• Guide

Miljöfarlig verk­samhet - anmälan

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, bygg­nader eller anlägg­ningar som ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa och miljön. För vissa miljö­farliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. Du ska göra din anmälan minst sex veckor innan verk­samheten startar.

När behöver miljö­­farlig verksam­het anmälas?

Du som avser att anlägga eller driva en miljöfarlig verksamhet av så kallad C-verksamhet behöver göra en anmälan till Solna stad. Det gäller även dig som ska genomföra ändringar av befintlig verksamhet.

Du som ska driva en så kallad U-verksamhet behöver informera staden om din verksamhet.

Miljöfarliga C-verksamheter Visa Dölj

Några vanliga exempel på anmälnings­­pliktiga miljöfarliga C-verksamheter är:

 • fordonstvättar
 • mekaniska verkstäder
 • tandläkarmottagningar
 • laboratorier
 • grafisk industri
 • bensinstationer
 • kemtvättar
 • verksamheter som förbrukar organiska lösningsmedel.

Miljöfarliga U-verksamheter Visa Dölj

En U-verksamhet är en verksamhet med liten miljöpåverkan som vanligtvis inte kräver varken tillstånd eller anmälan. Miljöbalkens regler gäller även för dessa verksam­heter och verksam­heterna omfattas av tillsyn.

Exempel på U-verksamheter:

 • byggföretag
 • små verkstäder

Innan du anmäler

Du är skyldig att känna till de lagar och regler som din verksamhet omfattas av. Vänd dig till miljö- och byggnadsförvaltningen via Kontaktcenter om du vill diskutera om din verksamhet kan vara anmälningspliktig. Mer information hittar du längst ner under relaterade länkar.

Anmäl och lämna bilagor

Du som avser att anlägga eller driva en anmälnings­pliktig miljöfarlig verksamhet (C-verksamhet), eller genomföra ändringar av befintlig verksamhet, ska anmäla detta till Solna stads miljö- och byggnads­­förvaltning minst sex veckor innan verksamheten startas. För miljöfarlig verksamhet som inte är anmälnings­pliktig (U-verksamhet) önskar Solna stad information innan verksamheten startar eller vid ändringar av en redan befintlig verksamhet.

E-tjänster och blanketter Visa Dölj

Tänk på det här när du anmäler Visa Dölj

En komplett anmälan går snabbare att handlägga. Var noga med följande:

 • Fyll i alla administrativa uppgifter.
 • Skriv vem som är kontaktperson hos er.
 • Bifoga de bilagor och information som krävs tillsammans med din anmälan
 • Se till att den som skriver under är behörig, exempelvis firmatecknare eller VD.

Är du osäker på vad din anmälan ska innehålla, kontakta miljö- och byggnads­­förvaltningen genom stadens kontaktcenter.

Avgifter Visa Dölj

Staden tar ut en avgift per timme för att handlägga din anmälan. Avgiften är beslutad av kommun­­fullmäktige och står på blanketten.

När anmälan kommit in

En handläggare går igenom din anmälan och kontaktar dig om något behöver kompletteras. I enstaka fall kan anmälan behöva kompletteras med en miljö­­konsekvens­­beskrivning. För att länsstyrelsen ska ha möjlighet att lämna synpunkter på en anmälan om miljö­farlig verksamhet skickas alltid anmälan på remiss till dem. När ett anmälnings­­ärende är tillräckligt utrett tar miljö- och hälsoskydds­­nämnden beslut i ärendet.

Handlägg­ningstid Visa Dölj

Gör anmälan senast sex veckor innan du startar eller förändrar verksamheten. När ett anmälningsärende är tillräckligt utrett tar miljö- och hälsoskydds­­nämnden beslut i ärendet.

Beslut Visa Dölj

Beslutet kan meddelas i någon av följande former:

 • anmälan medför ingen åtgärd
 • krav på att skydds­åtgärder genomförs
 • förbud att starta verksamheten (avser ny verksamhet) eller att genom­föra ändringen (befintlig verksamhet)

När anmälan har registrerats

Du har ansvar för att lagar och regler följs och för att det finns en plan för egen­kontroller. Solna stad kommer att utföra tillsyn av verksamheten.

Du har också ansvar för att anmäla förändringar i verksamheten och att anmäla ägarbyte.

Egenkontroll Visa Dölj

Om du har en verksamhet som klassas som miljöfarlig ska du kontinuerligt planera och kontrollera verksamheten för att motverka och förebygga skadliga effekter. Det kallas för egenkontroll, och innebär bland annat att du måste känna till vilka krav lagar och andra regler ställer på din verksamhet. Egenkontrollen ska finnas skriftligt dokumenterad.

Läs mer på Solna stads information om egenkontroll.

Tillsyn av miljö­farlig verksamhet Visa Dölj

Solna stads miljö- och byggnads­­förvaltning utövar tillsyn på alla miljöfarliga verksamheter i Solna (undantaget A-verksamheter). Syftet med tillsynen är att förebygga skada för människors hälsa och miljön. Som verksamhets­­utövare är du skyldig att känna till de lagar och regler som din verksamhet omfattas av. Den som bedriver verksamheten ska också se till att reglerna följs och är den som ska betala eventuella kostnader som kan uppstå.

Tillsynen innebär att Solna stads miljö- och byggnads­förvaltning regelbundet inspekterar verksamheten, ställer krav på åtgärder där så behövs och driver ärenden tills åtgärder är genomförda.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad