Från: 12 januari 2024
Till: 2 februari 2024

Åtgärder för att skydda värdefulla träd vid Råstasjöns naturreservat

I norra delen av Råstasjöns naturreservat finns många stora gamla tallar och ekar. Utan tillräckligt med solljus riskerar träden att skadas eller dö. För att de ska kunna bli riktigt gamla gör staden nu olika skötselåtgärder i reservatet.

Staden kommer att röja sly, beskära eller ta bort mindre skyddsvärda träd som orsakar skugga eller piskskador på de värdefulla träden. Där det är möjligt kommer träd att göras till höga stubbar som blir hem och matplats för insekter, svampar och fåglar. Det ökade ljusinsläppet kommer också gynna markfloran.

Blir mat och boplatser för djuren

Överbliven död ved kommer att läggas upp i så kallade faunadepåer inom reservatet. Faunadepåerna blir boplatser och mat för insekter, svampar och smådjur och bidrar med stora biologiska värden till reservatet.

Åtgärderna är en del i skötselplanen för Råstasjöns naturreservat. Arbetet beräknas pågå från den 15 januari 2024 och månaden ut.

Faunadepå - död ved och stammar liggande i skogen med dekal

Exempel på hur en faunadepå med kvarlämnade stammar och död ved kan se ut.

Högstubbe i Igelbäckens naturreservat

Exempel från Igelbäckens naturreservat på hur en högstubbe kan se ut. Stubben fungerar som hem och matplats för insekter, svampar och fåglar i reservatet.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad