Igelbäckens naturreservat

Igelbäckens naturreservat ligger i norra Solna. Ulriksdals pendeltågsstation är en bra utgångspunkt för att promenera in i området. I reservatet finns en omväxlande natur med skog och öppen mark, bergknallar och sänkor. Det finns även många stigar och motionsspår i området.

Syftet med Igelbäckens naturreservat

Syftet med naturreservatet är att bevara ett natur- och kulturmiljöområde av stort värde för allmänhetens friluftsliv och rekreation och att bevara en viktig del av Järva grönkil. Syftet är också att vårda och utveckla området med avseende på rörligt friluftsliv, biologisk mångfald och kulturmiljö. Området ska ge tillfälle till rika upplevelser av natur och kulturmiljö samt ge tillfälle till motion, rekreation och naturstudier.

Besök Igelbäckens naturreservat

Till höger under "Relaterade länkar" finns länkar till kartor med gång/cykelväg markerad till reservatet från Kista och från Ulriksdals pendeltågsstation. Under "Relaterade dokument" finns dels en karta över reservatet, dels en utförlig beskrivning av reservatet med reservatsbestämmelser och kartor som visar olika aspekter av reservatet. Där finns även den informationsskylt som finns uppsatt på flera ställen i naturreservatet med mer information om områdets värden.

Naturreservatets föreskrifter

För att skydda naturreservatets djur och natur finns ett antal ordningsföreskrifter som allmänheten på besök i reservatet måste följa. Det är exempelvis förbjudet att medföra hund som inte är kopplad, att fiska i Igelbäcken, att framföra eller parkera motordrivet fordon på annat än bilvägar och parkeringsplatser, att tälta eller på annat sätt campa i Ulriksdalsslottspark, eller att göra upp eld annat än på anvisad plats. Samtliga ordningsföreskrifter för allmänheten hittar du på naturreservatets skyltar i området eller i reservatsbeslutet under "Relaterade dokument" till höger.

I reservatsbeslutet finns även ett antal vidare föreskrifter om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden inom naturreservatet. Tillstånd och dispenser från föreskrifterna för naturreservatet prövas av Solna stad enligt reservatsbeslutet (se avsnitt 7.2.). Blankett för tillstånd/dispens via miljö- och byggnadsförvaltningen hittar du till höger.

Mer om Igelbäckens naturreservat

Genom reservatet rinner Igelbäcken. I bäcken och dess utlopp lever de sällsynta fiskarna grönling och nissöga.

I reservatet finns hundraårig granskog och på hällmarkerna står tallar som är upp emot 200 år. Små kärr och fuktlövskogar är viktiga livsmiljöer för groddjur och snäckor. I Sörentorp finns en vacker ekbacke med gullvivor. Ängsklocka, solvända, brudbröd och jungfrulin är andra ängsblommor man kan få se.

Människor har bott i området sedan yngre järnåldern. Stockholms Länsmuseum har gjort en inventering och sammanställning av kulturhistorien för Igelbäckens naturreservat. Läs mer i om detta i rapporten som du hittar till under Relaterade dokument.

Sammanhängande naturreservat

Igelbäckens dalgång ingår i Järvakilen som är viktig för att bevara den biologiska mångfalden i storstadens parker och grönområden. Den är också mycket värdefull för friluftsliv och rekreation. Den största delen av Igelbäckens dalgång är skyddad som reservat. Solnas och Sundbybergs naturreservat gränsar till varandra och skyddar tillsammans nästan 300 hektar natur.

Skötsel

För att värdena för natur, kulturmiljö och friluftsliv ska bevaras och utvecklas måste naturreservatet skötas om. Stora ekar har röjts fram, så att de får tillräckligt med solljus. Gammal skog får utvecklas nästan fritt, medan ung, tätvuxen skog har röjts och gallrats, för att träden ska få bättre plats att breda ut grenarna. Den öppna marken i reservatet slås med ängsslåtter och betas. På så sätt kan gräsmarken utvecklas till vackra blomsterängar och betesmarker.

Det finns flera beteshagar i naturreservatet. Förutom på Överjärva gård, finns två hagar i Västerjärva, väster om järnvägen och en hage i Sörentorp öster om Uppsalavägen.

En stor del av den öppna marken vid Igelbäcken slås med traktor och slåtterbalk en gång varje sommar. Gräset samlas upp i ensilagebalar och används som djurfoder.

Naturskyddsföreningen slår Wåhlberga äng med lie en gång varje sensommar. Här växer bland annat ängsväxterna solvända och jungfrulin. Wåhlberga äng ligger norr om Igelbäcken, intill grusvägen mot Dammtorp.

Dela: