Ny handlingsplan med åtgärder mot våld i nära relationer

Socialnämnden har beslutat om en ny handlingsplan och åtgärdsplan mot våld i nära relationer. Planen beskriver bland annat stadens förebyggande arbete, kompetensutveckling, kartläggning samt samverkan inom staden och med externa aktörer som till exempel polisen, brottsofferjouren och Agera Kvinnojour.

I samband med ett uppdrag från kommunstyrelsen att komplettera den befintliga handlingsplanen mot våld i nära relationer med insatser som görs av andra förvaltningar samt ta fram en plan med åtgärder för det framtida arbetet, beslutade socialnämnden den 26 april 2021 att godkänna den nya handlingsplanen/åtgärdsplanen mot våld i nära relationer.

– Våld i nära relationer får akuta och långsiktiga konsekvenser för de som drabbas, och är ett mycket allvarligt folkhälsoproblem som kräver åtgärder, förebyggande insatser och ökad kunskap på bred front i staden. Det arbetet växlar vi nu upp med en ny handlingsplan och åtgärdsplan mot våld i nära relationer, och fortsätter samtidigt vårt goda samarbete med Brottsofferjouren och Agera Kvinnojour, säger Arion Chryssafis, socialnämndens ordförande, Solna stad.

Arbetet mot våld i nära relationer förbättras och utvecklas

Solna stad arbetar aktivt för att motverka våld och förtryck i nära relationer. Handlingsplanen och åtgärdsplanen beskriver övergripande vilka prioriterade mål som socialnämnden satt upp för att arbetet mot våld i nära relationer ska förbättras och utvecklas inom samtliga förvaltningar i staden. Planen utgår från såväl den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, som den regionala strategin och handlingsplanen för att motverka våld. Utöver planen finns även en strategi för att aktivt verka mot hedersrelaterat våld.

Samverkan inom staden och med externa aktörer

Inom socialnämndens område finns ett relationsvålds-team som arbetar med våldsutsatta och våldsutövare. Samverkan sker dels inom socialförvaltningen, med till exempel barn- och ungdomsenheten, dels med andra förvaltningar i staden och externa aktörer som Region Stockholm, polis och ideella organisationer. Samverkan med civilsamhället är viktigt för att fånga upp individer som är, eller riskerar att bli, utsatta för våld. Socialnämnden samarbetar till exempel med brottsofferjouren och Agera kvinnojour.

Delmål och aktiviteter

Handlingsplanen och åtgärdsplanen pekar ut ett antal områden med aktiviteter och delmål för arbetet, inom till exempel förebyggande insatser, kompetensutveckling, kartläggning och trygg rättsprocess.

Exempel på aktiviteter:

  • Kunskap om förebyggande insatser mellan förvaltningarna
  • Insatser till våldsutövare
  • Implementering av evidensbaserade screeninginstrument och bedömningsmetoder, såsom FREDA, SARA, PATRIARK, Signs of Safety och ASI.
  • Nätverk på lokal och regional nivå
  • Utbildning på intranätet om våld i nära relationer på för alla medarbetare i Solna stad
  • Utbildning för medarbetare om hedersrelaterat våld
  • Kartläggning och analys av omfattningen av våld i nära relationer i Solna
  • Analys av insatser på individ- och gruppnivå
  • Kontroll och uppföljning av verksamheter

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad