Solna stads budget 2023 – fokus på höjd skolpeng och mindre barngrupper

I november beslutade kommunfullmäktige om stadens budget för 2023. Budgeten för med sig flera satsningar, bland annat en skattehöjning på 25 öre som öronmärks till skola och förskola. Den har även fokus på ekonomi, hållbarhet och kultur- och fritidslivet.

Solna stad har en god ekonomi och god ekonomisk hushållning, vilket möjliggör flera satsningar i den nya budgeten. Skatten höjs med 25 öre till 17,37 per skattekrona. Trots höjningen fortsätter Solna att ha Sveriges näst lägsta kommunalskatt. Höjningen öronmärks till att finansiera satsningar i förskola och skola.

- Solna ska vara en barnvänlig kommun där alla elever ges stöd för att de ska klara grundskolan. För att nå dit gör vi nu stora satsningar på skolan och förskolan. Att satsa på barns utbildning är en framtidsinvestering för hela staden, säger Sara Kukka-Salam, kommunstyrelsens ordförande i Solna stad.

Höjd skolpeng och mindre barngrupper

Genom den nya budgeten skapas utrymme för flera insatser i förskola och skola, i syfte att alla Solnas elever ska ta sig igenom skoltiden med fullständiga betyg. Skolnämnden får 40 miljoner kronor, som bland annat kommer att gå till en ökad skolpeng. Budgeten och den höjda skolpengen ska möjliggöra anställningen av fler lärare och minskade klasstorlekar. Budgeten innehåller också insatser till barn i behov av särskilt stöd, med större ekonomiska resurser för resursskolor i Solna.

Förskolenämnden (tidigare Barn- och förskolenämnden) får 32 miljoner kronor som bland annat ska möjliggöra en höjd barnpeng. Målsättningen är att det går tre pedagoger på 15 barn, vilket är Skolverkets riktmärke för storleken på en barngrupp i förskolan. Investeringar ska även sättas in för att rusta upp förskolegårdar och se över möjligheten till stöd för barn i förskoleålder med särskilda behov.

Hållbarhet, kultur och fritid

Budgeten innehåller satsningar riktade till stadens hållbarhetsarbete. Stadens cykelplan får en utökad budget från 19 miljoner till 25 miljoner kronor, i syfte att snabbare ge ökade möjligheter till Solnas medborgare att göra hållbara resor. Tre miljoner går till planteringar av träd i stadsmiljön, och två miljoner till att säkerställa vattenkvaliteten i staden. Dessutom görs en stor satsning på hållbar energi, med fem miljoner kronor till att utreda möjligheten för att bygga ut solceller på stadens kommunala fastigheter. Ytterligare fem miljoner kronor ska gå till energieffektivisering.

Även det lokala föreningslivet ska stärkas. Kultur- och fritidsnämnden får tre miljoner kronor för att öka det lokala aktivitetsstödet, sänka avgifterna till kulturskolan och inrätta en fritidsbank. Ytterligare fem miljoner kronor går till att rusta upp stadens idrottsplatser.

Här kan du ta del av hela Solna stads verksamhetsplan och budget Öppnas i nytt fönster..

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad