Tillsyn av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg

Här hittar du information om förskolenämndens tillsyn av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg.

Enligt 26 kap. 4 § skollagen (2010:800) har en kommun tillsyn över fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har godkänt. Syftet med tillsynen är att genom en självständig granskning kontrollera att en verksamhet uppfyller kraven i lagar och andra föreskrifter. Kommunen ska inom ramen för sin tillsyn även lämna råd och vägledning.

I Solna stad är det förskolenämnden som fattar beslut om godkännande av huvudmän för fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg. Förskolenämnden är även tillsynsmyndighet och ansvarar för att kontrollera att verksamheterna fortlöpande uppfyller kraven i lagar och andra föreskrifter. Barn- och utbildningsförvaltningen utreder tillsynsärenden på uppdrag av förskolenämnden. Som grund för tillsynen utgår barn- och utbildningsförvaltningen från bestämmelserna i skollagen (2010:800) och förskolans läroplan (Lpfö 18).

Förskolenämndens tillsyn regleras i 26 kap. skollagen (2010:800) samt i förskolenämndens riktlinjer för fristående förskolor Pdf, 154 kB, öppnas i nytt fönster. och riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg Pdf, 154 kB, öppnas i nytt fönster..

Regelbunden tillsyn

Fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg ska besökas för tillsyn regelbundet var tredje år och när förvaltningen bedömer att det finns skäl. Nystartad verksamhet ska besökas för tillsyn inom sex månader från det att verksamheten har startat.

I samband med regelbunden tillsyn inkommer fristående huvudmän med skriftliga underlag via en digital modul. I modulen framgår vilka aktuella författningskrav som barn- och utbildningsförvaltningen utgår ifrån i tillsynen. Vid regelbunden tillsyn granskar förvaltningen dokument som är relevanta för verksamheten. Förvaltningen genomför i regel även observationer i verksamheten samt intervjuar berörda aktörer såsom vårdnadshavare, personal och representant för huvudmannen.

Inom ramen för den regelbundna tillsynen granskar barn- och utbildningsförvaltningen i regel följande nio områden:

1. Villkor enligt godkännande
2. Ägar- och ledningsprövning
3. Personal
4. Inflytande, normer och värden
5. Omsorg, utveckling och lärande
6. Särskilt stöd
7. Förskola och hem/Samverkan med vårdnadshavare
8. Övergång och samverkan
9. Uppföljning, utvärdering och utveckling

Riktad tillsyn

Fristående huvudmän är ansvariga för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Barn- och utbildningsförvaltningen kan vid signaler om missförhållanden initiera en riktad tillsyn. I den riktade tillsynen granskar förvaltningen ett eller flera avgränsade områden. Tillsynen kan bland annat innebära föranmälda eller oanmälda besök, inhämtning av uppgifter från huvudmannen samt intervjuer med berörda aktörer.

Rapportering efter tillsyn

Efter varje regelbunden respektive riktad tillsyn gör barn- och utbildningsförvaltningen en bedömning om den fristående verksamheten uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. Bedömningen ligger till grund för förskolenämndens beslut om tillsynen ska avslutas eller om ingripanden krävs.

Ingripanden vid tillsyn

I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska avhjälpa de brister som upptäcks vid granskningen. Om det vid tillsyn framkommer brister i verksamheten kan förskolenämnden besluta om ingripande i form av anmärkning, föreläggande, föreläggande med vite, återkallelse av godkännande eller tillfälligt verksamhetsförbud. Nämnden kan under vissa förutsättningar även avstå från ingripande. Av 26 kap. skollagen (2010:800) framgår vad respektive ingripande innebär samt i vilka situationer förskolenämnden kan besluta om ingripandet.

För information om Solna stads tillsyn inom andra områden, se följande sida: Tillstånd, regler och tillsyn - Solna stad.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad