enligt diskrimineringslagen ska förskola och skola hela tiden arbeta för att se till att barn inte blir utsatta för diskriminering. Det innebär att förskolan och skolan ska:

  • Undersöka risker för diskriminering eller repressalier samt andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten,
  • Analysera orsaker till upptäckta risker och hinder,
  • Vidta främjande och förebyggande åtgärder samt
  • Följa upp och utvärdera åtgärderna. Även skolans riktlinjer och rutiner ska följas upp och utvärderas i detta steg.
  • Dokumentera arbetet hela tiden.
  • Barn, elever och personal ska involveras i alla delar av arbetet.

Plan mot kränkande behandling och diskriminering

Varje förskola och skola har en plan mot kränkande behandling och diskriminering. Planen mot kränkande behandling och diskriminering genomsyrar hela förskolans och skolans verksamhet och är väl synlig i utbildningen, i regler och rutiner. Alla elever, medarbetare och vårdnadshavare ska vara delaktiga i arbetet mot kränkande behandling och diskriminering.

Vad är kränkande behandling och diskriminering?

Kränkande behandling kan till exempel vara nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjligande, utfrysning eller fysiska handlingar.

Kränkningarna kan hända vid ett eller flera återkommande tillfällen. Är det vid flera återkommande tillfällen kan det också kallas för mobbning. Kränkande behandling kan också inträffa under och utanför skoltid på exempelvis e-post, chattsidor eller sms. Det är eleven som avgör om en handling är oönskad eller kränkande.

Kränkande behandling är ett beteende som kränker någons värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund.

Diskriminering betyder att en elev blivit orättvist behandlad på grund av någon av diskrimineringsgrunderna: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller utryck samt ålder. Eleven kan bli diskriminerad på olika sätt och det kan till exempel handla om trakasserier eller sexuella trakasserier. Det handlar om ett oönskat beteende.

Ett barn eller en elev kan bli diskriminerad på olika sätt i förskolan eller i skolan. Det kan handla om trakasserier eller sexuella trakasserier.

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det kan handla om att retas, mobba, frysa ut någon eller säga rasistiska eller nedsättande kommentarer med koppling till diskrimineringsgrunderna.

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det kan handla om beröring, klappningar, strykande, ovälkomna förslag, bilder eller texter som är sexuellt anspelande.

Olycksfallsförsäkring Visa Dölj

Barn- och elever som är folkbokförda i Solna stad kan till följd av olycksfall få ersättning från kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring.

Barn- och elever folkbokförda i andra kommuner men som går i förskole- eller skolverksamhet i Solna stad är försäkrade under tiden de är i verksamheten. Även vissa andra grupper kan omfattas av den kollektiva olycksfallsförsäkringen.

  • Försäkringen gäller dygnet runt för förskole- och skolbarn (inklusive gymnasieskola) folkbokförda i Solna.
  • Försäkringen gäller under verksamhetstid för barn- och elever folkbokförda i andra kommuner som går i förskola eller skola i Solna stad.
  • Du behöver inte betala självrisk om du behöver använda dig av försäkringen.

Du anmäler själv

Om barnet eller eleven råkar ut för en skada är det är vårdnadshavaren eller eleven själv som anmäler skadan.

Blankett för skadeanmälan samt mer information om försäkringen, försäkringsvillkor, försäkringsinformation och vad som gäller hittar du på Stockholmsregionens Försäkrings AB Länk till annan webbplats..

För ytterligare frågor hör av dig till stadens kontaktcenter.

Kontakta oss

Senast uppdaterad