Fler behöriga lärare på Solnas skolor

Den senaste mätningen visar nu att andelen behöriga lärare på Solnas skolor ökar för andra året i rad. Nu syns effekter av den nya skolorganisationen med fler behöriga lärare, förstärkt elevhälsa och sociala mentorer.

Höstterminen i Solnas skolor har börjat och flera av stadens elever har välkomnats till nya skolor, lärare och klasskamrater i och med den nya skolorganisation som fastställdes inför läsåret. Flera av de positiva effekterna som förändringen syftade till syns redan nu, till exempel fler behöriga lärare, stärkt elevhälsa och stabila klasstorlekar.

– Vi ser redan detta läsår flera positiva effekter av den nya skolorganisationen. Högre lärarbehörighet, sociala mentorer och förstärkt elevhälsa är alla viktiga delar i arbetet med att öka kunskapsresultaten på samtliga skolor, säger Marianne Damström Gereben, skolnämndens ordförande, Solna stad.

Fler behöriga lärare i Solna

Att fler elever i Solna ska få tillgång till behöriga lärare är en målsättning i skolnämndens budget och verksamhetsplan för 2021. Den senaste mätningen visar att andelen behöriga lärare ökar för andra året i rad. I Solnas kommunala skolor utgör andelen behöriga lärare i dagsläget 86 procent, vilket är en ökning från andelen på 84,8 procent för ett år sedan och 82,1 procent året dessförinnan, vid höstterminens början 2019. Lärarbehörigheten förväntas öka ytterligare till nästa läsår då den nya organisationen får full effekt. Den genomsnittliga klasstorleken ligger stabilt kvar på cirka 25 elever per klass, vilket är densamma som för läsåret 2020/2021.

Förstärkt elevhälsa

En annan följd av den nya organisationen är en utökning av stadens elevhälsa. Inför läsåret har fler specialpedagoger och speciallärare anställts på stadens skolor. Sammantaget har elevhälsan utökats samtidigt som elevunderlaget är mindre vilket ger betydligt mer elevhälsa per elev. Det pågår nu flera projekt och initiativ på förvaltningen som syftar till att förbättra elevernas trygghet och studiero. Under hösten 2021 arbetar förvaltningen exempelvis med att ta fram en handlingsplan för att främja psykisk hälsa samt fortbildning för personal som arbetar med elever i behov av särskilt stöd.

Flera pilotprojekt för trygghet och högre kunskapsresultat

Fler effekter av den nya organisationen väntas framöver. Andelen behöriga lärare beräknas öka ytterligare till starten på nästa läsår. Samtidigt pågår en rad pilotprojekt på flera skolor, inom till exempel trygghet och digitalisering. På Råsunda skola har till exempel två projekt inletts: årskursmentorer och trelärarsystem. Årskursmentorerna ska bidra till en tryggare skolmiljö. Trelärarsystemet gör det möjligt att dela upp klasser i mindre grupper för att underlätta för varje elev att uppnå högre kunskapsresultat utifrån individuella förutsättningar. Dessa och andra pilotprojekt som just nu pågår på Solnas skolor kommer att följas upp och skalas upp efter utvärdering.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad