Samverkan mellan Solna stad och Stiftelsen Tryggare Sverige

Kommunstyrelsen i Solna stad har tecknat ett samverkansavtal med Stiftelsen Tryggare Sverige. Syftet är att utveckla och förstärka tryggheten och det brottsförebyggande arbetet i staden. Avtalet sträcker sig över perioden 2024–2026.

Avtalet har tecknats mot bakgrund av den lägesbild som Stiftelsen Tryggare Sverige tog fram under 2023 för områdena Hagalund, Bagartorp och Huvudsta. Lägesbilden beskriver respektive områdes socioekonomiska sårbarhet, polisanmälda brott, trygghetsmätningar och orsaksanalys. Med anledning av lägesbilden har Solna stad tagit fram ett förslag om fortsatta åtgärder för 2024, som genomförs i samverkan med Stiftelsen Tryggare Sverige.

– Solnabornas trygghet är och förblir högsta prioritet för Solnakoalitionen. Att vi i och med det här avtalet får ta del av expertis och erfarenhet från Stiftelsen Tryggare Sverige är ett viktigt bidrag till vårt kraftigt förstärkta trygghetsarbete i Solna, säger Sara Kukka-Salam, kommunstyrelsens ordförande i Solna stad.

Avtalet innebär att Solna stad och Stiftelsen Tryggare Sverige ska samarbeta med att utveckla och stärka det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet i Solna. Det befintliga antalet brottsförebyggande åtgärder ska utökas och nya åtgärder för att minska brottsligheten ska implementeras. Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i Solna.

Idéburet offentligt partnerskap

Samverkansavtalet utgår ifrån ett så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP). Ett IOP innebär ett samarbete mellan offentlig sektor och idéburen sektor, i syfte att uppnå ett allmännyttigt mål för samhället som helhet. Det betyder också att bägge aktörer bidrar med resurser, inte bara ekonomiskt utan även genom ideellt arbete, lokaler och administrativa resurser. I avtalet mellan Solna stad och Stiftelsen Tryggare Sverige bidrar Solna stad med finansieringen för 2024, och Stiftelsen Tryggare Sverige bidrar med resurser i form av stöd i processer, analyser och hjälp med att ta fram lägesbilder i det brottsförebyggande arbetet.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad